6. Přednáška - Vesnice

15. listopad 2010 | 11.51 | | autor: lucie

4) Středověká vesnice

Během průběhu středověku byla běžným jevem kolonizace zalesněných území. Ve středověku žilo v Evropě málo lidí, tudíž vesnice byly od sebe velmi vzdáleny.

Vesnice se začaly měnit ve 12.-13.století, kdy začaly nabývat uspořádané podoby, domy byly stavěny podle jistého systému. Jejím středem byla náves, ve dvou protějších stranách kolem návsi stály budovy. Vedle obytných domů, odrážejících majetek vesnického obyvatelstva, se objevovaly stodoly, chlévy, sýpky, vodní mlýny, ale i krčmy. Za domy stály hospodářské budovy a hned za nimi v úzkých parcelách se táhla pole. Měla tvar úzkého a dlouhého obdélníku nebo klínu, jaký vyhovoval orbě pluhem.

Plužina

Jedná se o název užívaný pro všechny pozemky patřící k vesnici a využívané k zemědělských aktivitám. Plužina je jedním ze základních pojmů  užívaných v dějinách středověkého osídlení.

Dle tvaru rozlišujeme: plužina bloková (úseková) - půda je rozdělena do nepravidelných bloků o zhruba stejných rozměrech

                                    Plužina traťová - půda je rozdělena do několika celků, které jsou dále děleny na úzké parcely, tyto jednotky jsou bez přímého vztahu k usedlosti

                                    Plužina záhumenicová (pásová) - půda je rozdělena do dlouhých pásů napříč katastrálním územím

Na tvar plužiny mělo vliv několik skutečností. Reliéf je ovlivňován především přírodním prostředním. Tvar plužiny ovlivňuje charakter orebního nářadí, systém obdělávání a majetkové vztahy.

Typy středověkých vesnic

1.

dlouhá lesní lanová

2. krátká lesní lanová

3. návesní okrouhlá

4. dvouřadní s těsně navazující zástavbou

5. silnicová návesová

6. ulicovka mimo hlavní cestu

7. řadová

8. návesová do trojúhelníku

9. okrouhlice

- založení vesnice muselo mít logiku – aby mělo to, co ho bude do budoucna živit (orná půda), aby nebyla oddělená od světa, aby měla dostupná pole – podle uspořádání se vesnice pak nazývají – dlouhá lesní lánová, krátká lesní lánová, návesová, okrouhlice, řadová, silnicová, ulicovka

- důležité charakteristiky – vesnice měla společenský setkávací prostor, vyznačené hranice – ploty, zeď

- plužina = souhrn všech individuálně obhospodařovaných orných ploch

- středověké vesnice typu plužin – úseková (každý úsek jedna parcela), dělených úseků (úsek rozdělen na pravidelné),  traťová - typická kolonizační

archeologický výzkum středověkých vesnic na území České republiky

- poválečná archeologie – zaniklé poválečné vesnice – Vladimír Nekdua

- v ČR spojen se jménem Zdeněk Smetánka – vedoucí výzkumu archeologického Pražského hradu

Knihy: - encyklopedie českých vesnice – Jižní Čechy 2004, Jan Pešta

            - Archeologie, 2006

Zaniklá středověká vesnice Pfaffenschlag (u Slavonic, jižní Čechy)

- jedna z nejvýznamnějších archeologicky zkoumaných středověkých lokalit u nás i v zahraničí

- místo osídleno už Slovany, 11.-12.st. , zanikla ve 12.st, ve 13.st. nechali postavit novou kolonizační vesnici, která byla nazvaná Pflaffenschlag – osada však nepřežila husitskou dobu

- zkoumal Vladimír Nekuda

Tzv. trojdílný dům na Pfaffenschlagu

- síň – spali, světnice – název od toho,  že byla světlá, nebylo tam zakouřeno od topeniště

- jizba – bylo tam topeniště, teplý prostor, kde se topilo

- komora – hospodářské zázemí, kde skladovali obilí, nářadí aj.

- lochy – díra pod domem – sklepy typu chodeb – sloužili jako úschova ne k útěku – výhoda stálá zima

- vesnice patří k záhumenicovému typu – přímo za barákem měli pole

- kniha: Pfaffenschlag – zaniklá středověká vesnice u Slavonic, Vladimír Nekuda

Vladimír Nekuda – nejvýznamnější archeolog středověku do současné doby, vedoucím archeologem v muzeu v Brně, specializoval se na středověké vesnice, proslul založením nejvýznamnějším zbojníkem Archeologia Historica- vychází každoročně

Zaniklá středověká vesnice Mstěnice ( u Hrotovic, Morava – Třebíčsko)

- zkoumaná celoplošně

- kromě vesnice objeveno i opevněné sídlo šlechtice

- výzkum vedl Vladimír Nekuda, posléze předal svému synovi

- mlýn – první středověký

- zdi stavěné na sucho – všechno co není na maltu – je pojená hlínou

- knihy: Mstěnice – Nekuda – několik publikací

Zaniklá středověká vesnice Bystřec (u Jedovníc, Morava)

- výzkumu se ujal Ludvík Belcredi – vedoucí archeologického oddělené v moravském zemském muzeu v Brně

- zanikla kolem roku 1401

- kniha: Bystřed, o založení, životě a zániku středověké vesnice

Zaniklá středověká vesnice Konůvky (Slavkovsko, Morava)

- zkoumala Dagmar Šaurová

- objevila zachovalou tvrz

- zachovaná kamenná pec na pečení chleba

- knihy: Konůvky-zaniklá středověká ves ve Žďavské lese (?)

VESNICE NA ÚZEMÍ ČECH

Zaniklá středověká vesnice Svídna (u Slaného, Čechy)

- Doc. Smetánka

- knihy: Zaniklá Svídna- život středověké vesnice – Smetánka

Táborsko

- zaniklá středověká vesnice – Kravín, Potálov, Kavčí

- písemné prameny

Rokycansko

- vesnice Cetkov, Lhotka

- rostlina Barvínek – je tam kde je vápno

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře