Přednáška 15.10.

4. březen 2011 | 15.36 | | autor: petra.k

Východní Slované

-Ukrajina, V Polsko, Rusko

-minimálně zpráv

- pravlast západně od Kyjeva

- nejstarší historické zprávy sporné – Hérodotos-zprávy o Skytech

-5.-7. stol. – byzantské zprávy o Antech (západní oblast), Sklavínech (V oblast)

-ve 4. stol. Antové nejsou Slované ale íránské obyvatelstvo

-Anticus – čestný byzantský titul udělený za porážku Antů

-567 Avaři v ukrajinské kotlině

-Antové hledají pomoc u Byzantinců – 602 další velký útok Avarů – Antové mizí z dějin – hypotézy: 1) vyhubení

                 2) stěhování na S

                 3) stěhování na Balkán

Pravděpodobně Avaři zničili vládnoucí složku, zemědělci na svém území dál – asimilace.

Z Kyjeva Velká Slovanská expanze – známe pouze z arch. pramenů. Směřovala do oblasti Moskvy – do té doby ugrofinské skupiny.

Další oblast – směřování k Donu, Volze a Černému moři – 6. – 7. stol. – občas i písemné prameny – změny v osídlení

-několik oblastí – černomořská, stepní, lesostepní, lesní

- první osídlení lesostepní

-celá řada kultur

-směrem k jihu vyspělejší kultury

Černomořská oblast

-od 7. stol. př. n. l. směřovala řecká kolonizace - obilnice Řecka

-v 5. stol. př. n.l. – spojení těchto oblastí – vzniká Bosporská říše nezávislá na Řecku.

-od 2. stol. př. n.l. – určitý úpadek – styky s Kelty

- po obsazení Řecka Římany zvýraznění závislosti říše na Římu – úpadek Bosporské říše

-po získání Egypta obilnicí Egypt

-velký nápor Hunů

- po rozdělení Římské říše se Byzanc snaží obnovit města – díky opevnění strategický význam

-Chersonesos – centrum Byzance v této oblasti

- vývoj končí, když kyjevský kníže Vladimír dobíjí Chersonesos a připojuje území ke Kyjevské Rusi – 10. stol.

Sarmaté – nejvýznamnější kmen Alanů

-po změně letopočtu převážně pastevci

-i hromadné hroby

-katakombní mohyly – mohyla s bočními výklenky – bohaté hroby – spousta řeckých importů

-část Sarmatů Huny vytlačena až do STŘ. Evropy – označují se termínem Jasové

-do lesostepní oblasti přichází Protobulharské obyvatelstvo, v 5. stol. Avaři

-Protobulhaři = Bulgarové – ovládají značnou část stepní a lesostepní oblasti

-přicházejí ze stř. Asie

-funguje kmenový svaz prabulharů – zasahuje částí i na Krym

- vzniká Velká Bulgaria (Velké Bulharsko) – známe z písemných pramenů, ale z archeologie nic

- po několika desetiletích přicházejí Chazaři – kočovníci ze stř. Asie

-část Bulharů na S – vytvořili si stát

- další část do Rumunska a Bulharska – začínají tvořit se Slovany na Balkáně Bulharskou říši – vznik 681

Chazarská oblastSaltovomajalská kultura

-zabrali oblast od Černého moře po Don

-objevují se kolem pol. 7. stol.

-do pol. 10. stol. funguje Saltovomajalská kultura – název podle hřbitova

-dělili se na zemědělce a pastevce

-nomádi si váží jen dobytku a žen

-v nebezpečí byli schopni postavit města – léto kočovali, v zimě do měst

-dálkový obchod – přes jejich území procházeli obchodní cesty z Evropy do Číny

-konec Chazarské říše – příchod Pečeněgů – postoupili až k Dunaji

-měli chránit hranice Uherského království

-ve středověku hlavním jazykem Uherského království latina

-kyjevský kníže dobyl koncem 10. stol. (965) nejvýznamnější pevnost Chazarů Sarkel na Donu

- Pečeněgové územím Chazarů pouze prošli, nemáme téměř žádné arch. doklady – hliněný kotlík?

-Chazaři – jemná na kruhu točená keramika, vlešťování

-žárové hroby – sporadické, kostrové hroby

- jurty

Sarkel – postaven na počátku 9. stol. převážně z vepřovic

-               hradby 8-10m

-               vnitřek rozčleněn funkčně i etnicky

-               i domy z kamene

-               cesty vykládány dlaždicemi, kanalizace

Kumáni=Polovci – turecký národ

-projeli jihoruské stepi – příchod do karpatské kotliny – využíváni Arpádovci k ochraně Uher

Čerňachovská kultura – zánik 7. – 4. stol. (7. přesidlování směrem k západu, 4. nájezdy Hunů)

-velmi vyspělá

-sarmatské, dácké, gótské i slovanské složky + vliv Říma

Na Ukrajině Z od Dněpru se v 6. a 7. stol. objevuje kultura Korčak nebo Pražsko-korčacká

-vázovité hrnce

-keramika se blíží pražskému typu

-štíhlejší nádoby, méně výrazná výduť a užší hrdlo

- téměř výhradně nezdobené

-polozemnice v rohu s kamenným krbem

-hradiště Zino

-mohyly s jedním i více žárovými pohřby

-v mladším období i kostrové hroby

-vlastní vývoj především v 6.-7. stol., hovoří se i o 5. stol.

-objevuje se spousta byzanckých mincí ze 6. stol.

sporadicky i na území Rumunska

Kultura lukarajkoveckaja

-v 8.-9. stol. a navazuje na kulturu Korčak

Kultura Peňkovka

-nebo pražsko-peňkovská

-doložena desítkami lokalit

-především stř. a dolní Dněpr a dále směrem na Balkán

-neopevněná vesnická sídla

-nadzemní objekty – zahloubené pravoúhlé (výjimečně okrouhlé) s krbem

-ploché žárové hroby nebo mohylníky s žárovými pohřby

-dvoukónické nádoby s poměrně ostrým lomem

-u některých nádob obtáčení

-kovy: nože, přezky, spony, srpy

-ovlivnění pozdně čerňakovskou kulturou

-Martinovka-Čerjavice – soubor několika kovových předmětů – poklad

                                     - J. Kudláček – Slovanská arch. 1957

                                     - stříbrné šperky, paprsčité spony zdobené emailem, náušnice, záušnice – vliv Byzance, Gótů apod. – postupně se stávají hlavními slovanskými šperky

-horizont pokladu Čerjavice-Martinovka

-souvisí i poklad Periščapina – 75 kg předmětů – 25 kg Au, 50 kg Ag.

                                               - bronzová deska s řeckým nápisem – patří biskupovi z Konstan-ty

Romensko-borševská kultura

-polozemnice s ohništěm veprostřed

-velký počet hradišť

-keramika točená na kruhu, zdobená

-žárové hroby ploché nebo jámové, neznáme mohyly

-Novotrojcké hradiště

-baltské vlivy

-doklady zpracování železa a dalších kovů: nože, srpy, kosy, sekery

-zemědělské obyvatelstvo

-keramika v nejstarší fázi dělaná ručně, vlešťování, vlnice-jednoduché, mnohonásobné, mladší fáze-hrnčířský kruh

-importy

-10. stol. mohyly s komorou či různým obložením

-8.-9. stol. – směřuje na JV

-lokality žijí dál a pak přejímají kulturu Kyjevské Rusi

-v oblasti Karpat – podkarpatské kurhany – žárové mohylníky – 3.-6. stol. n.l. – další vývoj není systematicky sledován

Sever – kultury Baltů a Ugrofinů

-litevská arch. jiná chronologie – doba římská a stěhování národů v litevské arch. jako starší doba železná, 7.-10. stol. n.l. – střední doba železná, od 11. stol. mladší doba železná

-kultura janovská, gorodějcká

Velké kultury se rozpadají = kmenové kultury na Rusi

-v blízkosti Korčaku a Peňkovka se objevují zvláštní mohylové skupiny – kultura Sopek – dlouhé nebo vysoké mohyly

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Přednáška 15.10. lucie 11. 12. 2010 - 16:02