Desátá přednáška 5.5.2011

18. červen 2011 | 23.50 | | autor: mistr-bucket

10. PROSTOROVÁ ANALÝZA

Prostorová analýza a prezentace povrchových dat
- vymezení komponent v rámci polygonu pro jednotlivé období mladšího pravěku a středověku
- způsob vyhodnocení – nálezy určitého období se můžou koncentrovat
- Acient Landcape Reconstruction in Bohemia – AÚ AV ČR  a Universita Sheffield, náhodně vybrané polygony (ALRB)
- industriální zóny doby železné na Rakovnicku – Projekt Loděnice, N. Venclová, E. Neustupný

Rekonstrukce staré sídelní oblasti Čech
- 1991-95, zkoumání vztahu osídlení a krajiny od mezolitu do středověku 2 transekty (cca 10x50km) - rozděleny na ekozóny
- středočeský transekt – analytický postup přes 500 polygonů, 5000 čtverců, celkem 30 000 keramických fragmentů, 134 000 artefaktů celkem

- analýza dat:
a) ve vztahu k ekozónám (klima, nadmořská výška)
b) ve vztahu k místu, variabilitě krajiny (dohled, vztah k vodnímu toku)

Projekt ALRB
- vytvoření efektivní varianty analytického povrchového sběru, vhodné pro výzkum větších území, bylo jedním z cílů projektu Ancient Landscape Reconstruction in Bohemia – pro rozvoj metody povrchového sběru v Čechách
- v jeho rámci byli v ČR poprvé použity ve větším měřítku zásady tzv. analytického postupu
- předmětem povrchového sběru byly veškeré movité předměty (artefakty, ekofakty) uložené na povrchu terénu
- kamenná industrie: 600 kusů (0,4%)
- keramika: 134 tisíc artefaktů, z toho 23% pravěká, 3% raně středověká, 16% vrcholně středověká, 58% novověká
- systém evidence povrchových sběrů v projektu ALRB se skládá z: a) tabulky polygonů sběru, obsahující údaje o podmínkách sběru v daném polygonu, dále datum, jména osob atd., b) tabulky popisující jednotlivé sektory a za c) tabulky pro popis  nálezů

Archeologická topografie Polska
- představuje nejambicióznější projekt povrchových sběrů ve světovém měřítku
- cílem je úplné pokrytí území státu povrchovými sběry a vytvoření databáze archeologických lokalit pro vědecké, památkářské i osvětové účely
- projekt vznikl po dohodě několika archeologických institucí a s podporou polského ministerstva kultury v r. 1978
- celé území Polska bylo rozděleno podle listů mapy 1:25 000 na více než 8000 sektorů o rozměrech 5x7,5km
- AZP -cílem je prozkoumat celé území Polska
- 300 tisíc km2
- zahájení: 1978, dnes cca 70%
- plocha rozdělena podle listů mapy
1 – poloha zjištěná při průzkumu
2 – při opakovaných sběrech
3 - poloha identifikována během obou sběrů
4 - zastavěná plocha
5 - hranice zkoumaného území

Dokumentace reliéfních tvarů
- náplní této části nedestruktivní archeologie je identifikace, zaměřování, dokumentace
a interpretace povrchových terénních(reliéfních) tvarů, které jsou transformovanými
pozůstatky někdejší lidské činnosti
- naprostá většina výzkumů tohoto druhu se provádí v zalesněných a nebo zastavěný
ch krajinách, které nejsou postiženy důsledky dlouhodobého praktikovaného orného
zemědělství

- LIDAR - light detection and ranging = princip měření pomocí odrazu leisru, který je posílán ze skeneru, který je pověšen na letadle nebo vrtulníku
- ALS - airborne laser scanning

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře