Přednáška 8.10.

4. březen 2011 | 15.36 | | autor: petra.k

Bulharsko, Rumunsko

-         výzkumy jsou velice mladé

-        

Rumunsko – Slované pronikali přes Moldávii

-         svázáno s osídlením na území Ukrajiny

-         objevili se nálezy pražského typu

-         Matei – Suceava=sídliště – spony, vázové nádoby

-         Jáchym Verner – Spony Slovanů z doby malé kolonizace

-         paprsčité spony – germánské rysy – 6. stol.

-         převládá keramika zdobená v ruce – typ penkovka z Ukrajiny

-         pohřbívají žárově

-         v některých oblastech domácí obyvatelstvo pohřbívá kostrově – pod vlivem Slovanů časem přechází na žárový ritus

-         Sarata‘ Monteoru – Dacie 1957 (časopis) – 1500 žárových hrobů – jámové, popelnicové, i hroby ve skupinách po 2-6 hrobech, i dvojhroby, někdy jako milodar zvířecí kosti, keramika, nože, korálky, paprskovité spony

-         bezuché hrncovité nádoby, téměř výhradně nezdobené

-         ojediněle se začínají objevovat nádoby točené v ruce

Ipotesti sindesti‘ ciruel – výzdoba rýh a vlnic

žije zde vše, co se vyskytuje v povodí Dunaje

Kosticia Botosana – skupiny, kde se míchá obyvatelstvo dohromady

kultury čistě Slovanské, místní a smíšené

Hlincea 1 – nejstarší osídlení, zahloubené příbytky s krbem v rohu, keramiky ve větší míře na kruhu, výzdoba

Bukovská kultura – 8.

-9. stol, někdy vyznívá až v 10.

na rozsáhlém teritoriu

i vyšší polohy

zahloubené i nadzemní objekty – proutí vymazané hlínou

specializované dílny – kovářství

slovanské nápisy na omítnuté stěně domu

podstatě nevíme, jak pohřbívali, předpokládá se, že žárově – neznáme pohřebiště

Kultura Bridu = Balkánsko-Dunajská k. (na území Maďarska) – počátky v 8. stol., až do 11. stol.

původně pouze pravý břeh Dunaje

po zániku Bukovské se dostává na S břeh

datování – keramika, šperky, byzancké mince

převážně kostrová pohřebiště – vliv Bulharů – výjimečně žárové hroby

V 8. stol. pronikají do Sedmihradska skupiny ?  - vzniká kultura Musfalau

Kultura Gepidů, Z Maďarska – Langobardi

Bulharsko

Vyspělá řecká provincie, římské vlivy, poté Byzanc

Moezie Interior (Moezie dolní), Thrákie – římské provincie

Slované přišli od Severu, kultura lze srovnat s Rumunskem

Podél J dunajského břehu osídlení byzancké

zahloubené čtvercové polozemnice s krbem v rohu

keramika tvarově odpovídá typu penkovka – kultura popina

Slované přicházejí jako lupiči a vrazi

nájezdníci se nejdříve vraci na S Dunaje, postupně se ale na J usazují

kol. r. 680 přicházejí kočovní Bulhaři vedení chánem Asparuchem – čistá kultura nomádů

společenská struktura Bulharů a Slovanů byla podobná – symbióza etnik – vzniká nový slovanský národ, přebírá jméno od Bulharů

Příchod Slovanů a Bulharů – zničení hranice Byzancké říše

681 porážka Byzance, počátek národních bulharských dějin

Bulharské osídlení – SV země - kočování

jurta – veliký kruh, mělce vyšlapaný, drobné kůlové jamky

opevněné tábory na značné ploše

všichni nomádi pohřbívají kostrově, zavalení hrobu kameny, dodatečné zásahy a průniky do hrobů – snaha zabránit mrtvému vystupovat

hrobová výzdoba nomádů bohatá – šavle, kopí, sekery

keramika odlišná od slovanské, velmi vyspělá, točená na kruhu, polévaná, vliv Byzance – amfory, džbány s uchem

staré slovanské nádoby bez uší

společná neopevněná sídliště – slovanské zahloubené polozemnice + bulharské jurty

splývání etnik – zlepšení kvality slovanské keramiky – 8.-9. stol.

budování hradišť – kamenné hradby – antický vzor

v 9. stol. zaniká žárové pohřbívání, pouze kostrové, mizí nomádské zvyky

865 Bulharská říše přijímá křesťanství

šperky, bronzové prsteny, ostatní výbava hrobů postupně mizí

nomádské obyvatelstvo tvořilo podstatně nižší složku

od 10. stol. je termínem Bulhar označováno slovanské obyvatelstvo

reliéf jezdce na koni, lev před koněm, za koněm pes, nápisy – Byzanc děkuje Bulharům za pomoc proti Arabům apod.

velké opevněné tábory, které se změnily v města – Priska – centrum Bulharské říše do 11. stol., poté druhořadé, ve 14. stol. zaniká útokem Turků

Preslav – 2. město Bulharů, zničili Turci

výzkumů v Bulharsku se účastnili i Češi – Jireček – Priska, Škorpil založil muzeum ve Varně

Prisca – hradba – mohutné kamenné kvádry, vnitřek vysypáván drobnými kamínky a hlínou

opevnění výška kolem 10m, dochovaly se 2 m, mělo 4 brány

velký trůní palác přes 60m2, kamenný, především trůní sál, dláždění, residence, ne příbytek

vnitřní malý palác – bydlelo se zde, tajná chodba

vnější areál – několik desítek kostelů – Velká Basilika – 100m na délku, 30m na šířku – postaven za chána Borise – největší kostel Bulharské říše

Preslav budována jako nové hlavní sídlo, řada velmožů zůstala v Prisce

Preslav – 9. stol. – největší rozvoj, v průběhu 11. a částečně 12. stol. byla v Preslavi byzancká posádka, ve 13. stol. se podařilo osvobodit Preslav od bynacké posádky, nebyla ale obnovena jako centrum

Nové centrum Veliko Trnovo

Preslav – výrazné ruiny, i do výše několika metrů

výzkum Štefan Škorpil

nepravidelný pětiúhelníkový půdorys, rozloha 3km2

vnitřní hrad 3/4km2

vnější opevnění, někdy jen násep,kamenná hradba, 4-5 bran

10 kostelů

trůní palác – není celý půdorys

tržnice – 18 prostor, samostatné vchody – areál 110m, obrovské množství mincí a pečetí

předhradí – okrouhlý kostel – Zlatý – vyložen zlatem – velká rotunda, 12 výklenků, apsida s artexem, před artexem sloupový dvůr, není dochován celý půdorys

ostatní kostely většinou trojlodní baziliky

Řecko

doklady slovanského osídlení se nacházejí za druhé světové války

Joachim Werner – kovová industrie nejstarších Slovanů

pohřebiště v Olympii

chudá hrobová výbava

keramika se blíží penkovce

v 1. pol. 6. stol. přicházejí Slované do Řecka kořistit a pak se vrací zpět do Bulharska a Rumunska, od 2. pol. 6. stol. se usazují na dobytém území

Skláváni terra – větší část Řecka

řecký živel se udržel ve městech

Slované přicházeli ze stepních oblastí, neznali obléhací techniku – zabrali venkov

Slovanská nadvláda 2 století

na počátku 9. stol. Byzanc porazí část slovanského osídlení a částečně asimiluje

nejdéle se Slované drží na Peloponésu – do 12. stol.

Slovanské osídlení bylo odtrženo od Balkánu – domácí území

Slovinsko, Dalmácie

Ze severu, z Karpatského průsmyku

keramika zpracovaná v ruce

polozemnice s kamenným krbem v rohu

zánik římských opevnění v 6. a 7. stol. se vždy spojuje se Slovany

Mušič – keramika, polozemnice – 6., 7. stol.

šperky typu Martinovka-čerjavica

na konci 7. až do 9. stol. poříčí Sávy a Drávy– do područí bulharského chanátu?

Köttlašská kultura – centrum alpská oblast Rakouska a Slovinska, silný vliv Franků

otáčené nádoby, značky na dně

šperky s emaily, velké drátěné nákrčníky se závěsky zdobenými emailem – email byzanckého původu

10. stol. Beobradská kultura – navazuje na köttlašskou – pletené šperky

Malá Asie, Arabský svět

většina informací z písemných pramenů – arabské, část Byzanckých

přicházeli ze STŘ. Evropy na Pyrenejský poloostrov a odtud na území Afriky

druhá cesta přes Byzanc do Malé Asie – z hlediska politického a vojenského

3. cesta – přešli z Ukrajiny přes Kavkaz na Přední Východ – při Arabských výbojích se uvádějí slovanské osady na území Sýrie

dovoz slovanských otroků

po přijetí křesťanství v Evropě došlo k zániku obchodu s otroky

První zmínka o Slovanech na území Malé Asie  kol. r. 550 – Slované pomáhají Byzanci proti Peršanům

633 útok Arabů na Byzanc

686 – Justinián II: přemístil část Slovanů, utvořil pro ně provincii v Malé Asii

690 válka mezi Byzancí a Araby

30 000 slovanských bojovníků přešlo s vojevůdcem Nebulem na stranu Arabů – nelíbilo se jim násilné přesídlení

císař rozkázal zbytek Slovanů v MA vyhubit

Slovanské osídlení v okolí Palerma

otroci do S Afriky přes Benátky

Emiráty – většinu arabského vojska tvořili Slované

v 10. stol. sjednoceno celé severoafrické území – synové smíšených rodin – Arabové + Slované – odebíráni rodinám, vychováváni jako válečníci

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

RE: Přednáška 8.10. lucie 11. 12. 2010 - 16:03