1.část

18. květen 2011 | 22.13 | | autor: mistr-bucket

Úvod do archeologie

2 povinné akce: prohlídka expozice Jihočeského muzea, Třísov = povinné

Témata: 1. archeologická periodika, prameny

            2. archeologické artefakty

            3. interpretace

            4. periodizace

            5. přehled dějin u nás

            6. současné instituce archeologie v Čechách

            7. citace, hlášení, nálezové zprávy, zákony

Pravěk

-          jednoznačně nejstarší a nejdelší úsek lidských dějin

-          dle archeologie pravěk až s nástupem prvních předchůdců člověka až po první písemné prameny

-          jediný pramen poznání = archeologické prameny

-          pravěk = 99,9% historie (10 000 př. n. l. – 6. st. n. l.)

-          věda prehistorie

-          v Evropě (střední) – nejstarší lidé až za doby stěhování národů

-          starověk = doba prvních státních útvarů

-          období prehistorické – nejmladší období pravěku – 1. písemné prameny – doba laténská, římská, stěhování národů (nevzniklo ve střední Evropě, ale zmiňují se o ní)

Raný středověk

-          konec stěhování národů (Čechy – příchod Slovanů – polovina 6. století – 12. /13. století = doba hradištní (od 7. – 13. století)

-          písemné prameny – nezahrnují poznání života lidí

Vrcholný středověk

-         13. století – polovina 16. století – z hlediska archeologie střední Evropy

-         označení VS1 – vrcholný středověk – 13. století

VS2 – vrcholný středověk – 14 a 15. století

Novověk

-          NOV1 (16. – 17. století)

-          NOV2 (17. – 18. století)

Archeologie

-          archeologie je vědní obor, který se zabývá shromažďováním a interpretací archeologických pramenů

-          není časově omezena

-          pramen – cokoli, co pochází z lidské kultury

-          dříve mezi přírodovědeckými obory, dnes společenská věda (společenskovědní obor)

-          zkoumá lidskou společnost

-          do 1. pol. 20. století dokázali archeologové pojmout archeologii jako celek

-          specializace: 1. podle chronologického zaměření: a) pravěká

b)      raného středověku

c)      medievální (vrcholný středověk)

d)      postmedievální

2. archeologie se zabývající Předním Východem: egyptologie, asyrologie, klasická archeologie (Řím, Řecko)

3. podle užívaných metod: a) nedestruktivní – plány, výzkum

                                               b) letecká

                                               c)podmořská (jedna z nejvyspělejších v Polsku)

                                               d) experimentální – popularizace oboru, zkouší funkčnost artefaktů, skanzeny, archeoparky – v Netolicích, Bavorsko – keltská vesnice

                                   4. podle typů zkoumaných památek: a) montánní – pozůstatky po těžbě, rýžování

                                                                                              b) industriální – novověké průmyslové objekty – Fröhlich – šumavské zaniklé sklárny

                                                                                              c) krajinná – zasazení nalezišť do krajiny, modely krajin – Martin Kuna, Martin Kojda

                                                                                              d) environmentální – spolupráce s přírodními vědami – pyly, uhlíky, sedimenty, pozůstatky rostlin a zvířat (bioarcheologie) – Jaromír Beneš

-          doplňující obory: - humanitní obory – historie, dějiny umění (architektura, stavebně historické průzkumy), numismatika (mince), jazykověda (etnogeneze obyvatelstva – Dušan Třeštík), toponomastika (terénní názvy – původ), etnografie(Křováci –porovnání s evropským pravěkem), paleodemografie (vývoj počtu obyvatel)

-          přírodovědné obory – antropologie (pohlaví, věk, lékařské náhrobky, nemoci, zranění...), genetika (asimilace), asteologie/paleozoologie (zvířecí kosti, druhotné využití kostí, skladba potravy), paleobotanika (pyly, rostlinné zbytky, semena), geologie (součásti staveb, kamenné výrobky, datování geologických vrstev)

-          fyzikální obory – geodézie (sondy), geofyzika, geochemie (analýza zeminy), rentgenografie (pomocí RTG odhalit výzdobu – zkorodované předměty), metalografie (obsahy různých kovů v předmětu), statistika, geografické informační systémy

-          archeologická kultura – pojem pro pravěkou a raně středověkou archeologii

-          uzavřený soubor památek, které reprezentují určitou pospolitost v podobném prostoru a čase

-          různé označení kultur – např. k. zvoncovitých pohárů – kultury se většinou nazývají podle eponymních nalezišť

-          kulturní komplex – několik kultur s podobnými znaky

-          kultury se dělí na stupně a fáze

Základní literatura

-          Jan Erazim Vocel – Pravěk země české, Praha 1866 a 1868

-          Josef Ladislav Píč – Starožitnosti země české, Praha 1899- 1909, 6 svazků

-          Lubor Niederle – Lidstvo v době předhistorické, Praha 1893

-          Karel Buchtela, Jindřich Matiegka – Rukověť české archeologie

-          Albín Stocký – Pravěk země české. Věk kamenný, Praha 1926

-          Inocenc Ladislav Červinka – Morava za pravěku, Brno 1902

-          Jaroslav Schránil – Vorgeschichte Böhmen und Mähren, Berlin – Leipzig 1928

-          Jaroslav Böhm – Kronika objeveného věku, Praha 1941

-          Jiří Neustupný – Pravěk lidstva, Praha 1946

-          Jan Filip, Pravěké Československo, Praha 1948

-          Jiří Neustupný a kol. – Pravěk Československa, Praha 1960

-          Jiří a Evžen Neustupný- Nástin pravěkých dějin Československa, Praha 1960

-          Jan Filip – Evropský pravěk, Praha 1962

-          Radomír Pleiner, Alena Rybová – Pravěké dějiny Čech, Praha 1978

-          Miroslav Buchvaldek a kol. – Dějiny pravěké Evropy, Praha 1985

-          Vladimír Podborský – Pravěké dějiny Moravy, Brno 1993

-          Vladimír Podborský – Dějiny pravěku a rané doby dějinné (skripta), Brno 1997

-          Luboš Jiráň, Natálie Venclová a kol. – Archeologie pravěkých Čech 1 – 8, Praha 2008

-          Encyklopedie: Sklenář – Sklenářová – Slabina – pravěk

-          Waldhauser – Keltové v Čechách

-          Čižmářová – Keltové na Moravě

-          Droberjar – Germáni

-          Lutovský – Slované

-          Karel Sklenář – Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005

Periodika

1)      celočeské – Památky archeologické

-          Archeologické rozhledy

-          Fontes Archeologici Pragensis

-          Slovník Národního muzea v Praze

-          Časopis N8rodního muzea v Praze (nejstarší české archeologické periodikum)

-          Praehistorica

-          Zprávy České archeologické společnosti

-          Výzkumy v Čechách (BZO) – původně Bulletin záchranného oddělení

2)      zaniklé – Obzor prehistorický

3)      specializované – Archeologia Historica – pro středověk

-Catellologica Bohemica

- Rekonstrukce a experiment v archeologii (REA)

4) Regionální – Archeologia Pragensia

                        - Archeologie ve středních Čechách

- Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie

- Zpravodaj muzea v Hradci Králové – pouze archeologie

- Archeologické výzkumy na Vysočině

- Pravěk – Morava a Slezsko

- Studie Archeologického ústavu v Brně

- Sborník prací Filisofické fakulty v Brně, řada M

- Časopis moravského zemského muzea v Brně

5) Jižní Čechy – Archeologické výzkumy v JČ (AVJČ)

                        - Výběr – Časopis pro historii a vlastivědu v jižních Čechách

oboje vydává Jihočeské muzeum

            -Jihočeský sborník historický

            - Zlatá stezka

            - Husitský Tábor

            - Jindřichohradecký vlastivědný sborník

Zahraničí

1)      Slovensko – Jan Eisner: Slovensko v pravěku, Bratislava 1993

-          Slovenská archeológia

-          Študijní zvesti AÚ SAV

-          Archeologické výzkumy a nálezy na Slovensku (AVANS)

poslední tři jsou periodika

2)      Rakousko – Otto H. Urban: Wegweiser in die Urheschichte Ősterreich, Wien 1989

-          Archeologia Austriace

-          Archäologie Ősterreichs

-          Linzer Archäologische Forschungen

3)      Německo – Sebatian Sommer (ed.): Archäologie in Bayern, Regensburg 2000

-          Germania – celoevropská arch. (2/3 o Německu)

-          Archäologisches Korrespondenzblatt – celosvětová archeologie

-          Berichte der Römisch – Germanischen Kommission (KGK) – archeologie

-          Das archaäologische Jahr in Bayern

-          Prähistorische Zeitschrift

4)      Polsko – Witsold Hensel: Prahistoria Ziem Polkisch, Warszawa 1975 – 1981, 5 svazků

-          Wiadomoszi Archeologiczne

5)      Maďarsko – Folia Archaelogica – články hlavně v němčině a angličtině

6)      zbytek Evropy – Antiquity (UK)

-          European Journal of Archaelogy – sdružení evropské archeologické asociace (vydání)

Archeologické prameny

-          archeologické prameny jsou všechny předměty nebo soubory, které nesou nějakou nepsanou informaci o minulém lidském životě

-          Prameny hmotné kultury- samotné artefakty, terénní památníky- tvoří součást krajiny, sídlištní památníky (rovinná sídliště, výšinná sídliště- v případě opevnění hradiště- opevnění zdestruovala do podoby valu, často příkop, jeskyně, zásobní jámy, sídlištní vrstvy- prostor mezi podložím a povrchem v jistém časovém horizontu), pohřební památníky (mohylové pohřebiště, kosterní pohřby, pohřby v popelnicích, tzv. kenotafy- symbolické hroby bez vlastních pozůstatků), výrobní /obchodní památníky (hromadné nálezy=depoty, "poklady", místa ukládání výrobků, či obětí, místa těžby či přípravy surovin, lomy, rýžoviště zlata- rýžovnický sejp, např. Modlešovice), památníky sakrální (kultovní místa), památníky komunikační (cesty, úvozy, mosty, výji

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře