Přednáška 5.11.

4. březen 2011 | 15.36 | | autor: mistr-bucket

Slovanské osídlení na území Německa

(především východního Německa)

Písemné prameny – Geograf Bavorský

Hl. kmenem byly frankové, ve středním Německu vznikla Durynská říše – 531 byla zničena Franky. Poté boje mezi Franky a Sasy. Část saského obyvatelstva se přestěhovala do Británie.

Do toho se začínají objevovat slovanské nájezdy, nájezdy Avarů.

Příchod Slovanů a Avarů do Karpatské kotliny spolu souviseli, Avaři je asi vytlačili.

V bojích s Durynky, Sasy, Franky Slované, kteří přicházeli přes území Polska se spojovali s Durynky nebo Sasy i s Avary.

Slovanské osídlení Německa proběhlo v průběhu 2. pol. 6. st. Rozděluje se do tři kmenových svazů v průběhu 7. – 9. st. = Obodrité, Veletici (Lutici), Srbové.

České země byly osídleny jednotným slovanským obyvatelstvem, pravděpodobně Čechů a pak se začali rozdělovat do různých skupin a lokalit a podle toho se pak jmenovali.

623 Sámovo povstání.

Obodrický svaz až k Dánsku, severní hranice Obodrité. Tento svaz tvořili tři kmeny.

Srbová severně od nás. Jižní hranice Krušné Hory, jižně od Obodrického a Velitického svazu, tvořilo šest kmenů s padesáti hrady.

Velitici jihovýchodní hranice (k Odře) blíže Polsku, 4 kmeny a 95 hradů.

Stávali se terčem Franků.

Obodrité (nejvíce na západě)

-         měli blízko k Frankům

-         byly terčem útoků Sasů

-         války s Dány

Velticové (mezi Polskema a ústím Labe)

-         zde také uplatňovali Frankové svou politickou moc

-         Velitici poraženi a uplatňována francká nadvláda

Srbové

-         1.

kníže Dervan, připojil srbské území k Sámově říši

-         pak nám mizí a objevují se v 8. st. za vlády Pipina Krátkého

-         805-806 – boje mezi Franky, Sasy a Srby – většinou prohra Srbů

-         826-836 – doložené konflikty s Franckou říší

-         836 – velká výprava Ludvíka Pobožného proti Srbům, dobyto 11 hradů

-         856 – srbská knížata se účastnila bojům proti Čechám

-         880 –společné tažení Srbu a bojovníků Velké Moravy (Svatopluk) vpád do Durynska

Nová expanze Jindřicha I. (919-936) na slovanské území. Poté začíná velký boj a Francká říše rozšiřuje své území podrobením Slovanů. Obodrité a Velticové se znovu spojují a pod tlakem zbraní se musejí podrobit Jindřichu I. a platit poplatky.

U nás sv. Václav založil obranu na základní myšlence křesťanské Evropy. Měli bychom se k sobě chovat jako křesťanští panovníci, na to Jindřich přistupuje a dává Václavovi kus ruky sv. Víta – nejvyšší doklad vzájemného přátelství.

Burgwarde – německé strážní hrady, při posunování hranic říše směrem k východu byly stavěny strážní hrady.

Jindřich I. Ptáčník měl syna Otu I.

Ota I. expanzi doplnil křesťanskými praktikami. Za jeho éry vznikla nová biskupství.

948 – povstání Obodritů a Veleticů pro Sasům, ale bylo rychle potlačeno.

Po smrti Oty II. oslabení německé vlády znamenalo velké povstání Obodritů a Veleticů v r. 983 a církevní ... se zhroutili.

Poté neustálé tažení německých panovníků a území Obodritů a Veliticů. Ve 12. st. se území definitivně začlenilo k německému státu.

1066 další povstání a Obodrická knížata vládla až do 12. st.

Nejstarší nálezy mezi Labem a Odrou náleží do 6. st.

-         germánské památky

-         střední německo

-         v. 7. st. se nám už moc neobjevují

Keramika:

Rozdělení podle Hermanna (Die slawischen Stamme)

-         pražský typ patří srbskému kmenovému svazu

-         slukovská keramika patří Obodrytům

-         tornowský typ – lužičané (Poodří)

-         typ Feldber – Veletice

Časně slovanská vázová keramika se objevuje už od 6. st., ostatní typy keramiky až v průběhu 7. st.

-         spojení s jednotlivými svazy není jasné, je rozšířena i na jiných územích

Pražský typ:

-         osídlení (polozemnice s krbem) v jižní části bývalého vých. Německa

-         podle badatelů se pražský ty objevuje na celém mezi Labe a Odrou

-         v okolí Baltu jsou vzácné

-         příchod obyvatel s keramikou p. typu se spojuje s Čechami

-         osídlení se dostává na území bývalé NDR v. pol 6. st.

-         nejlepší soupis nálezů je studie Grugrova

Pohřbívání časně slovanského osídlení:

-         nedaleko od sídlišť

-         menší pohřebiště, jednotlivé hroby

-         žárové popelnicové, někdy jámové

-         urny přikryté kameny, střepy občas hroby mívají další nádobu

V 7. a 8. st. určité vzájemné ovlivňování hmotné kultury mezi Germány a Slovany.

Předměty spojované s pražským typem na území Německa nejsou.

Suchovský typ:

-         přestavuje nejstarší slovanskou keramiku na sev. Německa

-         nezdobené

-         dělané v ruce

-         vznik se spojuje s pražským typem

-         datuje se až do 7. st.

Feldberg:

-         navazuje na Suchov

-         vysoké nádoby s širokým hrdlem

-         tvarově navazuje na Suchov

-         točená na kruhu

-         rozšíření na pobřeží Baltu a objevuje se na území Polska

-         8. – 10. st.

Tornovský typ:

-         území Polska, Odra

-         skupina A: menší tvary, dvojkónické, ostré tvary, žebry

-         skupina B: vysoké tvary, úzké dno, široké hrdlo

-         spolu s Tornovem se objevuje keramika pozdního pražského typu v okolí tornovského hradiště

-         v. 10. st. ubývá

-         v regionu německém se objevuje v průběhu 7. st.

V Tornovském a Feldberském typu se vyskytují dlouhé domy, jsou germánského původu.

Rysenská fáze lipské skupiny: Poddunajský typ

-         oblast Lipska

Nejvýznamnější hradištěhradiště Tornov

-         zkoumáno v letech 61-2 a v 70. letech byla zkoumána sídliště v okolí

-         mělo 2 fáze

-         má kruhový tvar

-         spodní části hradby byly rozšířeny

-         vnitřní prostor byl asi 25 m, studna, sýpka

-         po spálení hradiště zde vniká nové mohutné opevnění

-         zvýšeno na 9 m

-         v centrálním prostoru jedna centrální budova

3 osady v předpolí hradiště:

-         Borchel: má 4 fáze, 2 studny, hrnčířská pec

-         Luchtenberg – vesnice prvních kolonistů, starší než vznik hradiště, pak přichází druhá vlna kolonistů a ta začíná stavět hradiště, lokalita nezaniká

-         vlastní obec Tornov – založen v mladší fázi toho hradu (9. st.)

Avaři

Teprve po zániku Avarské říše Karlem Velikým se objevila šance pro Slovany vytvořit vlastní stát.

Písemné prameny:

-         "W. phl di Awaren. Einsteppenvakl in Mittl Europa 567-587"

V r. 562 byla první velká výprava Avarů proti Franků, skončila porážkou Avarů. V r. 566 druhá velká výprava proti Frankům, skončila zajetím franckého krále. Na základě vítězství bylo navázáno spojenectví s Franky.

568 odchází Langobardé do sev. Itálie (konec stěhování národů a začátek středověku).

574 se podařilo Avarům usadil v Karpatské kotlině. Celá 70. léta se snažili uzavřít s Byzancí dohodu. Až veliké vítězství Avarů nad Byzancí, donutilo Byzanc uzavřít s Avary mírovou smlouvu, Byzanc musela slíbit 400 kg zlata ročně.

582 obsazení Karpatské kotliny.

582 se znovu potvrzuje mírová smlouva mezi Byzanc a Avary.

Slované obsazují Řecko, Byzanc se je snaží zastavit dohodami s Avary.

Avaři se snaží využít ústup moci Byzanc, aby zvýšili roční rentu. Neustálými politickými boji o nástupnictví znamenají, že se otvírá možnost pro Slovany.

Na konci 6. st. dochází tomu, že Avaři obracejí pozornost k útokům směrem na západ.

Společná armáda Slovanů a Avarů porazili Bavory, ale tzn., že Slované se opět dostali do závislosti na Avarech.

566 – útok Avarů do Durynska, královna zaplatila výkupné a Avaři odtáhli pryč.

Další útoky na Byzanc kolem r. 600, Avaři zvyšují roční poplatky.

Kolem r. 600 končí  období imperiální politiky Avarů.

Neustálé boje mezi Byzanc a Avary, opět zvýšení poplatků.

623 dochází k velkému zbouření slovanských obyvatel avarské říše a nastupuje Sámo.

Umírá avarský král, dochází k boji o moc. Slované zvolí Sáma.

Vnitřní krize probíhaly i na dalších teritoriích Avarské říše (Balkán, území Bulharska).

V 30. letech začala krize mezi Sámovou říší a Franky. 631 francká armáda poražena. Až do r. 658 (smrt Sáma) říše vydržela.

Pol. 7. st. obyvatelé Sámovy říše  odcházejí za Dunaj a začínají vytvářet kulturní a ekonomické prostředí Velké Moravy. Osidlována území, které před tím osídlena nebyla (jižní Čechy, západní Čechy,..)

Na konci 7. st. znovu se celá Avarská říše konstituuje a znovu se stává velmocí stř. Evropy.

Frankové chtějí dobýt Bavorsko a zároveň zničit Avarskou říši.

788 při tažení Karla Velikého je Bavorsko dobyto. Tím se hranice Francké říše dostala do sousedství s Avary.

791 velká výprava Karla Velikého proti Avarům.

794  umírá Kagan a následní boje o vedení způsobují rozvrat v Avarské říši. Toho využijí Frankové a dobyli centrum Avarské moci.

Frankové zpoplatnili Avary. Christianizace Avarů, kdo nechtěl byl popraven. Avaři se vzbouří a boje končí porážkou Avarů. 803 definitivní porážka Avarů.

R. 805 Karel Veliký zřizuje provincii Avarorum.

Slované se snaží dolikvidovat Avary v jejich provincii a tím se uzavírá historie Avarů.

817 nástup Ludvíka Pobožného.

Po roce 822 zmizeli Avaři z dějin.

Zdroj: Libča

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře