Lutovský, M.: Sámova říše

13. červen 2011 | 15.59 | | autor: lucie

Michal Lutovský - Sámova říše

-         střední Evropa – doznívání stěhování národů – závěr plně ve znamení pohybu slovanských kmenů

-         poč. 6. stol. – ze Zakarpatí – neznámá vlna obyvatelstva

-         první Slované – nejprve V, JZ i SZ Slovensko a Moravskou branou pronikli na Moravu

-         vznik první západoslovenského mocného útvaru – Sámova říše – osudy utváře především slovanské  kmeny, důležitý podíl také dva mocenské útvary, které ovlivnili výrazně události ve stř. Evropě – franské království a avarský kaganát

Frankové

-         na troskách ZŘŘ, druhá pol. 5. st. – germánské království Franků

-         Chlotarův edikt – 18. října 614

-         Dagobert položil základy novému rozdělení říše

Avaři

-         v 7. st. Mělo na Slovany nesporně významný vliv přímé sousedství a vzájemné kontakty s kočovnými Avary  - kmenový svaz turecko-mongolských nomádských kmenů

-         Avaři pocházejí z kmene War a Chun sídlících mezi Volhou a Dunajem

-         558 – střet z byzanksým vojevůdcem Justinem – Avaři žádali poplatek za vojenskou pomoc, Justin platil

-         567 – Justinův nástupce – Justin II. – odmítl platit a Avaři uzavřeli spojenectví s Langobardy (germánský kmenový svaz sídlící v Panonii – Z. Maďarsko)

-         V Panonii se střetli se Slovany a roku 631/2 přerostlo v občanskou válku

Sámova říše nejstarších písemných pramenech

-         kroniky tak řečeného Fredegara – 4 knihy – neznámý autor, nejdůležitější písemný pramen, 4 kniha se dotýká našich zemí, sepsána kolem roku 660 v Burgundsku

Sámo

-         věnují se jménu, výslovnost

-         za vlády franského krále Chlotara II. – shromáždil Sámo karavanu a vydal se ke Slovanům

-         nepokoje – slavani x avaři

Slovansko-avarské soužití

-         útlak Slovanů Avay – jedna z hlavních příčin vzniku Sámovy říše

-         Slovani – přišli jako součást kmenového svazu avarů

-         Pro společné soužití Avarů a Slovanů – veliký význam tzv. birituální pohřebiště 7. a 8. století – především JZ Slovenska – menší počet žárových popelnicových hrobů, typické pro Slovany v severnějších oblastech a hroby kostrové – avarský způsob – muži s ozdobným symbolickým opaskem, ženy se šperky

-         V avarských hrobech – řemeslné i zemědělské nástroje

Život v době Sámově

-         Slované bydleli v malých chatkách, rákosová střecha, lože z větví, slámy a kožešin, v SZ rohu kamenná pec, u níž byli do podlahy zapuštěny dvě nádoby (jedna sloužila jako zásobárna teplé vody)

-         Do domu se vstupovalo po žebříku, vedle domu několik hlubokých jam na uskladnění obilí

-         Avaři – výborní jezdci, koně opatřeny železnými udidly

-         Sámova říše ještě nepotřebovala mince k vnitřnímu obchodu

-         Ozdoby na opasku někdy svědčí o náboženských skutečnostech (např. biblickéé výjevy)

Rozloha a poloha SŘ

-         žádné jednoznačné údaje – od nepatrného knížectví po velikou nesourodou říši

-         na severu sousedila s Durynskem, kam opakovaně pronikalo Sámovo vojskem , J – asi Bavorsko,

Válka s Dagobertem

-         na Z se Sámova říše dotýká panství Dagoberta, od roku 629 král Franků

-         bitva u Wogastisburgu – pouze nejvýznamnější bojovníci měli hlavu krytou kovovou přilbou zdobenou chocholkem, tělo kryla drátěná košile či pancíř, pouze levá noha opatřena malou ostruhou, v levé ruce kulatý dřevěný štít, v pravé držel meč, k výzbroji patřilo kopí s hrotem, luk

Bitva u Wogastibśburgu

-         kronikář popisuje průběh jedinou větou – avšak Austrasijci oblehnou pevnost Wogastisburgu, kde zůstal největší oddíl statečných Vinidů, a po tři dny s nimi bojují, je tu mečem pobil veliký počet lidí z Dagobertova vojska a potom davše se na útěk zanechají tam všechny stany i věci, které s sebou měli a navrátí se od svých sídel

-         wogastisburg – hradbou chráněné město, nebo jednoduché dřevění hradiště

-         nemá oporu v historických pramenech

-         pár vět zachycených v 7. století kronikářem vzdáleného franského království  představuje jedinou dobovou písmenou zprávu o prvním mocenském útvaru středoevropských slovanů – útvar Sámova říše

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře