Základní události doby římské

15. listopad 2010 | 12.02 | | autor: lucie

ZÁKLADNÍ HISTORICKÉ UDÁLOSTI

- vžitý název pro první čtyři století nového letopočtu

- římská moc upevnila své panství nad krajinami kolem Středozemního moře

- Alpy nedosahovali na svém východním konci ani těsně k moři – ponechávali tak na SV snadný přístup do Popádí ze starého Illyrika, od Dunaje kolem Sávy a Drávy – tudy byla Itálie nejsnáze zranitelná - adoptivní Ceasarův syn Octavianus usiloval o ovládnutí celého Illyrika - opakované odboje a vpády panonských a dalmatských kmenů od r. 16 – zasahovali nejlepší římští velitelé té doby – Vipsanius, Agrippa, císař Tiberius, Vinicius  - v letech 13. – 11. bylo území dobyto a přeměněno v novou územní jednotku nazvanou Illyricum – podrobnosti této války  nejsou známi – historik Velleius Patersulus ji nazývá velkou a krutou – její důsledky však byli pro panonské kmeny tvrdé

- Illyrika, pozdější Panonie

- tím, že Římská moc se posunula na jedné straně až ke střednímu Dunaji a na druhé straně až do alpských oblastí, bylo ze tří stran obklíčeno poměrně malé království norické – to poutalo pozornost Římanů pro své bohatství zlata a stříbra – Norické království nebezpečné pro budování římské hranice – kolem r. 9 byla domácí vláda v Noriku sesazena a vlády se ujali Římané – později za císaře Claudia (41-54) byla země přeměněna v provincii Noricum

- nyní měli Římani zajištěn Dunaj a krytá záda

Markomani

-  germánské kmeny, část kmenového svazu Svébů

- římský vojevůdce Drusus zaútočil na Markomany roku 9.př.n.l. a zatlačil je na území dnešních Čech, kde jejich panovník Marobud založil mocné království

- tuto Marobudovi říši označil Augustu za hrozbu pro Řím

- markomanští vládci – Marobud (král), Katvalda (gótský velmož, Vannius (kvádský král), Ballomarius

Drusus

- Nero Claudius Drusus, nazývaný také Drusus starší byl římským politikem a vojevůdcem, nevlastním synem Augusta

Marobud

- 35/30 př.

n.l. – 37/38 n.l. Ravenna

- markomanský král a první historicky doložená panovník vládnoucí na českém území v období 9-6př.n.l. – 17/18n.l.

- pocházel z markomanského rodu, mládí strávil v Římě, kam byl odveden jako rukojmí a vzdělán po boku urozených římských chlapců

- před rokem 9 př.n.l. se vrátil ke svému kmeni, který v té době sídlil ve středním Německu a stal se jeho králem

- mezi lety 9-6 př.n.l. se Markomani v souvislosti s aktivní činností římských jednotek ve středním Německu v několika vlnách přesunuli na naše území, kde osídlili střední Čechy, podkrušnohorskou oblast, jižní a východní Čechy

- brzy si podmanil kmeny Lugiů sídlící ve Slezsku

- jeho svrchnost postupně uznali i Silingové, Gótové, Semnoni a Langobardi

- jeho moc tak sahala od Dunaje na jihu, k dolnímu Labi na západě a k dolní Visle na SV

- brzy vytvořil mocnou říši – Římany byl chápán jako hlavní konkurent ve středodunajskkém prostoru – přesto se snažil vést vůči Římanům politiku neutrální

- r. 6 n.l. podnikli Římany výpravu proti Marobudovi - pravděpodobně k úspěch předurčená výprava vyšla vniveč – v Panonii propuklo povstání a Tiberius byl nucen se otočit zpět na pomoc panonským posádkám  - Marobud toho k protiútoku nevyužil, naopak s Římany urychleně uzavřel smlouvu o nezávislosti , přátelských vztazích a vzájemném neútočení, která mu na další desetiletí zajistila klid

- r 9.n.l. vypuklo v Germánii pod vedením cheruského knížete Arminia povstání, lteré vedlo k velkým ztrátám na římské straně = bitva v Teutoburském lese

- vlivem Arminiova vzestupu od Marobuda odpadli některé kmeny (Semnoni), r. 17 n.l. došlo k prvnímu přímému střetnutí mezi Arminiem a Morobudem, ale až r. 18 n.l. byl svržen, poté co byl přepaden Katvaldou, vyhnaným šlechticem, který získal spojence u Gótů na dolní Visle

- Marobud se uchýlil pod římskou ochranu, byl však internován a zbytek života strávil v Raveně,  kde byl i pohřben

Markomanské války

- série válek, které proběhli v době vlády římského císaře Marka Aurelia mezi lety 166-180, kdy ze severu vpadli do římské říše početné kmeny Sarmanů, po nich následovali germánští Markomani a Kvádové

- podařilo se jim rozprášit římské legie v Panonii (dnešní Maďarsko) a vtrhli až do severní Itálie

- Marcus Aurelius je zahnal zpět na Dunaj a v r. 172 zahájil mohutnou ofenzívu – v SZ části Panonie (dnešní Rakousko) postavil most přes Dunaj a zahájil výpravu proti Germánům

- Římanům se podařilo porazit převahu Sarmanů a Kvádů a r. 175 s nimi uzavřeli mírovou smlouvu, která vnutila Germánům těžké podmínky

- o dva roky později konflikt propukl znovu a Římané opět porazili Germány

- císař M. Aurelius r. 180 zemřel a nástupcem se stal jeho syn Commodus – boje ukončil a uzavřel s germánskými kmeny mírovou smlouvu, která dočasně omezila samostatnost jednotlivých států

            1. fáze (165/6-171/2) – útok barbarských kmenů na Římskou říši – konflikty        odehrávající se převážně na území říše

            - za počátek se považuje útok Langobardů, Markomanů

            2. fáze (171/2-174) – obrat situace – ofenziva římské armády na nejsilnější kmeny (Kvády, Markomany a sarmatské Jazyky)

            3. fáze (175-179/180) – po krátké přestávce opětovné boje, po smrti M. Aurelia uzavřel s Germány mír jeho syn

- první dvě fáze bývají také  označování jako "první markomanská válka" a třetí fáze jako "třetí markomanská válka"

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře