1. Přednáška - Paleografie

15. listopad 2010 | 12.16 | | autor: lucie
› 

Paleografie

-         věda, která studuje stará písma - všechna písma, kterými se psalo v minulosti, v Evropě (písma latinská)

Vývoj písma v Čechách

-         vývoj latinského písma v Evropě – Vademecum pom. věd historických

o       kde se latinské písmo vzalo, jak se vyvinulo

o       unciála – od 3. do 19. století, vyznačuje se zaokrouhlením písmene

o       vývoj latinského písma po rozpadu Římské říše

o       carolina

o       gotické písmo

o       vznik písma novogotického a humanistického

o       vývoj humanistického písma

-         vývoj souvisí s diplomatickými válkami

-         Scipion Maffei, který vymezil v 18.

století tři základní skupiny jednotného latinského okruhu písma:

o       majuskula – velká písmena

o       minuskula – malá písmena

o       kurzíva – běžný způsob psaní

-         nejstarší texty v Čechách se objevují za Velké Moravy – texty psané latinsky, v písemnostech, které na Velkou Moravu přicházeli z Říma a z dalšího centra Řevno – Regensburg

-         slovanská kultura po příchodu Cyrila a Metoděje – hlaholice

-         v 10. století po vzniku Přemyslovského státu získává latinské písmo převahu, vliv především z Řevna, písemnosti jsou psány carolinou

-         nejstarší rukopis  vztahující se k českému státu – Wolfenbittelský kodex psán carolinou, s legendou o Sv. Václavu, vznikl kolem roku 1000

-         carolinou se v českém prostředí psalo až do pol. 12. století, od přelomu 12. a 13. století proniká do Čech nový typ latinského písma, které se označuje jako gotické – hodilo se do kanceláří

-         gotické písmo se uchytilo velmi zdařile, v Čechách se setkáme s got. písmem až do konce 15. století

-         na konci 15. století došlo k zásadní změně – rozdělení linie na dvě – vedle sebe jsou používány dva odlišné typy písma:

o       písmo novogotické – všechny typy písma, které se odvíjelo od písma gotického, vyvíjí se ve třech základních typech novogotického písma:

§       fraktura – kreslené novogotické písmo, používalo se v nadpisech, ale uplatnilo se i jako písmo tiskové

§       kanzlei – kancelářské písmo, polokurzivní, používalo se převážně při psaní listin

§       kurent – kurzivní písmo, rychlé a dobře čitelné

o       písmo humanistické – nejprve v Itálii ve dvou variantách – písmo polokurzivní a písmo kurzivní, vznikly úpravou tištěného písma, šíří se v Itálii a ve Francii, uplatňuje se i v Čechách, rozhodnutí, který typ písma používat, záležel na jazyku listiny – české a německé texty se psaly písmem novogotickým, jazykově latinské texty byly psány písmem humanistickým

§       toto rozdělení je důsledně používané od počátku 16. století do pol. 19. století - nejen v rukopisech, ale i v tiscích

-         písmo novogotické v Čechách převládá, vývoj novogotického písma v Čechách je rozdělen do tří skupin:

o       1500-1775 – doba, kdy tady existuje velké množství typů a druhů novogotického písma, pestré a paleograficky zajímavé období

o       1775-1848(50) – množství druhů a typů končí, vítězí německé tvary novogotického písma, reforma nižších škol v Rakousku, výuka psaní se prováděla na základě jednotlivých učebnic

o       1850-1941 – od druhé poloviny 19. století se novogotické písmo v Čechách vyskytuje již pouze v německy psaných textech, neboť v průběhu druhé čtvrtiny 19. století bylo české písmo vystřídáno písmem humanistickým, písmo novogotické je stále vyučováno, od roku 1898 se novogotické písmo učilo pouze v hodinách němčiny, 1941 bylo do němčiny zavedeno humanistické písmo

-         vývoj písma humanistického – po celý novověk jsou písmem psány pouze latinské texty, případně texty jazyků, které písmo akceptovaly, do češtiny proniká písmo velmi pozvolna od přelomu 18. a 19. století, nejprve v tiscích, na základě tisků čeština poznala, že je pro ní humanistické písmo výhodnější, začíná se učit ve školách, kde se učí jeho základy, první učebnice českého humanistického písma pochází ze 40. let 19. století (Malý písař), přispělo tomu, že se do češtiny písmo proniklo, od pol. 19. století začala čeština využívat jeho služby, jednotné tvary č. hum. písma bylo do škol zavedeny až v roce 1933

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře