Třetí přednáška - 10.3. 2011

18. červen 2011 | 23.51 | | autor: mistr-bucket

3. MAPY

- mapy obsahují na malé ploše velké množství informací
- mapy jsou zmenšeným a zevšeobecnělým zobrazením povrchu Země, promítnutým podle určitých matematických zákonů do roviny a vyjadřujícím pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti objektů

- topografické mapy - poskytují obraz zemského povrchu s jeho nerovnostmi (výškopis, zobrazený obvykle vrstevnicemi) a objekty (polohopis, zobrazený obvykle mapovými značkami)
- speciální mapy (účelové) - obsahují speciální typ informací, zpravidla za cenu potlačení informací všeobecných. Ze speciálních map jsou pro archeologii nejdůležitější zejména mapy přírodního prostřední, speciální mapou může být i sama mapa archeologických nálezů
- od map se odlišují tzv. plány - konstruované obvykle ve větším měřítku a neobsahují všechny prvky topografických  map

- podle měřítka rozlišujeme mapy - velká (1:1000 - 1:10 000), střední (1:10 000 - :500 000) a malé (1:500 000 a menší)
- kromě tištěných (analogových) se dnes užívají i digitální

DRUHY MAP

Topografické mapy
- dva druhy mapových děl
1) civilní (tzv. Základní mapy), spravované Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, řada ZM pokrývá celé území ČR
2) vojenské

Staré / vojenské mapy
- Jan Kryštof Múller vytvořil první podrobnou mapu Moravy a později i topografickou mapu Čech v měřítku 1:132 000 - toto dílo představuje přechod od map-ilustrací k mapám, zhotovených na základě měření
Mapa J. K. Múllera
- 1712-1720
- měřítko 1:132 000

1. vojenské (josefovské) mapování
- 1763-1767
- měřítko 1:28 800
- mapa doplněna vojensko-zeměpisnými popiskami
- polohopis, slovní popis
- nejstarší mapa, která již splňuje nároky na přesnost a je k různým účelům dodnes používaná
- výškopis je znázorněn stínováním, obsah mapy zaměřen na vojenské potřeby
- existují i drobné slovní popisky, které často obsahují zajímavé informace

2. vojenské mapování
- Jan John - 1806-1869
- Kuna - 1842-1852 (roky používány se liší v přednášce u Johna a v knížce od Kuny "Nedetsruktivní archeologie")
- měřítko 1:28 800
- poprvé využito Lehmannova šrafování pro znázornění sklonů terénu
- polohopis, znázornění terénu

3. vojenské mapování
- Jan John - 1870-1918
- Kuna - 1874-1880
- měřítko 1:25 000
- mapové listy jednobarevné
- terén poprvé znázorněn vrstevnicemi a kótami se šrafováním

Katastrální mapy
- "mapy evidence nemovitostí"
- slouží především k majetkoprávním účelům, ale často bývají užívány i k detailní lokalizaci archeologických výzkumů, např. v nálezové zprávě atd.
- obsahují čísla jednotlivých parcel
- původní měřítko bylo 1:2880, dnes 1:2000
- mapování katastrálních map je provedeno v systému JTSK, jemuž odpovídají i sekční čáry jednotlivých listů
- souřadnice JTSK jsou na mapách zobrazeny v podobě čtvercové sítě
- z katastrálních map je odvozena tzv. Státní mapa odvozená 1:5000  - tato mapa je doplněna o vrstevnice a obsahuje i kilometrovou síť
- tyto mapy jsou výhodné svou podrobností, nevýhodou je, že nezobrazují topografické prvky  a objekty, ale jejich majetkoprávní hranice, takže nemusejí být vždy srozumitelné

Speciální mapy
- Atlas podnebí Československé republiky – klimatické informace
- novějším dílem – klimatická (digitální) regionalizace ČR D. Moravce a J. Votýpky – souhrnná interpretace klimatických poměrů
- geobotanická rekonstrukční mapa v měřítku 1:200 000 – obecný přehled krajinných typů
- geologické a pedologické mapy existují v mnoha edicích různých měřítek – pro archeologii nejdůležitější Soubor geologických a účelových map v měřítku 1:50 000
- základní geologická mapa – kvalitnější, ale ještě neúplná
- půdní mapy – detailní informace – Kartogram štěrkovitosti, propustnosti a zamokření

Rekonstrukční mapy
- výsledky archeologického výzkumu mohou být zavádějící, nebereme-li v úvahu změny přírodního prostředí
- proto se archeolog snaží o vytvoření tzv. rekonstrukční mapy, zachycující podobu určité krajiny v různě vzdálené minulosti
- jedním z hlavních kroků při vytváření  takové mapy je rekonstrukce vodní sítě – obvyklým zdrojem v tomto ohledu jsou staré mapy

Digitalizace map

- dnes běžná, dostupné, překážkou jejich vysoká cena
- existují v této podobě oba hlavní druhy topografických map (civilní i vojenské) a to v podobě:
- barevné rastrové mapy různých měřítek, digitální kopie tištěné mapy
- rastrových map jednotlivých mapových prcků
- vektorových vrstevnic, tj. map jednotlivých prvků (vrstevnic, vodní síť), kde každému prvku jsou přiřazeny určité atributy (tj. vrstevnice mají hodnotu odpovídající jejich nadmořské výšce)
- nejpodrobnější vektorová mapa vznikla digitalizace Základní mapy 1:10 000 v rámci projektu ZABAGED

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře