Přednáška 22.10.

4. březen 2011 | 15.36 | | autor: mistr-bucket

Kyjevská Rus – Skandinávci ovládali tuto obchodní stezku, pomohli dovršit vývoj.

Vznik Kyjevské Rusy = spojení horní a dolní Rusy. Než se spojila, tak měla velké kontakty s Byzancí. Podmět ke sjednocení vyšel z Novgorodu.

Kníže Oleg byl při sjednocení, po něm vládne Igor a 945 umírá. Po něm nastupuje Olga¸po Olze nastupuje Svatoslav. Jeho syn Vladislav, expanze na západ, dobyl území, umírá 1015.

Za Jaroslava církevní metropole v Kyjevě, upevnil se systém vlády.

Druhá půlka 11. st. nastávají problémy se štěpením Kyjevské Rusi.

Ve 13. st. výrazné vpády Mongolů.

Nejvýznamnější města vých. Slovanů:

Novgorod leží nedaleko Baltského moře. Toto území je silně podmáčené=zachování organických hmot. V 10. st. Novgorod součástí Kyjevské Rusi. Měl vysoký počet obyvatel, ve 12. st. asi 20 000 a ve 13. asi 50 000 obyvatel.

Arl. výzkum: Novgorod dělí řeka, oválný půdorys, jádrem Kreml, opevněný palisádou. Kostel sv. Sofie tam stojí do dnes. I když měl vymezenou hlavní část, kde byly především sakrální stavby, sídlo knížete bylo ve středu obchodní části.

Nejstarší nálezy z 10. století.

Příbytky nejvíce ve formě srubů, nižší vrstvy mají jednoprostorové. Mezery byly vyplněny mechem, okna pouze otvory mezi trámy, od 11. st. slídová okna.

Datovat můžeme třemi způsoby:

1.      mincemi

2.      dendrochronologická data – ze dřeva ze srubů ( + - 3 roky)

3.      podle nápisů – objevují se především od 11. st., (školní, osobní, obchodní), jsou v dřevěných schránkách, takže je můžeme brát jako dopisy. Nejvíce jich je v Novgorodu, ale objevují se i v jiných oblastech.

Kyjev podle pověstí byl založen třemi bratry. Původně tři hradiště.  

Západní Slované

Češi, Slováci, Lužičtí Srbové, Lechové

Datace pomocí Byzantských pramenů a hmotných pramenů.

Vlivy Avarské říše.

Severní část Polska, severní část Velkopolska, Pomořansko, Kyjevsko,.... – osídlení raného středověku.

Území Polska – germánské osídlení, v 1. st. se mění struktura obyvatelstva. Markomanské války, Gótové, Langobardi,.., pak pronikají nejstarší Slované hl. na horní Vislu, území Krakovska.

Pohřbívání žárové, objevují se i mohyly a bohaté kostrové hroby.

Chronologie: Rozfázoval raný stř. na: fázi A konec 5. a poč. 7. st., fáze B 600 – 800 n. l., fáze C 800 – 950, fáze D 950 –1100, fáze E 1100 – 1250.

Keramika: Nejdříve zpracovaná v ruce. 7. a 8. st. můžeme sledovat, že se objevuje keramika točená na kruhu, v těchto století se objevují i šperky. V 7. st. se začínají projevovat lokální rysy. Vlivy z Podunají, západoslovanské, baltské.

Vznikají tři smíšené skupiny: 1. smíšená s jižními vlivy, 2. tornov smíšení, 3. domácí.

Nejstarší osídlení v 1. pol. 6. st.

Oválné polozemnice s ohništěm uprostřed. V průběhu 7. st. první nadzemní objety – srubové konstrukce.

První písemná zmínka z pol. 9. st. od bavorského geografa.

Gallus Anonimus

Hl. město...

Plock – také důležité město

Opole

Češi se na vzniku křesťanského státu výrazně podíleli.

Kyjevská Rus

-souvisí s ovládnutím obchodních stezek do Byzance – Varjagové

-Spojení Horní a Dolní Rusi – Horní=Novgorod, Dolní=Kyjev

-kol. r. 880 Novgorodský kníže Oleg dobyl Kyjev, připojil jižní území k severu

-Uzavírá mírovou smlouvu s Byzancí, Byzanc uznává Kyjevskou Rus

-silné spojení s Byzancí

-864 zřízeno misijní biskupství

-ozbrojenci doprovázeli obchodní skupiny

-Po Olegovi kníže Igor – útoky na Byzanc, 945 umírá

-po Igorovi kněžna Olga – výraznějším způsobem pronikání křesťanství, v Kyjevě stavěn chrám sv. Eliáše, 957 přijala křesťanství

-po ní její syn Svatoslav, vojensky porazil poslední svobodný slovanský kmen Vjatiče, podrobil si říši Chazarů, zavražděn

-Vnuk Svatoslava Vladimír (vládl 980-1015) – porazil revoltující Slovanské kmeny, expanze na Z – až po území v severním Polsku; definitivně přijato křesťanství, těsnější spojení slovanských kmenů

-po jeho smrti boj knížat Jaroslava a Svatopluka o moc

-13. stol. vpády Mongolů

-Novgorod – výzkumy po 2. svět. válce

                  -leží na obchodních cestách

                   -území silně podmáčené – umožňuje zachování organických nálezů

                   -založili Slověné

                  -nejstarší nálezy jsou z 2. pol. 10. stol., původní hradiště leží o několik km dále

                   -vzešel odtud impuls sjednocení Kyjevské Rusi – v Kyjevě vládl kníže a jeho mladší bratři v Novgorodě

                   -po rozpadu Rusi obchodní republikou – v čele rada města

                   -Tataři zničící Kyjev ho nechali na pokoji

                   -úpadek začíná na počátku 18. stol. – Petr Veliký založil Petrohrad a snažil se tam převést obchodní kontakty

                   -měl vysoký počet obyvatel – v 11. stol. – 20 000, ve 13. stol. až 50 000

-řeka dělí město na dvě poloviny, oválný půdorys, rozděleno na 5 čtvrtí, jádrem kreml opevněný palisádou a vodním příkopem, později valem a v 11. stol. kamenná hradba

-sofijská část rozdělena na tři části – hrnčířský konec, zagorodský – obydlí bojarů, významní řemeslníci (zlatníci, kováři), další čtvrť bojarové

-sídlo knížete v podstatě ve středu obchodní čtvrti

-doloženo nejméně 28 horizontů dřevěných obydlí propadlých v bažině – nárůst asi 1-1,5m/100 let

-ulice, příbytky

-řemeslníci – jednoprostorové sruby x nobilita – sruby o několika místnostech

-předpokládá se, že sruby měly patra, možná i věžovité dřevěné stavby – známe z hraček

-břevna srubových konstrukcí jsou 3-11m

-mezery mezi trámy vyplněny mechem,dřevěné podlahy, ohniště uvnitř objektů, slídová okna, z vrcholného středověku okenice a dřevěné žaluzie

-kanalizace – vše svedeno dřevěnými trubkami do nádob nebo přímo do řeky – tento systém využívá město dodnes

-množství mincí ze Z Evropy, pečetě

-dendrochronologie

-zbytky bot, zbytky kožených masek

-novgorodské nápisy – ryté nebo napsané inkoustem na březových kůrách – několik set, rusky i latinsky, i církevní texty – především od11. stol., nejrůznější obsah

-zkoumáno město Raiki – vznik v 10. stol., obydleno vojenskou posádkou – přístup ke Kyjevu, pracovní náčiní, na hradišti kováři, zlatníci, v okolních osadách hrnčíři apod. – zničeno za mongolského vpádu

-město Stará Hrazaň – pozůstatky chrámů, příbytky, na Volžské cestě – byzantské minci, křížky, nádoby na víno, látky, severské šperky, meče, kování, zaniklo 7 let před Raiki

Kyjev – podle pověstí založen v 8. sto. 3 bratry

-sestával původně ze 3 hradišť

-do sv. Vladimíra nejvýznamnější hradiště na Andrejevské hoře

–Vladimír hradiště výrazně rozšiřuje, staví Desátkový chrám

-jádro města opevněno valem

-jádro- knížecí palác, sídlo metropolity

-3 km na jih systém jeskyní, nad kterými vzniklo poustevnické centrum a později klášterní komplex Pečelská Lavra – sídlo kultury, působil i mnich Nestor (ruský Kosmas) – sposta pramenů, zabývá se etnogenezí Slovanů apod.

Západní Slované

-Lechové – skupina slovanských etnik – Polabští Slované, Poláci, Pomořané

Polsko

-řídké osídlení

-nálezy gótské, gepidské apod. – průchozí území

-žárové pohřbívání posledních germánských skupin i žárové mohyly, kostrové mohyly – mohyly vládců

-Wiebarská kultura - 5. stol.

