Nedestruktivní metody archeologického výzkumu

21. červen 2011 | 12.08 | | autor: mistr-bucket

TERÉNNÍ TEORIE

4.1. Nedestruktivní metody archeologického výzkumu
–  nedestruktivní archeologie (původně "arch. průzkum") – předexkavační fáze, dnes svébytný
druh výzkumu
– zahrnuje metody, které vůbec, nebo jen v minimální míře narušují archeologickou památku
 
Druhy nedestruktivní archeologie (Gojda a kol. 2004): 

1. metody dálkového průzkumu 
•  analýza družicových snímků
- panchromatické snímky, digitální záznam (vícepásmový skener, radar)
•  analýza kolmých leteckých snímků
- panchromatické snímky, digitální záznam (vícepásmový skener, radar), laserové systémy, termovize
•  prospekce z nízko letícího letounu
- šikmé panchromatické snímky, video  
2. aplikace přírodovědných metod
•  geofyzikální metody
- geolelektrické metody, gravimetrie, magnetometrie, seismika, termometrie
•  detektory kovů
- užití během archeologických výkopů, cílený průzkum
•  geochemické analýzy
-chemické a fyzikální analýzy zemin, fosfátová analýza, analýza kovů, lipidů, kyselosti půdy 
3. povrchový průzkum
•  povrchový průzkum a výzkum antropogenních tvarů reliéfu
- vizuální průzkum, geodeticko-topografický průzkum, plošná nivelace 
•  geobotanická indikace
- identifikace objektů, areálů a krajinného rámce
•  povrchový sběr
- "vyhledávání nalezišť", analytické postupy
4. omezený zásah do terénu
•  vyhledávání vrstev 
- vpichy, vrty, mikrosondáž
•  vzorkování vrstev 
- mikrosondáž, vzorkovacísondáž
•  vyhledávání objektů
- rýhování
  
Geofyzikální metody výzkumu 
 
Gravimetrie (mikrogravimetrie)
•  vychází se z existence tíhového pole Země při jejím povrchu, z rozložení hmot s rozdílnými
hustotami v zemské kůře
, tíhové zrychlení je tedy na různých místech povrchu země různé
•  používají se gravimetry - většina z nich srovnává zemskou tíži s jinou neproměnnou silou
•  použití – lokalizace podpovrchových nezaplněných objektů a dutých prostor (zděné hrobky,
jeskyně, důlní díla)

 
Magnetometrie 
•  vychází z existence geomagnetického pole Země a jeho lokálních poruch 
•  měří se magnetická indukce (v T), 
•  magnetické pole Země se mění v času a prostoru za spolupůsobení pohybů tekutého jádra
Země, aktivity Slunce a magnetických bouřích v ionosféře, závisí také od složení zemské
kůry
•  protonový magnetometr – protony se v kapalině bohaté na vodík chovají jako maličké
magnetické dipóly •  atomový magnetometr
Měření magnetické susceptibility
•  MS – poměr magnetizace k intenzitě magnetického pole 
•  vyšší hodnotu MS vyvolává vyšší míra zastoupení feromagnetického materiálu (strusky), dále
horniny prošlé žárem (mazanice, topeniště, rozpadlá keramika, cihly,)   
Paleomagnetický výzkum
 
Geolelektrické metody
Elektroodporové metody
•  stejnosměrné metody – zkoumají rozložení elektrického potenciálu nebo gradientu
elektrického potenciálu stejnosměrného proudu 
•  nejrozšířenější odporová metoda – zavedení umělého el. pole proudovými měrnými
elektrodami, měrícími elektrodami pak měříme potenciálový rozdíl, 
Elektromagnetické metody(i radary a detektory)
•  založené na existenci elektromagnetických polí
•  aktivní – ovlivňující stávající pole
•  pasivní – využívající stávající pole
          o  metoda velmi dlouhých vln (radiostanice) 
 
Radionuklidové metody
Radiometrie
•  vychází z existence přirozené rádioaktivity v přírodě
•  použití – identifikace stop radioaktivních prvků (K, U, Th) na výrobních areálech 
 
Geotermické metody 
•  vychází ze sledování geotermického pole Země a jeho lokálních poruch
•  použití – lokalizace podpovrchových nezaplněných objektů a dutých prostor (zděné hrobky,
jeskyně, důlní díla)

 
Seismické metody
Mělká refrakční metoda 
•  založené na sledování uměle vyvolaných (výbuchem, silnými údery, vibracemi) elastických
vln, které se od zdroje šíří všemi směry a na rozhraní různých materiálů se lomí, či odrážejí
•  použití – lokalizace větších podpovrchových nezaplněných objektů a dutých prostor (jeskyně,
důlní díla)

 
 
 4.2. Další přírodovědní metody v archeologii 
 
Archeozoologické analýzy
1.  malakozoologie – výzkum schránek mlžů
2.  osteologie – výzkum kosterních pozůstatků zvířat (druh, anatomické uložení,
pohlaví, velikost, patologie, sekundární zásahy, ...)
3.  bakteriologie
4.  DNA metody

 
Archeobotanické analýzy
1.  analýza rostlinných makrozbytků - semena, plody, vegetativní orgány
2.  palynologie – pylová analýza (zkoumá spektrum dochovaných pylových zrn) 
3.  Xylotomie – určování zbytků dřev a uhlíků 
4.  diatomární analýzy – sledování výskytu rozsivek
 
Geochemické analýzy (Majer, in Gojda 2004) 
1.  pedologické analýzy 
    •  fyzikální rozbory
       •  zrnitost zemin
       •  hustota půdy (zdánlivá měrná hmotnost)
       •  objemová hmotnost půdy
       •  barva zemin
    •  chemické analýzy
       •  půdní reakce a měření pH půdy
       •  vápenatost zemin a vápenatost malt
       •  přítomnost železa v půdě a spektrofotokolometrické stanovení železa
       •  přítomnost fosforu – především fosfátové analýzy
       •  lipidy – deriváty mastných kyselin, s přítomností uhlíku 
    •  výzkum mikroorganizmů a půdního vzduchu
       •  metoda přímého počítání
       •  stanovení mikroorganizmů pěstováním na deskách
 
Přírodovědní datační metody archeologie
•  fluorové testy – kosterní materiál
•  termoluminiscenční metoda – založena na měření energie, uvolněné z hlíny, ve které se hromadí díky radioaktivním procesů např. při výpalu (keramika, cihly, ...)
•  radiometrická metoda – na bázi rozpadu radioaktivních izotopů prvků (C14, U238, K40, ...)
•  dendrochronologie – vychází ze studia letokruhů
•  archeomagnetická metoda – z kolísání a intenzity geomagnetického pole
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře