1. Přednáška - definice a periodizace

15. listopad 2010 | 11.45 | | autor: lucie

Definice a základní periodizace středověku a počátku novověku

- středověktradiční označení dějinné epochy mezi koncem starověku a antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance

- chronologicky je středověk obvykle ohraničen pádem Západořímské říše r. 476 a zánikem říše Východořímské r. 1453 – dobytí Cařihradu, nebo objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem r. 1492

- ve středověkém měřítku v archeologickém třídění používáno vymezení:

            Počátek středověku – 6.století – příchod Slovanů

            Konec středověku – 16.století (nástup Habsburků na trůn, r. 1526)

Středověk - tradiční označení dějinné epochy mezi koncem starověkem a antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance

- většinou je ohraničen pádem Západořímské říše v r. 476 a objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem r. 1492 či zveřejněním 95 tezí Martinem Lutherem r. 1517

Charakteristika středověku:

- pro vznik středověké civilizace klíčový kontinent Evropa, která se stává namísto středomoří těžištěm veškerého politického, ekonomického a kulturního dění zásadního významu

- na podkladech antické kultury vzniká nová společnost, která má své duchovní kořeny v křesťanství

Periodizace:

- vymezení středověku není zcela jednoduchá záležitost, letopočty mívají zpravidla pouze orientační hodnotu

- přechod nebyl záležitostí ze dne na den, ale šlo o plynulý proces transformace společnosti a kultury, přizpůsobující se novým skutečnostem

- tento proces nezačal všude ve stejnou dobu a ne všude probíhal stejným tempem

- počátek nejčastěji stanovuje pád Z8padořímské říše r. 476

- konec - objevení Ameriky 1492, pád Konstantinopole 1453, Lutherovi teze 1517, v českém prostředí pak r. 1526, kdy u nás skončila vláda Jagellovců a nastupují Habsburkové

Postmedievální  archeologie– archeologická disciplína, zabývající se vyhledáváním, klasifikací a historickou interpretací hmotných pramenů z období novověku, široký časový úsek vymezen v našem prostoru – 15. a 16.století na jedné straně a 18.století na straně druhé

- pozdní středověk – konec Přemyslovců

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře