Archeobotanika

4. duben 2011 | 20.52 | | autor: domča

Archeobotanika

Beneš, J. Bioarcheologie – Archeologie rostlin

Dějiny archeobotaniky

-          Ve střední Evropě souvisela spolupráce archeologie a botaniky do značné míry s objevem tzv. pravěkých nákolních sídlišť v alpské oblasti.

-          Při výzkumu nákolí docházelo k četným objevům pozůstatků..

Hans Helbaek

-          Kolem pol. minulého st. výrazně přispěl k objasnění domestikace rostlin na Předním východě v Evropě.

-          Poprvé použil termín archeobotanika.

-          The Palaeoethnoborany of the Near East and Europe. In Prehistoric Investigation in Iraxi Kurdistan.

Emanuel Opravil

-          Zakladatel moderní české archeobotaniky.

-          Zdeněk Tempír, Eva Hajnalová a Emanuel Opravil spolu s dalšími evropskými odborníky založili Mezinárodní pracovní skupinu pro paleoetnobotaniku (archeobotanika).

Vymezení pojmu z hlediska botaniky:

-          Jedna z paleoekologických metod, studující botanický charakter archeologických situací.

-          Tradičně očekávaným výsledkem je presence/absence botanických druhu v definované struktuře a jejich interpretace.

Vymezení pojmu z hlediska archeologie:

-          Jde o jednu z metod environ. arl, studující charakter kulturních rostlina a distribucí jejich transformovaných pozůstatku v čase a prostoru.

-          Tradičně očekávaným výsledkem je prezentace/absence kulturních rostlin ve studované archeologické kultuře.

Koncept "paleobotanický nález"

-          Je projevem tradičního vnímání archeobotaniky.

-          Archeologům stačila informace o výživě zaniklých populací (analogie "osteologie"), tj. co lidé jedli a chovali.

-          Paleobotanika by měla být nadále chápána jako evoluční obor, zabývající se vývojem a dynamikou rostlin a společenstev (ekosystémů) v minulosti.

Koncept "archeobotanická struktura"

-          Jde o posun v chápání archeobotaniky:

-          Studuje se prostorové a funkční rozložení nálezů v archeologických kontextech (archeologický aspekt).

-          Hledání produkčního a konzumních areálů v rámci sídlišť.

-          Rekonstrukce archaidských technologií.

Co do archeobotaniky ještě patří za subdisciplíny? (analytické metody)

-          Archeogenetika rostlin:

1. Glutenin

  1. Jádrová ribosomální DNA
  2. Mirosatelity

Prunus                                                                                                                  Papyrus

Vitis vinifera (vinná réva)                                                                                   Sorgum (čirok)

Zea mays (kukuřice)                                                                                            

Analýza mikroskopických pozůstatků rostlin

-          Archeobotanická diatomologie – vyhodnocování charakteru sedimentů archeologických objektů

      Diatomy:

-          rozsivky: hnědé řasy, Bacillariophyta

-          jednobuněčné nebo koloniální

-          obsahují křemičité schránky neboli frustuly – dvě do sebe zapadající části

-          diatomy (chemický charakter SiO2) vytvářejí křemelinu

-          hojné, takřka všudypřítomné (největší produkce kyslíku z mořských řas, asi zodpovědné za jeho procentuální nárůst v atmosféře)

-          různé druhy preferují odlišené podmínky: indikátory kvality vody (eutrofizace), stojaté-tekoucí vody, saprobní index, různé diatomy v různých vodách

-          jezero Velanská cesta

-          Archeologická palynologie – vyhodnocování prostředí a charakteru archeologických sedimentů

-          Arl. palynologie se zabývá analýzou a historickou interpretací pylových zrn nacházejících se v sedimentech archeologických lokalit a dalších antropogenních útvarů (např. studny, odpadní jímky, pole). Je jedním ze základních archeobotanických nástrojů, které pomáhá přiblížit historii běžného života v okolí zkoumaného arl. bodu.

-          Pylová analýza

-          vývoj vegetace v regionálním a lokálním měřítku

-          studium rašelinných a jezerních sedimentů

-          studium uloženin vytvořených člověkem

-          pylové zrno je nesmírně odolné vůči chemikáliím, protože obsahují sporopodeninu

-          nejlépe se dochovávají v zamokřených sedimentech, spraších

-          vypovídají o vegetaci v lokálním i regionálním měřítku

-          různá produkce pylu u různých taxonů: stromy x byliny, způsob opylení, doletová vzdálenost pylu

-          odběr pylu, pylový profil

-          zpracování: pyloví diagram

-          možnost zachytit listovou a kořenovou zeleninu, různé koření

-          Metoda má v ČR dlouhou tradici, rozvíjenou ve 40. letech minulého století zejména H. Losertem (1940). Jeho velmi kvalitní výzkum Komořanského jezera na Mostecku probíhal již plně ve spojení s archeologickými výzkumy. Palynologický výzkum zde později prováděala v přímém kontaktu s mosteckými archeology V. Jankovská (1988).

-          Metody archeologické pyloanalytiky zásadním způsobem zpřístupnila až V. Jankovská

Pylová analýza – příklad Tišic

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře