2. Přednáška

19. květen 2011 | 20.53 | | autor: misa

   Evropa zažije ve středověku několik renesancí.

RENOVATIO IMPERI = obnovování římského impéria (Karel Veliký, Otoni, ...)

Mocenská dvojznačnost = z konfliktu se rodí pravidla chování

 • papež - má reprezentovat tu moc duchovní
 • císař (=imperátor) - cítí, že je povolán Bohem - má tendenci pomíjet tu duchovní vrstvu a rozhodovat sám

1054 - křesťanstvo se definitivně dělí na Západní a Východní část - dochází k paradigmatu, které nastartoval sám papeř Mikuláš II. (paradigma = je to úhel pohledu na určitou věc v určitý moment ovlivněný faktory, jako např. zkušenostmi,...)

1059 - bylo zřízeno KONSISTORIUM = poradní orgán papeže

kněží (představitelé církevních obcí) - zprvu se směli ženit, poté se zavazovali k celibátu - pokud už někdo byl ženatý, tak musel tu svou manželku zapudit

vznikají pokusy o centralismus (=je to označení procesu, systému nebo způsobu řízení z 1 organizačního ústředí)

Kardinál Hildebrant :

 • papežem pod jménem Řehoř VII.


 • pokračovatel centralismu
 • 1074 - obnovil tvrdé dekretáty proti manželství
 • 1075 - zákaz laické investitury - jednotlivé biskupy neměl volit světec

DICTATUS PAPAE = papežský diktát

 • 1075
 • pokus o sešněrování světského vlivu na tu církev - nadřadit duchovenstvo

Římský pontifex:

 • je nazýván univerzálním biskupem - může zasahovat do těch biskupských záležitostí i mimo říši
 • směl užívat římské insignie (znamení, symbol - jsou odznaky hodnosti a hodností určené moci světských či církevních osob. Jsou symbolem příslušnosti a funkce osob)

Jméno papeže je nejdůležitějším na celém světě - jeho jméno má být zmiňováno při každé bohoslužbě - papež nesmí být nikým souzen (ani císařem!!)

Svatá říše římská se neustále obnovuje.

Papežský program - papež je hlavou světa a sjednocuje Západ (ten OCCIDENS) - císař je jen jeho poddaný

císař + papež = 2 poloviny Boha na zemi - to je teologická myšlenka středověku

12. století - velký pokus o obnovu impéria - papež má být sesazen z hlavní pozice - tím se chtěla omezit ta jeho moc - v Německu nastupují Štaufové

Konrád III. Štaufský:

 • 1138 - 1152
 • vytlačí Welfy z čela říše
 • 1144 - padne Edessa - papežové opráší ten kontext svatého díla - vyhlásí další křížovou výpravu - je povolán i Konrád, aby s nimi bojoval proti nekřesťanům
 • nakonec vytáhne na tu kruciátu - ta ale končí neúspěchem

Císař Manuel touží po jednotě křesťanstva - nabízí východní církvi unii - to ale nešlo - měl totiž nesmyslnou podmínku a to takovou, že on bude tu unii ovládat

Vladislav II.:

 • český král
 • také se účastnil té kruciáty
 • snaží se používat titul REX ROMANORUM (král římského lidu - chtěl opět sídlit v Římě - používá také opět titul augustus)

Štaufové jsou posledním rodem, který bude vládnout v Římě, po nich už tam bude vládnout jen papež.

MILES CHRISTI/ CHRISTIANUS = křesťanský rytíř

Bernard z Cleavau:

 • teoretik rytířských řádů
 • biskup
 • připomíná papežům, že by ze sebe měli setřást Konstantinův prach
 • kritizoval židovské pohromy - útoky na ty židovské komunity

Friedrich I. Barbarossa:

 • = Bedřich Rudovous
 • byl synem Konráda III.
 • velmi často je zpodobňován na obrazech - vnímán jako mesiášská postava
 • byl z konkurenčního rodu Welfů z matčiny strany - skončí občanská válka v Německu mezi Welfy a Štaufy - nastane smír!!
 • schopný, energický, krutý a odvážný panovník
 • nebyl příliš vzdělaný, ale byl ochoten naslouchat těm učeným lidem
 • (FREISING = významné biskupské město - Ota z Freisingu - byl zde biskupem, byl velmi vzdělaný, také kronikář - po jeho smrti po roce 1158 se hlavním rádcem stává Reinhard - biskup z Kolína)
 • směřoval k císařské korunovaci - 1155 začíná s centralizací říše - chtěl vládnout německému císařství, mít pod kontrolou Čechy a dělat pořádek v severní Itálii (Severní Itálie byla formálně součástí SŘŘ, ale její moc se tam neuplatňovala)
 • hlásil se ke karlu Velikému - cítil se být jeho nástupcem
 • 1165 - podnikl akci - ze své vlastní vůle prohlásil Karla Velikého za světce - podpořil to i papež - nebylo to ale natrvalo
 • 1190 - zemřel - utopil se - zemře při cestě do Jeruzaléma - při 3. křížové výpravě
 • začal budovat speciální hrady - CÍSAŘSKÉ FALCE - např. v Chebu
 • byl vnímán jako mučedník a vzorový rytíř, který se obětoval pro tu Kristovu věc

Císař neměl své stálé sídlo - Karel Veliký vládl v Cáchách - panovníci se tam potom nechávali korunovat.

Pád Jeruzaléma - okamžik, který vyvolá v křesťanském světě zděšení, protože Jerizalém jr chápán jako hlavní město křesťanů - STŘED SVĚTA!!

Richard Lví srdce a Filip August se také účastnili té 3. kruciáty.

HISTORIA DE DUABUS CIVITATIBUS = Dějiny po 2 obcích - rozdělení té boží obce na:

 • civitas dei = obec boží
 • civitas terraena = obec pozemská

JIndřich VI.:

 • syn Fridricha I.
 • výhodný sňatek - Constancie Sicilská - po smrti jejího otce se stal také králem Sicílie 
 • za jeho života je papežem Inocenc III. - byl zděšen, protože jeho doména v tu chvíli byla obklopena Štaufy
 • 1194 - narodil se mu syn Fridrich Roger - měl se stát novým Konstantinem Velikým
 • pomýšlí na novou kruciátu, ke které ho vyzývá i papež - svolal vojsko, ale onemocněl a zemřel - hrozilo, že se celé to království rozpadne
 • Inocenc III. se radoval, že je konec Štaufské moci, ale to se nestalo

Fridrich Roger:

 • nastoupil na trůn po smrti Jindřicha VI.
 • do historie vstoupil jako Fridrich II. Sicilský
 • 1201 - zvolen římským králem - vládne pevnou rukou už jako mladíček
 • je nazýván "úžas světa" - měl pomáhat nastolit to přibližující se království boží
 • jeho sídlem bylo Palermo
 • respektoval judaismus a islám
 • měl takovou moc, že si dovolil i provokovat
 • toužil po titulu krále jeruzalémského
 • obnovení zlatého věku
 • 1231 - zlaté konstituce z Melfi = Liber Augustalis (císařský titul)
 • 1227 - myšlenka ovládnutí a připoutání Svaté země k říši - Fridrich nemůže vyplout kvůli moru - papež ho exkomunikuje, ale on to nerespektuje a do Svaté země dopluje
 • 1229 - symbolická korunovace jeruzalémským králem (korunovace v bazilice)
 • 1250 - Fridrich umírá - konec Štaufské moci - na trůn sice nastupuje Konrádin, ale to už nic neznamená

1268 Konrádin je popraven - znamená to úplný konec Štaufů

Štaufská tradice měla velký význam i pro český stát (Přemysl Otakar II. měl matku z rodu Štaufů)

translatio - přenesení moci i na jiný národ (Němci - > Češi)

Jindrřich z Ikarie - pracoval pro Štaufy v Itálii (v Sicílii) - ty zvyklosti potom přenesl do Čech - za Přemysla Otakara II.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře