Přednáška 17.12.

4. březen 2011 | 15.38 | | autor: lentilka

Boleslav Chrabrý – vládne sám

Kultura – hmotná kultura, stále zůstáváme na prahu Velké Moravy

Čechy patří do císařského univerza

Sv. Vojtěch – člověk, který byl 1. Čechem, který výrazně zasáhl do evropské politiky (možná až 2., 1. byl Boleslav)

-          Dětmar – 1. pražský biskup (Sas),

-          únor 982 zvolen Vojtěch pražským biskupem

-          narozen 956 v Libici nad Cidlinou (leží na dálkové cestě, výjimečné postavení lokality)

-          jako dítě těžce nemocen, rodiče slíbili, že pokud se uzdraví, dítě bude dáno na duchovní dráhu – tedy Vojtěch měl dopředu rozhodnuto o své práce

-          podle legendy ho to nebavilo, legendy ho líčí jako malého nezbedného kluka, v 16 letech odeslán do Magdeburku – zde zůstal 9 let (chutí ke studiu neoplýval)

-          rok poté co přišel Vojtěch, Dětmar umírá – je potřeba zvolit nového biskupa (je všeobecně známo, že Vojtěch je velice schopný a je potřeba mít někoho z Čech)

-          983 biskup Vojtěch odchází z Čech do Verony, kde musí navštívit císaře, aby získal berlu a prsten, pak odchází za mohučským biskupem Wigilisem; po obdržení insignií se vrací zpět

-          983 – 987 vykonává biskupskou funkci, příjmy dělí na čtyři části: 1.

je na charitu; 2. na obnovu církve – stavba kostelů, výchova kněží; 3. výkup zajatců; 4. pro biskupa samotného

-          pokud Vojtěch nechce dělat biskupa, musí do Říma – 988 odchází do Říma, navštěvuje i klášter v Monte Cassinu, vzdává se své funkce a snaží se vstoupit do benediktinského řádu; zde se také setkává s Theofanu (císařovna); v Aventinu složil klášterní slib a vstoupil do tohoto kláštera;

-          992 zástupce dostal mrtvici a zemřel, tedy neměl zde kdo panovat

-          Vojtěch se vrací do Prahy, přes Uhry (přivádí sebou skupinu 5 mnichů – mezi nimi i Anastazius)

-          zakládají 1. mužský klášter v Čechách

-          994 Vojtěch opět odchází z Čech – přes Uhry, do klášteru sv. Alexia, kde se stává správcem

-          995 dochází k vyvraždění Libice (vojenské družiny v podstatě vládly místo knížete Boleslava), na Libici vyvraždění 4 Vojtěchovi bratři, jen Soběslav utekl do Polska

-          v Břevnově (klášteře) zaniká "život", cítí se ohroženi

-          český kníže si stěžuje u Wigilise, že Vojtěch utíká ze své rezidence, Wigilis opět žádá papeže, aby řekl Vojtěchovi, aby se vrátil zpět do Čech (přichází pod podmínkou, pokud ho Češi nebudou chtít jako svého biskupa, může odejít na misijní činnost)

-          údajně setnut sekerou – vykoupen za vysokou cenu – jeho váha ve zlatě

-          999 – papež vyhlašuje Vojtěcha jako světce

-          1000 – Ota III- přichází k hrobu sv. Vojtěcha a vyhlašuje tam Hnězdno jako arcibiskupství

-          Anastazius pokračuje ve Vojtěchově misijní činnosti směrem do Uher, pomáhá nastolit 1. uherského křesťanského krále – Štěpána I. (+ arcibiskupství v Ostřihomi)

Hmotná kultura – naposled jsme skončili na počátku 9. století (na prahu Velké Moravy)

-          v 8. století dochází k iro-skotským misím – strukturují se církevní centra, tak jak je známe dnes (konstituování jednotlivých církevních metropolí – domácí tradice + iro-skotské)

-          spolu s duchovními proudy (osvěžení duchovního života), přichází ovlivnění umělecké

-          nositelé kulturní výměny – především kláštery

o   nejvýznamnější centrum – oblast Salzburgu – založeno iro-skotskými mnichy – významně ovlivnil nejbližší diecéze

-          v našich zemích se můžeme setkat buď rovnou s importy, nebo s předměty ovlivněnými

o   setkáváme se s ohlasy – hrob ze Starého Města – nákončí, které je západního původu, tento hrob je všeobecně hodně bohatý – železné ostruhy, železná sekera, vědro

o   hrob u apsidové rotundy v Mikulčicích – nákončí s ptačí hlavičkou

o   Černov u Ježkovic, Pražský hrad, Stará Kouřim = ohlas na západ

-          hrob v Blatnici na Slovenskou – nálezy předkarolinské, karolinské – rané umění Velké Moravy = blatnicko-mikulčický horizont – není ostře vymezen, přerůstá do umění Velké Moravy

o   3 složky – období mísení těchto složek:

§  avarská – přežívá do počátku velkomoravského umění – lité garnitury opasků; železný meč, tauzovaná železná kování, železné kopí, bradatice (sekera), a mnoho dalších, jejichž příslušnost v hrobech není zcela jasná

§  karolinská složka – importy ze západní Evropy; meč typu D – geometrická výzdoba, plátování; kopí s křidélky

§  domácí složka – záležitosti, které vycházejí z domácích tradic

o   vše  viz. obrázky, které jsme dostali

o   Poulík označil tímto termínem 3. mikulčický horizont (před Velkou Moravou 2 horizonty, raná Velká Morava = 3. mikulčický horizont (nálezy pozlacených garnitur zdobených s lidskými maskami a rostlinným dekorem, honosné pásy s průvlečkami a s jazykovitými nákončími, na jejichž vnitřní hladké straně jsou znázorněni rytím nebo plasticky postavy orantů)

o   Profantová označila 3. mikulčický horizont jako raně velkomoravský

o   Bialekowa ho rozdělila na 2 fáze: 1. 796 – 814 - změna pohřebního ritu, nálezy pozdně avarských garnitur, již ne jako celky, nálezy inzulárního umění a raně karolinské importy

·         2. 814 – 830 – plné rozvinutí domácí šperkařské produkce

o   Měřínský: vyhraněná skupina luxusních předmětů, vyznačujících se smíšením pozdně avarské tradice s vlivy karolinského uměleckého řemesla v motivech, technologii výroby, a také uplatněné na vyhraněných typech předmětů spojovaných se západofranskými prostředími

§  vymezuje ho jako poslední desetiletí 8. století a 1. třetina 9. století a chápe blatnicko-mikulčický horizont jako součást mikulčického horizontu jako typy Biskupia-Zekwina + styl Staré Město (jsou také součástí raného mikulčického horizontu)

-          hrob v Kouřimi – masivní přezky, kování ostruhy, meč typu Sax, stříbrný čakan (sekera)

o   datován buď do let 820 – 850, nebo 850 – 880, nebo 800, nebo do 1. poloviny 9. století

-          907 Velká Morava zaniká

-          život na Velké Moravě – centra do určité míry vytvořila správní systém – velký nárůst obyvatelstva, a výrazné propojení – velký trh, specializované dílny a jejich centra

-          přijetí křesťanství – vznik sakrálních staveb, dosud naše kulturní tradice toto nezná

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře