21.2.2011

4. duben 2011 | 20.38 | | autor: domča

Počátky zemědělství

Definice zemědělství: paradigmatický fenomén

-          Zemědělství je odvětví materiální výroby, které zajišťuje potraviny pro obyvatelstvo, suroviny pro potravinářský a lehký průmysl pěstováním kulturních plodin a chovem hospodářských zvířat (obecná technická definice...)

-          Zemědělství jako sociální, historická a ekologická problematika: pohled z perspektivy bioarcheologie

19. a 20. st.

Od barbarství do civilizace (koncept 19. st.)

-          Na počátku 19. st. vědci začali věřit, že člověk je součástí přírody a jeho kořeny jsou jinak postaveny než je líčí Bible. V průběhu 19. st. se pracovalo na koncepci vzniku člověka jako druhu. 

-          Hodder Westropp (1820-1885) irský archeolog (pojem mezolit 1872)

členění podle Westroppa:

           Barbaři – paleolit

           Lovci – mezolit

           Pastevci – neolit

           Zemědělci – doba bronzová

           Stát – doba železná

Domníval se, že člověk pastevecký žil v kmenovém stadiu, počátek farmaření velký pokrok (usídlení v místě vlastnictví země, tvorba nadproduktu – základní charakteristiky kapitalismu).

Kořistníci žili "v přírodním stavu" zemědělství – užití kultury ke kontrole přírody, posloupnost v námaze: lovec neměl čas, pastevec jen málo, zemědělec více – mohl se vzdělávat.

Zemědělství jako vysvobození se z velké námahy pastevectví (Nilsson).

Výzkum nákolních pravěkých osad v alpské oblasti

-          Při výzkumu nákolí docházelo k četným objevům pozůstatků botanického materiálu, které zkoumal a publikoval především německý badatel Oswald Heer. Začali se tam objevovat celé klasy a broušené nástroje.

John Lubbock – Sir Avebury

-          Koincidence přítomnosti pozůstatků obilí a ostatních rostlinných makrozbytků z broušených...

V 2. pol 19. st. již vědomí významu pravěkého zemědělství

Vliv výzkumu švýcarských nákolních osad

Americká archeologie na počátku 20. st.

-          na rozdíl od evropské výrazně směřuje ke spolupráci s přírodovědou – s rostoucí specializací archeologie a geologie se zde zvyšovala míra spolupráce na terénních projektech, projevující e soustředěním na paleoklimatické a paleoenvironmentální otázky

-          jeden z prvních výzkumů amerických expedic se odehrál v roce 1903 v Turkmenistánu při výzkumu pravěké civilizace v Anau – výzkum měl výrazně interdisciplinární charakter, pozoruhodné bylo zapojení zoologů do studia domestikace

-          významný sborník "Early Man", jehož součástí je např. i studie Aleše Hrdličky o nejstarší kosterních nálezech člověka v severní Americe ale i řada významných studií s tématikou environmentální archeologie

-          součástí sborníku jsou statě o rané domestikaci rostlin a migracích na Předním Východě, přehled paleolitu ve vztahu k přírodním podmínkám

Situace v evropské archeologii na počátku 20. st.

-          jestliže severoamerické vědecké prostředí důsledně spojovalo geologický a obecně přírodovědný výzkum s archeologií v integrální celek, byla situace na evropském kontinentě jiná

-          sílící nacionalismus velkých evropských národů, orientoval arl. otázky k objasnění národní minulosti a to často  vyslovené nekritickým způsobem

-          poč. 20. st. v kontinentální arl. ovládl difusionismus a badatelská vazba na arl. kultury

-          prostor proti času, konkrétnosti vývoje oproti evolucionistickým stádiím a etapám a sílící zaměření na prehistorii jednotlivých etnik a oblastí

-          difusionismus navázal na některé tendence darwinismu, pro který každý druh vznikl na jednom místě a jen jednou

Hledání počátků zemědělství:

V. G. Childe a "oasis hypothesis"

Dvě základní revoluce v historii – neolitická a urbánní

Pozornost na civilizaci ječmene a pšenice (jinými oblastmi světa se nezabýval, paradigmatická představa o dominaci Starého světa)

Tři argumenty:

-          Neolitická revoluce vznikla tam, kde jsou divocí předci domestikovaných rostlin

-          Urbánní revoluce vznikla tam, kde vzniklo sofistikované zavlažování

-          Klimatická změna vedla k vysušení již relativně suché krajiny, vznik pouští, lidé se stáhli na omezený prostor s vodou, to vedlo k jejich koncentraci – oasis hypothesis

Hledání divokých předků kulturních rostlin

-          Výrazný vliv práce N. I. Vavilova, Studies on the Origin of Cultivated Plants, 1926

-          centra – Blízký Východ, mediteránní centrum včetně Egypta, Střední Amerika a jihoamerická centra

J. G. D. Clark (1907-1995) – poválečná generace

-          Klíčová osobnost evropské arl., která znovuprosadila do teoretických koncepcí poválečné arl.

-          V 30. letech založit F. REserch Commitee, instituci pro výzkum oblastí Fentands, která integrovala enron. výzkum studující vztah mezi společnost a životním prostředím.

-          Jeho velkým počinem by výzkum ve Star Carr, který vedl v letech 1949-1951. Výsledky práce interdisciplinárního týmu shrnul v monografickém zpracování jednoho z nejdůležitějších mezolitických nalezišť v Evropě (Clark 1954).

-          Do terénního výzkumu byli integrování specialisté na pylovou analýzu, rostlinné makrozbytky zvířecí kosti a geologii. Monografie Clarkova týmu byla jednou z prvních výstupů koncepce, kterou Clark samotný nazýval bioarcheologie.

-          Zpracování naleziště zahrnovalo i sociální a kulturně antropologické vyhodnocení významu mezolitického sídliště v kontextu evropské prehistorieˇ

-          Dílo: World Prehistory pro Evropany bylo překvapivě stáří nejstaršího neolitu 14 C v Evropě (6000BC Řecko, 3000BC severozápadní Evropa, tj. dvakrát starší než prosazoval Childe, POMALÝ PROCES)

-          Podle Clarka ukazuje na šíření zemědělství kolonisty z PV

-          Stejná interpretace pro s. Afriku i západní Saharu a Sahel

-          Pohyb lidí v PV také východním směrem do Pákistánu a Indie

-          Čína byla v té době neprodyšně uzavřena, nic se také nevědělo o jv. Asii a Pacifiku

K. Kenyon

-          Jedna z klíčových postav britské archeologie 20. st.

-          V letech 1962-1956 vedla výzkum neolitického Jericha

-          Odhalila nesprávnost závěru V. G. Childa, že výskyt keramiky a broušené industrie je nutnou součástí neolitického "balíčku".

-          Popsala kultury Pre Pottery Neolitic.

Jericho

-          Kenyon – Digging Up Jericho, London 1957

R. Braidwood

(1907-2003)

-          vedoucí řady expedic na PV

-          Nová orientace nikoliv na pláně Eufratu a Tigridu, ale na pahorkatiny a pohoří (klíčové plodiny jsou distribuovány v horách a ovce/kozy jsou horská zvířata)

-          vliv postglaciálního vysušení řady oblastí

-          snaží se vyvrátit "oasis theory"

-          výzkumy v Iráku a Kurdistánu

Scientific arl.:

-          porovnávání struktury lovených a domestikovaných zvířat na řadě předovýchodních lokalit

-          zjištění, že se domestikovaná zvířata dlouhou dobu vyskytují společně s divokými

Hans Helbaek

-          výrazně přispěl k objasnění domestikace rostlin na PV v Evropě

-          poprvé použil termín archeobotanika

James Mellaart

-          pření britský archeolog, zabýval se neolitem v Turecku, objevitel nejznámějších neolitické lokality Catalhoyuk

Archeolog Nového světa: R. MacNeish (Scotty)

-          Tehuacán archaeological Botanical Project

-          Studium rostlinných makrozbytků v aridní oblasti Mexika, výborný stav rostlin makrozbytků, koprolity (nejstarší nálezy 7000-5000 BC)

-          podobné sekvence v oblasti Tamaulipas – východ Mexika

-          sekvence v peru se stopami první domestikace 6500-5500 BC

-          Výzkumy v Novém světě:

-          zemědělství je polycentrického původu (tytéž rostliny několik domestikačních center)

-          domestikace je postupný proces

Bylany u Kutné Hory

-          B. Soudský

-          Jeden z prvních velkoplošných výzkumů neolitu na světě

Bylany: - výzkum dlouhých neolitických domů v letech 1953-1967)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře