Velkomoravská říše

23. prosinec 2010 | 14.33 | | autor: lucie
› 

VZNIK, VZESTUP A PÁD VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

- Velkomoravská říše (830-906) - také nazývaná státem "Mojmírovců"/ existovala převážně na území Česka, Slovenska a Maďarska

- na dnešním území České republiky jí předcházela Sámova říše - Sámo vyprostil Čechoslovany z avarského poddanství a stal se prvním panovníkem velké říše západoslovanské

- Sámova říše byla spíše "kmenový svaz", nežli státní útvar - dá se tedy až o Velkomoravské říši mluvit o skutečném prvním známým západoslovanským státem na území střední Evropy

- kousek od státního zřízení byli i Keltové - ti tento prostor osidlovaly o 1000 let dříve

Název

- název "Velká Morava" je pozdějšího data, poprvé zmíněn byzantským císařem Konstatnitnem VII. Porfyrogennetem v r. 950 v jeho díle O spravování říše

- přídavné  jméno velká odkazuje na vlastní mocenské jádro a zároveň okolné teritoria získaná územní expanzí v 9.století

- historii tohoto státu lze rodzělit do čtyř období:

1. vznik velkomoravské říše, období panování Mojmíra I., knížete moravského (830-846)

- počátkem 9.století dvě knížectví vedoucí spolu politický boj -moravské knížectví (centrum v Mikulčicích), sídlo knížete Mojmíra I. x Nitranské knížectví(sídlo v NItře), sídlil zde Pribina

- r. 833 se Mojmírovi I. podařilo Pribinu z NItry vypudit a poté připojil jeho knížectví ke svému (Pribinovi dal ale východofrancký král Ludvík Němec léno v Panonii)

- spojení těchto dvou knížectví je označováno za vznik velkomoravské říše (= Velké Moravy)

2. šíření byzantských kulturních vlivů za vlády Rostislava I. (846-870)

- moravský kníže Rostislav usiloval o církevní samostatnost v Římě a v Cařihradě

- z Byzance si vyžádal křesťanské věrozvěsty - Cyrila (Konstantina) a Metoděje r.

863 - původem Řekové ze Soluně - jejich působení napomáhalo k pronikání byzantských kulturních vlivů, mělo za cíl eliminovat politické tlaky z východofrancké řéše, která novou moravskou říši neustále ohrožovala

- brzy proti nim vznikla opozice ze strany německých kněží / r. 870 byl Rostislav I. zradou synovce Svatopluka zajat a vydán Ludvíkovi Němcovi, který jej nechal oslepit

- Morava se tak na jeden rok dostává pod správu rakouských markrabí

- v tomtéž roce zajaz věrozvěsta Metoděj německými biskupy a zavlečen do Německa / uvězněn byl i Svatopluk / propuštěn byl za příslib, že povede německá vojska proti vzbouřeným moravanům - jak dosáhl moravského území, přešel na moravskou stranu, a Němce porazil

- Metoděj byl v Římě opět potvrzen moravským arcibiskupem - vrací na Velkou Moravu a žije zde až do své smrti r. 885 (údajně má být pochován v moravském Velehradě, ale jeho hrob se nikdy nepodařilo najít)

3. rozkvět za vlády SVatopluka I. (871-894)

- po krátkém vojenském konfliktu s východofranckou říší uznal SVatopluk I. její ochranu a zavázal se k placení tributu

- usmíření se západním sousedem (mírovou smlouvou s L. Němecem, kde byl Svatopluk uznán vládcem Moravy) otevřelo Svatoplukovi I. ruce k zahájení územní expanze Velkomoravské říše

- podřídil se mu i český knížet Bořivoj I.

- vedle Kyjevské Rusi a Bulharska byla velkomoravská říše jednou ze tří velkých slovanských říší

- významným střediskem řemeslné výroby, obchodu a vzdělanosti

- stavěly se paláce knířat a kostely

- v době vrcholného rozmachu zahrnovala Moravu, Čechy a Slovensko, severní část Rakouska, tehdejší Panonii (Maďarsko, až k Balatonu), Červenou Rus, část Polska (při horní Visle a Odře), Lužické Srbsko

4. doba úpadku říše za vlády Mojmíra II., syna Svatoplukova (894-906)

- po r. 894 kdy kníže Svatopluk zemřel, začaly se od říše odtrhávat některé kmeny (Čechy, Lužice)

- Mojmír II. sváděl boje s východofranským králem Amulfem

- Maďarským nájezdníkům se daří r. 906 ovládnout říši

- i přesto, že velkomoravská říše jako politický celek zanikla, přežívala dál během 10.století, což dokazují především archeologické nálezy

- nadvláda Maďarů nad Moravany pak trvala celých 50 let - Boleslav I.( známý jako bratrovrah svěho vratra Václava ve Staré Boleslavy r. 929),  v bitvě u Augšpurka porazil Maďary a vyprostil Moravu z maďarského područí

300px-Great_moravia_svatopluk  Přibližný největší rozsah VM za vlády Svatopluka I.

Zánik

- r. 894 umírá kníže Svatopluk - jeho nástupce Mojmír II.  - od říše se začínají odtrhávat některé kmeny (české kmeny se v r. 895 přidaly na stranu Východofranké říše a dále se odtrhly i kmeny v Lužickém Srbsku)

- Mojmír II. po urovnání vnitřního rozporu s bratrem Svatoplukem II. vyhrává několik bitev s Franckou říší

- zásadná bitva mezi Moravany a Maďary není známa / patrně obsazovali, anebo byli poručeni králem Mojmírem II. nebo jeho výbojným bratrem Svatoplukem II. osídlit panonskou kotlinu a po r. 907 se už Velkomoravská říše v historických dokumentech nevzopmíná

- v té době byla ovšem VMŘ oslabena mohutnými povodněmi, které na přelomu 9. a 10. století postihly jjeí moravské a rakouské jádro a silně je zdevastovaly

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.1 (20x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Velkomoravská říše wae-blogis 19. 03. 2013 - 13:30