11. Přednáška - Právo v archeologii

15. listopad 2010 | 11.58 | | autor: lucie

Památkový zákona 20/87Sb. O státní památkové péči

Varhaník Jiří- k problematice právní úpravy archeologie v rámci památkové péče...(několik článků), šéfinspektor památkové péče

Krušinová Lenka- Archeologie v současných právních předpisech......

-   v národním měřítku od 20/87, v mezinárodním měřítku od maltské konvence

-         vztah archeologie v památkové péči už od válečného období, právní norma se odvíjí od legislativy

-         prvním obecně právním předpisem bylo vládní nařízení č.274 z 12. 6..1941 o archeologický památkách

-         poprvé definováno co je archeologická památka

-         definovány jako výtvory lidských rukou nebo přírodniny užité člověkem, které pocházejí z doby pravěké a raně historické jsou nebo budou získány výkopy nebo nahodilými nálezy a jejich zachování je v obecném zájmu pro jejich vědeckou nebo vlastivědnou uměleckou f´hodnotu

-         držitel archeologické památky byl povinen o ni řádně pečovat, neměnit jejich podobu a podrobit se řízení na ochranu památky

-         vrcholným orgánem bylo ministerstvo školství a národní osvěty, archeologický ústav byl podřízeným, jeho přednosta se vyjadřoval z pozice znalce

-         archeologické výzkumy mohl provádět archeologický ústav a s jeho souhlasem i muzea a další vědecké instituce, pokud zaměstnávala vědecky vyškoleného odborníka

-         v území která nebyla ve státní správě, rozhodoval o podmínkách archeologických výzkumů zemský úřad, pokud se nedohodli s držitelem

-         náhodný nález musel být ohlášen do druhého dne a nejdéle 4 dny od ohlášení muselo být místo nálezu ponecháno nepoškozené k ohledání zástupcem AÚ

-         movité nálezy získané výzkumem, příslušely do vlastnictví protektorátu, u památek z drahých kovů nebo jiných cenných surovin byl stát povinen uhradit vlastníkovi obecnou cenu kovu, případně úhradu za škodu

-         v případě porušení mohl být ten kdo nenahlásil nález nebo protiprávně vlastnil, sankciován pokutou až 300000 Kč nebo šestiměsíčním vězením

1958 první zákon: 22/1958Sb.

o kulturních památkách

-         provádění archeologických výzkumů se nezměnilo

-         změnou bylo nové chronologické chápání památky, opustilo od středověkého omezení, takže nebylo dobově omezeno

-         ponechání nálezu se zmenšilo ze 4 dnů na 3 dny

-         národním majetkem se  staly nálezy učiněné při archeologických výzkumech, ale i nálezy nahodilé

-         zákon nově stanovil povinnost ukládat všechny nálezy do muzeí

-         nálezci příslušela odměna z blíže nespecifikované muzejní ceny, z níž mu bylo vyplaceno 10%, u nálezu drahých kovů a cenných surovin se výše odměny( z ceny kovu nezměnilo

-         zákon platil až do roku 1987, kdy byl nahrazen novým zákonem 20/1987 Sb. o státní památkové péči, jako zákonná norma platí dodnes, byl několikrát novelizován

20/87 Sb. o státní památkové péči

provádění archeologických výzkumů paragraf 21

-         výzkumu provádí AÚ AV ČR, dále může být povoleno ministerstvo  kultury a po dohodě s AV výzkumy vysokým školám, při plnění svých vědeckých nebo pedagogických úkolů, muzeím nebo organizacím, popřípadě fyzické osobě(jako přistěhovanému cizinci archeologovi), které mají odborné provádění archeologických výzkumů potřebné předpoklady

-         potřebnými předpoklady se rozumí odborná kvalifikace fyzické osoby, bude zajištěny odbornost provádění výzkumů, laboratorní vybavení a vhodné prostory, nezbytně nutné pro vědecké poznání a dokumentaci nálezů a dočasné uložení movitých nálezů

-         odborná kvalifikace se prokazuje splněním formální kvalifikace, vysokoškolsky vzdělaný člověk , získané studiem v akreditovaném magisterské oboru se zaměřením na archeologii a 2 roky odborné praxe

archeologická licence: napíše se žádost, podá zdůvodnění, obory- vědeckovýzkumné, pak se píše na AV žádost a po konzultaci s AÚ, oni to podepíší a pak až ministerstvo dá licenci

v současné době mohou provádět výzkum právnické subjekty(my jako terénní pracovníci), které jsou považovány za odbornou složku památkové péče(výkonnou moc mají státní orgány, které mají ve své působnosti výkon památkové péče- krajské úřady, magistráty, obory)

1.1.2010 má v současné době licenci 71 organizací:

-         AV ČR v Praze a Brně AÚ

-         Ústav archeologické památkové péče

-         Národní památkové ústavy

-         Vysoké školy(Praha, ČB, Plzeň)

-         Muzea

-         Obecně prospěšné společnosti

Výkon archeologické památkové péče:

-         odborné pracoviště NPÚ v ČB, odborné práce pak instituce oprávněné k provádění archeologických výzkumů, činností se zabývá Jihočeská archeologická komise

-         pak okresní muzea, FF JU ČB, další právní subjekty: Archaia jih, katedra archeologie Plzeň, Archeos Prachatice, ale dále i pražské subjekty(muzeum, univerzita, Labrys, ZIP)

§22

provádění archeologických výzkumů

-         jsou povinni uzavřít dohodu s vlastníkem a správcem, o podmínkách

-         všechny náklady s tím spojené platí vlastník

-         výjimkou je, kdy přispívá stát: právnická nebo fyzická osoba, při niž vznikla nutnost archeologického výzkumu, jen v tom případě, že se jedná o novostavbu rodinného domu, ve kterých se nebude podnikat

(5), technické zařízení pro zajišťování lokalizace předmětů pod povrchem(detektor) mohou na území s archeologickými nálezy držet pouze oprávněné organizace, fyzické osoby oprávněné k archeologickým výzkumům(§ 21 odst.6). fyzické osoby vykonávající činnost oprávněné organizace nebo správce sítě infrastruktury. – zatím to není v zákonu

1. archeologický výzkum a jeho definice(podle směrnice ArÚ 3/2008)

-         ucelený soubor specializovaných vědeckých a výzkumných činností, zajišťující vědecké poznání, záchranu, uchování a dokumentaci archeologických nálezů jako dokladů o činnosti člověka v minulosti, a to včetně interpretace jejich kulturní a památkové hodnoty

-         rozlišuje se výzkum záchranný(vyvolaný vnějším podnětem), výzkum badatelský( vyvolaný odborným záměrem)

-         vrcholem výzkumu je nálezová správa, která obsahuje všechny náležitosti(jak se to provádělo, popisy, laboratorní ošetření...)

záchranný výzkum:

-         vyvolaný ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy

-         výsledkem je soubor artefaktů, ekofaktů a vzorků(movitých nálezů) a nálezová zpráva(podle §21 odst.3 zákona č. 20/87 Sb. v platném znění)

badatelský archeologický výzkum:

-         za účelem vyřešení vědeckého archeologického problému

-         realizován v návaznosti na grantové projekty v rámci základního výzkumu

-         pokud zasahuje do terénu musí být v souvislosti s Maltskou konvencí předem řádně zdůvodněn a schválen ředitelem oprávněné instituce

-         postupy stejně jako u záchranného výzkumu

předstihový: jdeme v určitém předstihu, před započetím stavební nebo jiné činnosti

systematický: (případ Rokštejna-hrad) zkoumání kus po kuse celé lokality

archeologické nálezy §23

-         nálezem je věc(soubor věcí). Která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí

-         nálezem, který nebyl učiněn při provádění výzkumu, musí být učiněno oznámení, nejpozději do druhého dne po nálezu, a započetí ohledání nejpozději do pěti dnů

-         náhodný nález: má nálezce právo na odměnu, kterou mu poskytne krajský úřad a to do výše ceny materiálu: je- li nález zhotoven z drahých kovů nebo jiných cenných materiálů, v ostatních případech až do výše deseti procent kulturně historické hodnoty archeologického nálezu určené na základě odborného posudku, má právo na náhradu nutných nákladů, v souvislosti s nálezem, poskytne krajský úřad

-         u nemovitých nálezů, prohlášených za kulturní památku určí krajský úřad organizaci zřízenou krajem, která bude zabezpečovat péči o ně, je- li to státní majetek určí organizaci v dohodě s orgánem nadřízeným organizaci, která nemovitost spravuje nebo užívá krajský úřad, pokud je na území několika krajů, určí organizaci na spravování památky vzájemná dohoda krajů s ministerstvem kultury, nedojde- li k dohodě určí organizaci ministerstvo kultury

-         o archeologických nálezech k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo provedením stavby, platí zvláštní předpisy

vlastnictví archeologických movitých nálezů §23a

-         jsou vlastnictví kraje, nejsou- li vlastnictvím státi nebo obce

-         vlastnictvím kraje v jehož územním obvodu byly učiněny

-         nikdy nemůže být soukromým majetkem

-         nálezové zprávy se ukládají v jím zřízeném muzeu

-         kraj a obec jsou povinny převést movitý nález do vlastnictví České republiky za cenu stanovenou v posudku znalcem, pokud je o to ministerstvo kultury písemně požádat do 3 let ode dne nálezu, je povinen uhradit nutné výdaje, které při jeho nálezu a zpracování vznikly

část pátá: opatření při porušení povinnosti, pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikání §35

-         obecní úřad uloží pokutu až do výše 500 000 Kč(nyní 10 000 Kč)

j) provádí stavební činnosti před dokončením záchranného výzkumu

-         krajský úřad uloží pokutu do výše 5 000 000 Kč( 500 000 Kč)

. nesplní oznamovací povinnost, provádí činnost v rozporu

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy ( Maltská konvence)

-         dnes se musí dodržovat u nás jak zákon 20/87 tak i Maltské konvence

-         1992 ve Valletě, za českou republiku ve Štrasburku 17.12.1998, pro Českou republiku vešel v platnost 23.9.2000

-         vedením soupisu dědictví a klasifikací památek a oblastí

-         vytvoření archeologických rezervací

-         povinnost nálezce ohlásit náhodný nález

-         uplatňovat procedury k povolování vykopávek a dozoru nad nimi, tak aby se zabránilo nezákonnému výkopu

-         zajistit aby vykopávky a další potencionální destruktivní technologie byly prováděny pouze kvalifikovaní profesionálové

-         učinit používání detektorů a jiných zařízení za nezákonné, pokud nejde o odborníka

zajisti patřičné skladovací p

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře