Třetí přednáška

22. listopad 2010 | 19.45 | | autor: lucie

VÝROBA BRONZU

- šíření technologie výroby bronzu z Blízkého Východu do Evropy

- 7. tis. př. Kr.  – doloženo první zpracování mědi – nejdříve za studena

- pol. 4. tis. – poprvé doložen bronz (slitina mědi a cínu), zatím ve východní Anatolii, potom se šíří do Evropy

- u nás až po roce 2000 př. n.l., předtím to není bronz

- těžba probíhala v dolech

- asi nejznámější lokalita (odtud se dovážela k nám) MITTERBERG (Rakousko) – důl na měď

- nejdříve se ruda "natavila" a potom byla ručně nalamována ze skály

- při těžbě využití ohně (k rozpukání skály) a bronzových špičáků k vylámání rudy

- používaly se bronzové špičáky (i na těžbu soli)

- ruda se roztloukla palicemi, na nich byly oběžné žlábky na topůrko

- nález např. ČERNÝŠOVICE – palice – roztloukávání palicemi (oddělování horniny a kovu)

- ruda se musela proprat pod tekoucí vodou

- udělaly se z nich polotovary, hlavně hřivny - mohly se používat i jako náhrdelníky, byla to čistá měď, celá Evropa, ingot – surovina

- nebo potom žebra - čistá měď, později BA2-BB1, omezeny na Bavorko, Rakousko, Čechy, JČ

- koláčovité svitky – střední doba bronzová až závěr (BB-HB), buď celé nebo odsekávané kusy, nálezy např. Zaháji (ČB)


LOŽISKA MĚDI A CÍNU V EVROPĚ

CÍN

- hlavně západní Evropa – Irsko, Španělsko, Krušné hory

- hlavně se rýžovalo

MĚĎ

- Rakousko - Mitterberg

- Itálie – Acgua Freda

- Slovensko – Špania Dolina – kamenní palice, štoly

- Německo – Harz

- Bulharsko – Rodopy

- Srbsko – Rudna Glova

- Irsko – Mount Gabriel – hora provrtaná štolami

- Příbram, Krušné hory, Český les

- prokázané lokality těžby

Spektrální analýza

- původ bronzu (slitiny) se dá teoreticky dohledat pomocí spektrální analýzy a stopových prvků ve slitině

= zkoumání slitiny

- bronz =  měď a cín, ale můžeme v něm najít i nikl (neúmyslně), často z Alp, někdy i arsen (hlavně oblast Slovenska)

- čím více cínu tím je slitina tvrdší  - méně cínu, bronz je měkký – používá se hlavně jako šperk

- více než 15% cínu – nekujné, křehké


KOVOLITECTVÍ

- licí formy – KADLUBY (hlína, kámen)

kad    kadl

- více dílné – KOKILY

- lití na ztracenou formu (na ztracený vosk) - voskové modely obalené hlínou, vypálený a po oblití se forma rozbila

- vrchol v mladší době bronzové

- vrcholem jsou trubkovité nádoby – LURY – ze Skandinávie

- odlévání na několik dílů, každý z jiné slitiny


KOVOTEPECTVÍ

- po odlití se výrobek dostal ke kovotepci

- kování za studena

- odstraňují se nedostatky

- rydla, razidla

- v JČ nález – ALBRECHTICE NAD VLTAVOU – kovotepecké nářadí, dvě kladívka a kovadliny, několik  polotovarů jehlic

- jsou doloženy i opravy poškozených jehlic


DALŠÍ ŘEMESLA

Zlato

- vyskytuje se již v neolitu – pozdní doba kamenná

- vždy to byl vzácný kov

- v době bronzové je stále velmi vzácný

- bylo získáváno rýžováním – pochází ze sekundárních ložisek

- v JČ minimálně – v podobě náušnic, kroužků

- zlatý klobouk z Ezelsdorfu – nalezeny 4, ze zlata, rytiny symbolizují kult Slunce, objevují se náušnice, kroužky, záušnice

- hradecké osmičky – zlaté drátky stáčené do tvaru 8, pojmenované podle naleziště


PRVNÍ ŽELEZO

- nejstarší doklady v průběhu 3. tis. – výjimka

- větší rozšíření v době Chetitů – od nich se rozšiřuje do Evropy

- mladší doba bronzová – větší výskyt

- v době bronzové je železo stále ještě výjimka

- znalost železa měli i Kimmerijci

- nálezy z Čech: dva hroty kopí – Hostomice

- meč – bronzová rukojeť, ostří železné – Souš u Mostu


HRNČÍŘSTVÍ

- výroba keramiky

- podomácku vyráběná

- ručně dělaná – dotočená na firn poháněné desce

- hlína se vykopala, nechala uzrát, smísila, využila a vypálila v peci

- např.: Pec z Nového Sedla u Bíliny

- teplota výpalu byla asi 700´


VÝROBA TEXTILU

- podomácku vyráběná

- doklady tkalcovských strojů jsou závaží

- suroviny – len, konopí


ORÁBĚNÍ DŘEVA

-    je prokázáno dlabání dřeva

- dřevěné nástroje, artefakty

- Halštat – v šachtách objevena celá dřevěná schodiště (1360)

- roubené komory (sklady masa, prosolování)


TUHA (GRAFIT)

- využívána k úpravě povrchu keramiky (kovový lesk)

- potuhování povrchu – potírání

- využíván především z hlediska estetického


KÁMEN

- počátkem doby bronzové ztrácí svou výhradní roli

- využití: mohylové náspy, štípaná kamenná industrie – hlavně ve Skandinávii

- střední Evropa – pazourkové hroty, dýky, kopí


OPRACOVÁNÍ KOSTÍ A PAROHŮ

- specializované dílny

- každodenní potřeby – šídla, rukojeti nástrojů

- málo dokladů


VÝROBA SOLI

- solivarnictví

- Halštat – ložiska soli (už od neolitu, 5000 př. Kr.)

- briketám – výroba soli z mořské vody – doložena v Polsku, Německu


VÝROBA SKLA

- první se objevuje na počátku doby bronzové (3000 př. Kr.)

- po celou dobu bronzovou se používá na korálky, perličky

- Nižná Myšla – závěsy z fajánsových korálků

- první doložena výroba skla – Itálie – Frattesie


OBCHOD A DOPRAVA

- vozy (již od doby kamenné)

- čtyřkolové vozy – doprava

- dvoukolové vozy – bojové vozy

- i ve střední Evropě

- lodě – jsou vyjímečné

Obchod

- lze předpokládat vznik obchodníků, kteří se tím živí

- stabilní dálkové stezky (nemáme doklady)

- jejich hlavními osami byly vodní toky


SMĚNY

- obecně respektovaná hodnota – kov

- starší doba bronzová – měděné hřivny

- střední doba bronzová – bronzové kroužky

- obchod probíhal na poměrně velké vzdálenosti

Import JČ

- měď, cín, sůl, jantar, skleněná fajáns


IMPORT HOTOVÝCH VÝROBKŮ

- spirálovité terče s vytlačeným středem (asi součást oděvu, ,pokrývka hlavy)

- keramické džbánky zdobené vrutořezem

- bronzové sekeromlaty (z Maďarska)

- jehlice ze Strachovin

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře