Druhá přednáška

16. listopad 2010 | 12.18 | | autor: lucie

4. STOLETÍ N.L.

- Rýn a Dunaj hranice Římské říše

Hlavní protivníci Říma 3.-4.století

-         Rýnská hranice – Sasové, Frankové, Burgundi, Alamani, Svébové, Langobardi, Vandalové-Silingové

-         Dunajská hranice – Gótové (Vizigóti, Ostrogóti), Sarmati, Alani, Geoidu, Herulové, Vandalové-Hasdingové

-         Východ – nejprve parthská říše, od r. 226 novoperská říše

- Dioclecián

- Constantin – Konstantinopol /Istanbul /hl.město Byzantské říše

CONSTANTINPVA KARIÉRA

-         306 – zvolen císařem

-         312 – porazil západního císaře a zajistil si západ říše

-         313 – sešel se v Miláně s císařem Liciniem

-         324 – porazil Lucinka a stel se jediným císařem v říši, začíná budovat nové hlavní město

-         325 – předsedá koncilu v Nikami

-         330 – slavnostní inaugurace nového hl.

města

-         337 – C. umírá

Zlatá mince doby Constantinovy

-         r. 309 byla poprvé ražena nová zlatá mince, solidu

Konstantinova dynastie

Constantinus I. (Konstantin Velikýú vládne v letech 306-337 a má tři syny:

-         constantinus II. /37-340)

-         Constans /337-350)

-         Constantius II. (337-31)

- posledním císařem dynastie byl Julianus (361-363), syn nevlastního bratra KV

- po Julianově smrti krátce vládne Jovianus (363-364)

Michael Grant – The roultedge Atlas

Atlas of Medieval Europe

Komiksová historie světa – Larry Gonick

ROZPAD ZŘŘ V 5.ST. A DĚJINY ITÁLIE V RANÉM STŘEDOVĚKU

378 – bitva u Adrianopole

Prameny k 5.století a zániku ZŘŘ

Claudianus – autor politicky angažované epické poezie

Aurelius Augustinu (354-430) – z Numidie, studoval v Kartágu, Římě a Miláně, biskup, autor mnoha spisů (De civitate Dei)

Hydatius – Hispánie, kronika

Priskos – kronika 434-474, řecky

Zósimos – pohan, psal řecky, historie do r. 409

Prokopios – psal sice o válkách Justinina (o letech 534-552), ale vrací se i do předchozí doby

Autoři "církevní historie" (řecky Hisotirá ekklésiastiké)

Eusebios – biskup v Kaisareii, počátek 324, psal od stvoření světa až do své současnosti, jeho pokračovatelé:

Sokrates – právník v hlavním městě, - 439

Sozomenos – z Gazy, právník v hlavním městě, - 425

Theodorétos – biskup v Pyrrhu, - 428

Folostorgios - - 425

r. 375

Theodosiově dynastie

Theodosius I. (379-395)

           Synové: Honorius (393-423) a Arcadius (383-408)

Flaviu Stilicho

- syn římského důstojníka vandalského původu, vrchní velitel západní armády, prakticky vládl Západnu v letech 395-408 (jako poručník desetiletého Honora)

- chránil hranice, porazil 4x Alaricha (395, 397, 402, 403), zničil invazi do Itálie (405-6, Radagaisus), porazil uzurpátory

- jeho úspěchy zvěčnil Claudianus (panegyriky, historické eposy, politické invektivy)

Říše Vandalů (429-534)

Flaviu Aëtius

-         syn římského generála, narozen cca 390

-         rukojmí u Alaricha /asi 405/ a později u Hunů,, na jejichž vojenskou pomoc mnohokrát spoléhal

-         vrchní velitel západní armády (od 429)

-         vítěz nad Franky 432, Juthungy 433, Burgundy 436, usídlil Alany ve střední Galii, uznal faktickou nezávislost Armoriky a Vizigótů 440, postoupil Hunům část Panonie (430), ale porazil je rozhodným způsobem v 451

21.září 454 si Valentinianus III.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře