5. Přednáška - Dvorce

15. listopad 2010 | 11.50 | | autor: lucie

3) Dvorce


= typ sídla spojovaný se společenskými elitami, který se v historii objevuje v době halštatské a vyskytuje se až do vrcholného středověku

- dvorec se může vyskytovat jako volně stojící areál, i jako součást hradištního komplexu

V rámci raného středověku jsou doklady o dvorcích spojovány se snahami prokázat existenci raně středověkých elit. V širším kontextu se tedy při výzkumu charakteru dvorců hledá odpověď na otázky týkající se sociální struktury společnosti. O existenci dvorců v raně středověkých Čechách se zmiňují písemné prameny z doby kolem 10-11.století. Většinou se jedná o legendy o sv. Václavovi, Ludmile a Vojtěchovi. Takto jsou doloženy dvorce na hradištích ve Staré Boleslavi a Tetíně.

O podobě dvorců v 10.století informují archeologické výzkumy. Uprostřed opevněného areálu se obvykle nacházelo větší prostranství, které pravděpodobně sloužilo jako shromaždiště. Vedle toho je doloženo více budov s obytnou i hospodářskou funkcí.

Od 11.století vznikaly dvorce i mimo sídlištní komplexy hradišť a jejich funkce se pravděpodobně rozrůznila.

Ve 12.století se některé původně panovníky dvorce dostaly darem do majetku církevních institucí, např. je toto známo o dvorci v Radnicích nad Ohří, který dostal strahovský klášter

Trocnov - dva dvorce, Žižka x Mikeš (strýc), Antonín Hájek

Dvorec u Poněšic

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře