8. Přednáška - Kláštery

15. listopad 2010 | 11.53 | | autor: lucie

6) Středověké kláštery

- vzrůstající moc šlechty se začala projevovat i v oblasti duchovní - od 30. let 12.století

- budování soukromých kostelů - aktivita při velké vlně zakládání klíšterů

- řehole premonstrátů a cisterciálů spolu řády rytířskými (johanité, templáři)

- během 1.pol. 13.století působení s dalšími řády (němečtí rytíři, křižovníci s červenou hvězdou) a s řády žebravými (dominikáni)

- káštery uplatňovaly pokročilejší hospodářskou organizaci i technologie

- získali od panovníků tzv. imunity (právní ochranu) v hospodářských a soudních záležitostí

­- minouté  = menší bratrstvo

- kláštery vysílaly své zástuce do jiných regionů a vznikaly dceřinné kláštery

- již na konci 12.století  měly největší panství  - stávaly se hospodářskou oporou panovníka

- kláštery bývaly samostatně opevňoovány a také způsob jejich základní zástavby byl podobný

- nový vztah k práci

- nedělil se majetek - celibát, podnikali - psali knihy, uměli různé řemesla - na základě celibátu, darů, řemesel se jejich majetek (církevní) neustále rozšiřoval

- nejstarším církevní řádem v západní Evropě - Benediktini, r. 59 Benedikt

- v českých zemích byly benediktini organizováni v rámci staré českomoravské kongregace, v jejímž čele stál obvykle opat z Břevnova - nejstarší mužský klášter, r. 993

- cisterciáci - dostali název podle mateřského města - Citeaux - byli vlastně benediktini, řídící se původní přísnou řeholí

- v cisterciáckých klášterech  mniši nosili oděv z nebarevné šedé vlny, proto se jim říkalo šedí mniši

- premonstráti - první klášter založili ve 40.letech 12.století v Praze na Strahově

- minorité - založil sv. František z Assisi r. 1209, do Čech počátkem 13.století, nejstarším sídlem byl klášter sv. Jakuba na Starém Městě, řád se rychle rozšířil po celé Praze a následovali i další města, za husitských válek ale některé konventy zanikly

- počátky církevních řádů na našem území těsně spjaty s upevňováním raně středověkého českého státu v poslední třetině 10.století

- téměř současně se založením pražského biskupství byla na Pražském hradě zřízena nejstarší řeholní instituce - klášter benediktinek - první členky byly povolané z Říma

- do 12.století tu byli pouze benediktini - ve 40.letech 12.století se tu začínají objevovat přidružené kláštery řeholních premonstrátů a cisterciáků, od 2.pol. 12.století vznikají řády rytířské a křížovnické.

- nejstarší klášter u nás byl břevnovský, r. 993, vůbec nejstarší mužský klášter v Čechách, v průběhu dalších staletí bylo založeno mnoho benediktinských klášterů

- příchod dalších řádů do českých zemí souvisel s novými idejemi ěřmské církve

- od 2.pol 12.stoletíí se objevují stále silněji zastoupené řehole rytířské, jejichž vznik souvisel s obdobím křížových výprav - nejsilněji u nás zakotvili johanité, řad německých rytířů se objevuje v Praze po r. 1200 a krátce na to r. 1230 templáři

- rozvoj klášterů byl přerušen husitskými válkami jež přerostli v nespoutaný útok proti církevním řádům

- historii klášterů dokumentuje především velké množství písemných pramenů

- kláštery představovali hospodářské, kulturní a politické centra s výbornou vnější i vnitřní organizace

- do počátku 12.století byly kláštery výlučně panovnického založení

- počátkem existence klášterů bylo založení řadového domu s kostelem

- jejich úlohou bylo uspokojovat především hmotné potřeby konventu

- řeholní řády - společenství oso, které si daly jako nejvyšší životní pravidlo, následovat krista

= označuje způsob společného života, přesně formulovaný církví, kteří se zavázali řeholními sliby

- rozšířeným způsobem je společný život v klášteře nebo konventu, při němž se řeholníci společně modlí, stolují a pracují

- společenství je podřízeno jednomu představenému

konvent = 1. členové kláštery, 2. shromáždění osazenstva kláštera, 3. část kláštera obývaná mnichy

- klášter - církevní stavba, která je obývaná řeholními osobami - mniši, řeholnice

- obyvatelé kláštera jsou vždy ze stejného církevního řádu

- klauzura - uzavřená část kláštera, nepřístupná laickým osobám

- s některými řády je pojem klášter nepřesný, proto se používá konvent

- klášterní život podléhal řeholi a víře

- nejvíce času tráví modlením, zbývající čas se věnovali práci - v počátcích se jednalo o práci manuální, ale ve středověku už převažovala práce duševní, tedy studium teologických spisů, filozofie

- některé řehole pak obsahovali i povinnosti mnichů starat se  o nemocné, staré a chudé

- všechny kláštery museli přijímat poutníky, potulné mnichy a pocestné a museli se o ně po určitou dobu starat

- součástí řehole - zákaz vlastnit osobního majetku, povinnost dodržovat celibát, nosit mnišský oděv, slib mlčenlivosti

- nedodržování řehole se trestalo pokáním, uvězněním v cele a bičováním

- kostely a katedrály ve městech byly trvale otevřeny veřejnosti, lidé uvnitř spali, jedli a dokonce i obchodovali

- ve středověku už církev nebyla vzorem ctnosti a mnozí papežové byli známí svým nezávazným sexuálním životem

Petr Vlček, Petr Somer: Encyklopedie českých klášterů

Dušan Foltýn: Encyklopedie moravských a slezských klášterů

Kláštery založené před rokem 1222 (v JČ)

- do pol 12.století - v Čechách a na Moravě založeno 11 klášterů

- po počátku 13.století dalších 23 klášterů - jen necelou třetinu založil panovník

- na počátku 14.století v Čechách a na Moravě 134 řadové konventy

-  v JČ 14 klášterních komunit:

Bechyně - klášter s kostelem nad nebe vzatí Panny Marie, 1281, mimojité, po r. 1490 františkáni

Borovany - klášter Augustiniánů

České Budějovice - piaristické náměstí, dominikánský klášter s kostelem obětování Panny Marie

Český Krumlov - 1358 - minouitský klášter, rytířský řád křížovníků s červeným křížem

Jindřichův Hradec - minouitský klášter

Milevsko - nejstarší J. Č. klášter - 1184, Břicháček

Písek - dominikánský klášter, založen spolu s městem 13.století

Strakonice - johanistická komunita, kolem r. 1225

Třeboň - 1367

Vyšší Brod - cisteriálský klášter

Zlatá Koruna - cisteriálský klášter, PO II. , r. 1263, původní jméno - Trnová koruna

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře