Šestá přednáška

4. březen 2011 | 16.34 | | autor: lucie

STŘEDNÍ DOBA BRONZOVÁ 1500-1200

MAĎARSKO

1. STŘEDODUNAJSKÁ MOHYLOVÁ KULTURA

2. KARPATSKÁ MOHYLOVÁ KULTURA

3. PIPIŇSKÁ KULTURA – karpatská popelnicová pole

4. SUE IU SUC – karpatská popelnicová pole

- končí tellové oblasti

POPELNICOVÁ POLE 1250-800 PŘ. KR.

1. STŘEDODUNAJSKÁ POPELNICOVÁ POLE

2. ČEKANSKÁ KULTURA – knížecí mohyly – bohaté pohřby

     - končí na počátku stupně Halštat A

3.

VÁL – příbuzná středodunajských popelnicových polí

4. KYJATICKÁ KULTURA

5. GÁVSKÁ KULTURA – celý východ Maďarska, Slovenska

- všechny (kromě čekanské) jsou do pozdní doby bronzové a jsou ovlivněny Kimerijci

- končí pod tlakem Kimerijců

KOMPLEC MEZOCSAD – pouze hroby

- plenící lidé, v hrobech zbraně, Tursko-Kimerijci

SLOVENSKO

STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ 2200-1700

- ze severu zasahuje ještě šňůrová keramika

1. NITRANSKÁ KULTURA – epišňůrová kultura

- 1900 – ovládnutá únětickou kulturou

- kostrové hroby, chudé na bronzové artefakty

- Mýtná Nová Ves – tzv. Dům mrtvého – výjimka

- flétny

- kamenná industrie

- kov- předměty tvaru vrbového listu

 - keramika – otisk šňůry na hrdle (jinde v době bronzové není)

- v mužských hrobech kančí kly

2. ÚNĚTICKÁ KULTURA

- rozsáhlá pohřebiště, hlavně JILŠOVCE (od nitranské kultury až po Košťanskou kulturu, přes 1000 hrobů)

                           2A HURBANOVSKÝ TYP

                           - smíšení úněticko-hatvanská kultura

3. WIESELBURSKÁ KULTURA

4. HATVANSKÁ KULTURA – žárové hroby, keramika -  zdrsňování povrchu (otisky rohoží)

5. KOŠŤANSKÁ KULTURA – epišňůrové kultury, málo bronzové industrie, území kolem Košic, kostrové hroby, závěsek vrbového tvaru, keramika -  hrncovitá, kostěná industrie

HORIZONT PROTOURBÁLNÍCH KULTUR 1700-1500

SLOVENSKO

1. WIESELBURSKÉ

2. MAĎAROSVSKÁ

- vzniká z tradic únětické kultury ( u nás je to věteřovská)

- bohatá protourbální kultura

- tellová kultura

- Nitranský Hrádek – řada půdorysů domů

- keramika – charakteristické tvary – džbánek, soudkovité tvary na nožkách,mísy s vytaženým okrajem

3. OTOMANSKÁ KULTURA

- vlivy oblasti mykénské k.

- významné lokality:

- SPIŠSKÝ ŠTVRTOK – hradby s dvěma bastionami

- BARCAU KAŠLE – depot se zlatými náušnicemi

- je vidět plánovitá zástavba s ulicemi

- NIŽNÁ MYŠLA – unikátní nálezy – soustavy skleněných korálů, keramický vozík, parohové

- GÁNOVCE V POPRADU – studna – nejstarší železní dýka (srp) v Evropě

- předměty zdobené mykénskou vlnicí

- amfory s mykénskou vlnicí

SEVEROPANONSKÁ INKRUSTOVANÁ KULTURA

- amfory tmavé s rytím (rýhy vyplněné bílou inkrustací)

- objevují se jehlice s tvary ještěrky

STŘEDNÍ DOBA BRONZOVÁ 1500-1250

SLOVENSKO

1. KARPATSKÁ MOHYLOVÁ KULTURA

- keramika není dokonalá, dvouuché hrnce, amfory s 2 uchy

- DVORY NAD ŽITAVOU – svatyně s oltářem z mazanice

2. STŘEDODUNAJSKÁ MOHYLOVÁ KULTURA

- střední poddunají

3. PILIŇSKÁ KULTURA

- masivní těžba mědi, kolem Báňské Bystřice

- keramika tradice otomanské kultury

- RADZOVCE – sídliště zpracování mědi

- pohřebiště – největší na jižním Slovensku

4. SUCIU DE SUS

- tradice otomanské kultury

- rovinná sídliště známá hlavně z Maďarska

- VELKÉ RAŠKOVCE – keramická amfora s opakovanými motivy – dva koníci  s vozíkem

KARPATSKÁ POPELNICOVÁ POLE

- začínají ve střední době bronzové, patří do ní Paliňská k. a Suciu de Sus

- tyto kultury pohřbívají na plochých pohřbech

- rovinná sídliště, bohatá výzdoba

MLADŠÍ A POZDNÍ DOBA BRONZOVÁ 1250-800

- plynulý přechod

1. ČAKANSKÁ KULTURA

- vychází z karpatské mohylové kultury

- bohaté pohřby – mohylové "knížecí" hroby – válečnické, bojovnické – nález bronzového pancíře a celá výbava válečníka

- končí náhle na poč. doby HA

- kolem 1100 – místo ní velatická a potom podolská

- vyspělá kultura

- LÚČKY – bronzová přilba

- DUCOVÁ – pancíř

2. SDPP

- velatická a podolská kultura

- navazují na středodunajská popelnicová pole

- také bohaté pohřby – Očko

3. KYJATICKÁ KULTURA

- z Pilaňské, přežívání velatických sídlišť i pohřebišť, trošku se zmenšila

- lokalita: RADZOVCE, MAJDA HAŠTOVA – odříznutí obličejové části

- keramika: hezky vyrobená, žlábková výzdoba

4. GÁVSKÁ KULTURA

- vývoj ze uciu De Sus, ale rozšířila se

- jedna z nejvyspělejších

- bývá spojována s Kimerijci

- metalicky bohatá – jehlice

- keramika: některé tvary předchůdce italsk ker.

- Keramika výrazně zdobená – typické šálky s vytaženými uchy nad okraj

LUŽICKÁ A SLEZSKÁ KULTURA

- na přelomu střední a mladší doby bronzové

- osidluje kopcovité terény

- typické meče, spony – velmi honosné

- keramika: mírně zdobená, ostře profilovaná

POZDNÍ DOBA BRONZOVÁ

- u všech kultur návaznost na velatiskou – podolsko – mírné doložená

- na lužickou slezská

- náhlý zánik – tažením Kimerijců – původ Černomoří

- 10. a 9. př. Kr. – velké nájezdy do střední Evropy, v 8. století – do Malé Asie

- bojovnické hroby – obvykle s koněm nebo aspoň jeho výstrojí

- zbraně – dýky s křížovou rukojetí, bronzová rukojeť, železná čepel

- součásti koňské výzbroje, šperky, rolničky (součást koňské postroje)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Šestá přednáška dejna 04. 03. 2011 - 12:25