-několik oblastí – Jižní – Velkopolsko, Malopolsko a Slezsko

                          - Severní- Pomořany, Myjavsko, S část Velkopolska a Dolní Slezsko

-raný středověk – A – konec 5. až počátek 7. stol.

                          - B – 600 – 800

                             C – 800 – 950

                             D – 950 -1100

                           E – 1100 – 1250

-časně slovanské památky – keramika – dělí se na skupiny a varianty skupin

-archaické vázovité tvary typu korčak, dělaná v ruce, 99% bez výzdoby, esovitá profilace

-v mladších fázích točená na kruhu – 7. stol.

-příchod Slovanů

- nejstarší osídleni na horní Visle

-7., 8. stol. – na keramice se začínají projevovat lokální rysy

-západoslavonské vlivy

-baltské vlivy – ovlivnili keramiku severního Polska

-vznikají 3 smíšené skupiny – Tornovsko – Klenická, Naddunajsko – Podlichovská?

-od poloviny 7. stol. první nadzemní objekty – sruby

-oválné objekty s ohništěm uprostřed

-čím dále jsou Slované od Bavorska, tím roste počet údajů o hradištích apod. - nadnesené

-nejvýznamnější skupiny – Goplané, Polané a Vislané – vznik Polska spojaním Golanů a Polanů

-první písemnou sbírkou Bavorský Geograf – 1. pol. 9. stol.

-Orosius

-Životopis sv. Metoděje – Metoděj žádá knížete Vislanů, aby přijal křesťanství – odmítá

-Galos Anonymus – Kronika

-Cholewa, Kadlubek – 12. a 13. stol.

Vislané

-žili na horní Visle v okolí Krakova

-velmi vyspělé území

-vytvořili stát – poražen Velkou Moravou

-jejich územím vedly obchodní cesty

-hradiště Stradow, Chodvik, Savořiš, Krakov

-Stradov v 8. stol. nejdůležitější, s opevněným předhradím plocha přes 40ha

-od 9. stol. centrem Krakov – geograficky podobný Praze – Wawel – opevněný

-na Wawelu v 10. stol. kostel Panny Marie, od 2. pol. 10. stol. biskupství, sídlo králů

-Bazilika Boleslava Chrabrého

Polané

-střed Polska

-centrem Hnězdno – v 10. stol. hlavní město polského státu

-podle Gala zde sídlil bájný kníže Poběl, vyhnán Piastem

-výzkum Hnězdna – na pahorku obklopeném bažinami, mezi dvěma jezery

-hrad založen v 8. stol., předtím neopevněná osada

-za Piastovců (od pol. 9. stol.) opevněna i část osady, zbytek předhradí

-na vrcholu 4 části – hrad, 1. předhradí = církevní centrum, 2. a 3. předhradí

-1000 – založeno arcibiskupství v Hnězdně – arcibiskup Radim – nevlastní bratr sv. Vojtěcha

-chrám nad ostatky sv. Vojtěcha

-mozaikové podlahy chrámů z 11. stol.

-bronzové dveře z 12. stol. – do nich vytepán životopis sv. Vojtěcha

-postupně moc přebírá Krakov

Goplané

-centrum Krušvica

-osídlení doloženo od 6. stol.

-na poloostrově

-v pol. 10. stol. vzniká velký opevněný hrad s řemeslným předhradím

-na počátku 11. stol. připojena další 2 předhradí – řemeslnické a církevní

-biskupství

-na přelomu 11. a 12. stol. ztrácí význam, zůstává jako hospodářské centrum, mizí jako centrum politické

Poznaň – sídlo Měška I., misijní biskupství – počátky křesťanství na území Polska

Plock – 11. stol. doložen knížecí palác, 2 rotundy, 12. stol. bazilika

Opole – JZ Polsko, obchodní stanice na Odře, opevněna valem se třemi branami

Oblast Baltu ovládali Vikingové, od 12. stol.Slované.

-Nejdůležitější lokality v okolí Odry – Wolin=Vineta=Jonsburg – klíčový význam pro obchod – město mezi rameny řeky Odry (Odra a Zirna) – úzké ulice (až 1,5m), kolem dřevěné domy – nejméně 15 vrstev – srubové domy, velikost 6,5 x 11m

-přístav

-z města k přístavu velký dřevěný most

-kolem přístavu, loďaři, skláři, hrnčíři, doloženo i zpracování drahých kovů

-stál zde maják s tzv. řeckým ohněm

-ve 12. stol. město i přístav zničeno Dány

Štětín – význam začal růst v 11. a 12. stol. – opevněné město na 3 pahorcích

-ve 12. stol. 6000 obyv.

-na nejvyšším bodě pahorků Trigalův chrám, knížecí sídlo.

Gdaňsk – na ostrově na soutoku řeky s městem, přístav s pevninou spojen mostem

-v 10. a 11. stol. patřil mezi větší a významnější města – kolem 1000 obyv.

-další přístavy na S pobřeží Pomořan

Dějiny Polska

-Velkopolsko

-v půlce 10. stol. již značně rozsáhlý

-990-992 připojena země Vislanů, Slezsko a Pomořansko

-kníže Měšek I. – umírá 992

-Boleslav Chrabrý – vládl 992-1025

-za Měška přijalo Polsko křest - někdy kolem 966 – vliv Čech - Doubravka

-Měšek se sblížil s papežstvím a předal Polsko jeho ochraně

-Měšek rozdělil Polsko mezi své syny

-Boleslav Chrabrý vyhnal bratry a začal válku útokem na Prusko

-PO smrti Oty III. napjatý vztah mezi Polskem a říší – Polsko útočí na enklávy na severu Německa – bylo zde polské osídlení a Polsko je považovalo za své území

-1003 – Boleslav Chrabrý obsadil Čechy – na český trůn dosazuje Vladivoje – upil se k smrti, pak vládl Boleslav Chrabrý sám, císař Jindřich chtěl, aby složil lenní slib, Boleslav odmítl – válka

-1004 – Porážka Přemyslovců – museli dobýt zpět Moravu

-expanze Boleslava i do Uher – nepřesná data

-nejpozději kolem r. 1020 už je Morava opět součástí Čech

-1017 Boleslav poražen – Uhry zachovaly integritu

-Boleslav dobyl Kyjev, po několika letech polská posádka vyhnána – zisk Polska – Červeňské hrady

-v roce 1025 se nechal Boleslav korunovat na krále

-Boleslav Chrabrý – nejschopnější panovník v polských dějinách

-po něm Měšek II. – 1025-1034 – po nástupu se nechal korunovat na krále, 1028 zaútočil na Sasko.

-1031 německý Konrád dobyl zpět Lužici a Jaroslav Moudrý z Kyjeva dobyl zpět Červeňské hrady

-Bezprym – bratr Měška II. – okolní státy ho požadovalo za spoluvládce – zavražděn, Měšek vládl sám

-Kazimír I.– 1034-1058 – syn Měška II.

-v počátcích vlády čelil povstání velmožů – 1037 vyhnán z Polska – protikřesťanské tažení, Polsko na pokraji zhroucení

-1039 povstání obecného obyvatelstva

-1039 tažení českého knížete Břetislava I. – získání ostatků sv. Vojtěcha

-císař Jindřich III. povolal Kazimíra z vyhnanství

-Kazimír se snažil konsolidovat moc

-zničeno a vyrabováno Hnězdno

-hlavním městem se stává Krakov

-Kazimír vládne pod kubaturou císaře

-Boleslav II. Smělý – syn Kazimíra – snaží se získat Polsku suverenitu, dostal se do proticísařského tábora

-1075 obnoveno arcibiskupství v Hnězdně

-po jeho smrti boje mezi nástupníky

-1109 – Boleslav Křivoústý – 1109-1138 – válčil s Uhry, s císařem Jindřichem V., s Čechy – úspěšný

-skládá lenní slib císaři

-ztráta dílčích území českého knížectví

-velký rozvoj románského umění na území Polska

-podporuje misijní akce v Pomořansku – Bamberský biskup Ota

-objevuje se zboží franské, skandinávské, arabské atd. – hromadné nálezy stříbra

-nejstarší poklady – 9. stol. – poklady mincí – především arabských

-10. stol. – zablokování cest Maďary

-v 11. stol. – se dálkový obchod doplňuje zvýšením místního obchodu

-ve 12. stol. dochází k nápadnému úbytku pokladů – obchod se trochu rozpadá, dálkový obchod se soustřeďuje do určitých území

-Třebenice – Litoměřicko – domácí mince, záušnice, hřivny, polská pasová zápona

-některé polské předměty i v našich pokladech

-Žatecký poklad – 19 hřiven, mince, denáry

-Kelč – 875 ks mincí arabských, německé mince, italské, polské šperky

=poklady zlomkového stříbra

Zdroj: Libča

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře