4. Přednáška - Metrologie

15. listopad 2010 | 12.18 | | autor: mistr-bucket
› 

Metrologie

-        je pomocná věda historická, která shromažďuje a vyhodnocuje informace o délkových, hmotnostních a od nich odvozených mírách v minulosti a která je následně pomáhá převádět na moderní jednotky ,

-        Na počátku je velká rozrůzněnost, regionální rozdílnost

-        První písemné zprávy z 11.století (používání ale již v 9.století)
-délkové míry (prst, dlaň, stádium)
-hmotnostní jednotky (libra, marka = hřivna)
-duté míry (měřice a korec)
Další etapa vývoje od přelomu 12. A 13. Století
-plošné míry (lán, jitro, korec-strych)
Na přelomu 13. A 14. Století diferenciace dutých a sypkých (sutých) měr
-duté (tekutiny): vědro, věrtel, měřička, pinta, žejdlík
sypké (sypký materiál): strych, prostice

-        První popis měrného sytému:1541 Václav hájek z Libočan
(systém z přelomu 15. A 16.stolwtí)
Iniciativa stavů: snaha o vytvoření zemského měrného systému
              Morava: 1600 Olomoucký měrný systém pro celou Moravu
              Čechy : 1607 pražský měrný systém pro celé Čechy
               +1615 zákaz všech místních měr
1614: zemský měřič Šimon Podolský z Podolí: Knížka o měrách zemských (rukopis 1617, tisk 1683): pražský loket, zemský provazec, lán, libra, míle

-        První celomonarchická unifikace: vídeňský/dolnorakouský  měrný systém jako základ pro jednotnou měrnou soustavu v Rakousku (1756)
1758 zaveden na Moravě (malé odlišnosti olomouckého a vídeňského)
1763 v Čechách ( od 1.

Ledna 1765)
-potíže se zaváděním, 1785 povoleno dočasné používání starých měr a vah
- 1795 zavedena ve sjednocení až na základě metrické soustavy - zavedena ve Francii, platnost do 1812, poté opět přijata 1840;
1875 mezinárodní metrická konvence)
V Rakousko – Uhersku přijata 1871, platnost od 1. Ledna 1876

-        Výsledek zpřesňování metrické soustavy, přijata 1960 jako ucelený systém základních, doplňkových, odvozených,
násobných, dílčích a vedlejších jednotek: definitivně schválena 16. Října 1979, platnost od 1.ledna 1980
metr (délka), kilogram ( hmotnost), sekunda ( čas), ampér (eletrický), kelvin (teplota), mol (látkové), kandela (svítivost)

V českých zemích jsou měrné a váhové jednotky námi známy až od 11. století, musely však existovat již mnohem dříve, protože stavba hradišť, opevnění, chrámů a dalších budov nutně nějaké jednotky potřebovala. V 11. století byly zaváděny míry, jejichž názvosloví navazovalo na římské míry. Mnohé z těchto jednotek byly do metrické soustavy nepřevoditelné, protože míry se odvozovaly od úrodnosti polí. Každé pole mělo samozřejmě jinou úrodnost. První ucelenější soustava byla vytvořena až v 16. století, měření však bylo mnohdy nepoctivé. Na přelomu 16. a 17. století proto zemský sněm přikázal užívat pražské míry (pražský loket, libra, lán). Tyto míry se však prosadily až po Třicetileté válce. Roku 1758 byla sice zavedena rakouská měrná soustava, ta však byla nehomogenní (neexistovaly pravidelné intervaly měr a vah). Proto se stále častěji používalo metrické soustavy. Ta byla v Rakousku zákoně zavedena od roku 1876. Když pak vznikla ČSR, byla přijata metrická soustava zákonem. A konečně roku 1980 byla přijata soustava SI.

Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'Unités[1]) je mezinárodně domluvená soustava jednotek, která se skládá ze základních jednotek, odvozených jednotek, předpon a vedlejších jednotek. Mezinárodně garantuje definice jednotek a uchování etalonůBureau International des Poids et Mesures v Sèvres (Francie), v České republice Český metrologický institut v Brně.

Soustava vznikla v roce 1960 ze soustavy metr-kilogram-sekunda (mks). Existoval také užívaný systém centimetr-gram-sekunda (soustava CGS).

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře