Čtvrtá přednáška

19. červen 2011 | 21.03 | | autor: mistr-bucket

ČTVRTÁ PŘEDNÁŠKA

Stará Kouřim

- rekonstrukce vstupní partie do hradiště

- systém ADČ

- chrám sv. Víta - doposud moc nezkoumán

Pražský hrad - výzkumy a nálezy

- kostel Panny Marie - první kostel na Pražském hradě, hledali se zde i hroby panovníků

- třetí nádvoří na Pražské hradě - nejvíce objevů / pod nádvoří se dá dostat pomocí domluvené exkurzní prohlídky - žulové desky, pod konstrukcí je  ukryta archeologická situaci v podobě souvrství, jsou zde relikty nalezeného zdiva kostelů a nejrůznějších staveb, které zde byli nalezeny = skryta pod nádvořím možná prohlídka

- Ivan Borkovský

- Hrdlička, Ladislav: PRAHA, podrobná mapa archeologických dokumentačních bod na území pražské kotlinové rezervace. AÚ AVČR 2005

Praha - Liboc, hradiště Šárka

- strategický výzkum Čech poznal Karel Veliký již v r. 791, kdy se část franckého vojska s tažení proti Avarům vracela z horní Panonie "přes Čechy"

- nejspíše to byli saské oddíly, které tudy táhli jak do bitvy, tak i při cestě domů. Není vyloučeno, že se k nim přidali bojovníci z Čech

- r. 805 - vpád franckého vojska do české kotliny - vojsko směřovalo k hlavnímu hradu země, tím měl být CANBURG (neví se kde byl, několik hypotéz, počínaje údolím kolem Ohře, v Praze snad Šárka)

- hradiště Šárka - 70% skaliska, hradba pouze na šíji - jediné místo, kde se dá bojovat / nálezy slovansko-avarské - bronzová nákončí (slovansko-avarský horizont)

- dvě bronzová nákončí - získaná při bourání hradeb v Praze darované v r.

1883  do muzea, až v 50. letech byli rozpoznány, že se jedná o slovansko-avarský horizont / nákončí byla nalezena u Masarykova nádraží - hradby nebyli bourány, ale rozebírány, k nález došlo až při výstavbě)

- Naďa Profantová - věnuje se slovansko-avarskému období

Levý Hradec

- v Praze spíše odkrýváme části objektů a izolované zlomky keramiky (např. Stodůlky, Michle)

- celá pražská oblasti, a to nejspíše včetně území kolem Levého Hradce, tvořila v 9.století patrně jedno knížectví. Hradiště byla asi strukturovaná, tj. ne všechna plnila úlohu trvalého knížecí sídla. Stáli zde převahou vojenské pevnosti, případně opevněná kultovní sídla. Nelze vyloučit i nějakou jinou formu knížecí rezidence než je právě hradiště.

- koncentrace hradišť na poměrně malém prostoru, tj. podobně jako v Praze, najdeme například v okolí Kouřimi a Českého Brodu, dále v SZ Čechách a na Strakonicku

- od poloviny 9.století se na území Čech vyskytují kostrové hroby (kde je pohřebiště musí být i sídliště) / někdy se nachází spíše hroby než sídliště (dřevěné chajdy nedochovány), hroby zničené orbou

Pražský hrad - hrob

- hrob na třetím nádvoří

- hrob bojovníka u chrámu sv. Víta

- nález meče (jediný svého typu) a nádoba

- nejspíše předkřesťanský hrob

PH2

Praha - Motol

- pohřebiště v Motole

- Kovařík Jan: Slovanské kostrové pohřebiště v Praze 5 - Motole. Archeologica Pragensia. 1991.

- v areálu Fakultní nemocnice v Motole

Praha - Lahovice

- pohřebiště

- bronzová kaptorga (nalezena i na Pražském hradě)

- kaptorga = malá ozdobená schránka na amulety, v křesťanském období na ostatky svatých, nejčastěji stříbrná, obvykle nošená u náhrdelníku. U nás se objevuje ve střední době hradištní (Slované, 9.století)

- 70. léta 9.století spojencem Čechů Velká Morava, hlavní mocenský útvar ve střední Evropě (Svatopluk 871-894)

- 871 (Fuldské anály) přepadení kněžny, snad ženy Svatopluka a zároveň porážka Bavorského vojska pod sídelním hradem moravských vládců

- 872 - válečná výprava na Moravu i do Čech, na Moravě rezignoval na dosažení vítězství v Čech byl úspěšný

- 6 knížat bylo poraženo: Svatoslav, Vítězslav, Heriman, Spytimír, Mojislav, Bořivoj (Gorivej)

- Bořivoj (zemřel 888 nebo 889) se někdy před polovinou 80. let 9.století nechal na Moravě pokřtít

- po návratu nechal na Levém Hradci vystavět kostel první v Čechách

- Pohanské povstání proti němu. Po útěku zpět ke dvoru se vrátil s podporou Moravského vojska

- po úspěšném návratu k moci nechal vystavět další kostel zasvěcený Panně Marii na hradčanském ostrohu (našel Ivan Borkovský)

- Staletá Praha. Ročník XXV 2009, číslo 1.

- Studia Mediaevalia pragensia 5

- Mediavalia archeologica 3 - Pražský hrad a Malá Strana. Praha 2001

- na Újezdě, plošný výzkum , nález příkopu

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře