3. Přednáška - Genealogie

15. listopad 2010 | 12.17 | | autor: mistr-bucket
› 

Genealogie

-        zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci na základě společného rodového původu

-        dodává podklad, pro vysvětlení  původu, jednotlivých osob významného postavení

-        rodopis:  je omezen na ryze účelové osobní zájmy

-        studium ,,rasové čistoty" v nacistické třetí říši, důsledkem byla genocida celých společenství

-        Genealogie vypracující (popisná):  zabývá se studiem individua v rámci rodiny nebo společenské skupiny

-        Genealogie odvozená (teoretická): zabývá se studiem pravidel, snaží se dospět ke stanovení základních pravidel genealogického vývoje

-        Pokrevenství: označuje vztah mezi osobami, které pocházejí z jediného předka (důležitý je pak stupeň pokrevenství)

-        Příbuzenství: (sešvagření) jsou vztahy vzniklé manželstvím (tj. vztahy k pokrevním příbuzným partnera)

Ve starších dobách i pouhé kmotrovství bez biologického podkladu bylo dostačujícím důvodem k vstupu do rodinných vazeb a bylo tak – zpravidla až do čtvrtého stupně příbuznosti – překážkou pro uzavírání sňatků.

-        Od starých dob se také táhnou mechanicky sestavované soupisy osob, rodin a rodů přinášející základní biografické údaje.

-        Nejznámější dílo je německá genealogická ročenka Gothajský almanach (vycházel 1763 – 1943, podle šlechtické hierarchie, celkem 180 svazků)psali se do něj základní fakta, narození, smrt, svatba

-        Např:Strakova akademie v Praze, vyžadovala urozenost pro udělení stipendia

-        Američtí Mormoni, v Salt Lake City sbírají a uchovávají genealogické doklady v globálním měřítku( tzv. Family History Library)

-        V českých zemích se genealogii věnovali: Kosmas ve 12.st.

Dalimil ve 14.st.
Bartoloměj Paprocký z Hlohol (Zrcadlo slavného markrabství Moravského)
Václav Březan(rožmberský archivář a knihovník)
Bohuslav Balbín

-        Od 16.století vznikají matriky církevní (omezené genealogické informace) větší úplnost se dochovává až od 18.st, původně jsou velmi všeobecné, později přinášejí záznam o narození, rodičích, svatbě, úmrtí – v průběhu se specializují.

-        Vývod: souhrn předků jednotlivce -  Vývod býval dříve hodnocen zejména po stránce právní, když šlo o nástupnictví na trůn, svěřenectví, dědictví; v dnešní době je vývod důležitou pomůckou v rodopisném zkoumání biologickém a sociologickém, ukazuje vlivy dědičnosti a znázorňuje vzájemné prostupování nejrozmanitějších vrstev společenských v jednotlivých rodech.

-        Rozrod: jde-li o všechny potomky po meči i po přeslici, nebo rodokmen, přihlíží-li se jen k potomkům mužských členů (t.j. k osobám obvykle stejného rodového jména).

-        Potomci dostávali jména otcova

-        r. 1770 došlo k zavedení popisných čísel v jednotlivých sídlech

-        pro úspornost a srozumitelnost genealogického grafu byly zavedeny konvekční značky (žena, muž, pohlavi , narozeni, smrt, sezdání, atd.) 1949 vedení matrik přebírá od církvi stát.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře