Přednáška 3.12.

4. březen 2011 | 15.37 | | autor: lentilka

Klučov, Radim, Bylany, Okrouhlík (pravděpodobně 9. století)

-          nejlépe prozkoumané hradiště = Klučov – kamenná hradba čelní, nebo zadní – záležitost až 9. století

-          viz. obrázek – hlavní koridor – přístupová cesta, zde se vstupuje a obchází kolem opevnění (výška 4m), také krytá chodba, vysekaná do podloží, (pak byla zasypána), zde se vstupovalo do podlaží

-          typické objekty – polozemnice, také povrchové stavby, mnoho obilnic, některé přímo v objektech, některé ne

-          osídlení bylo několikavrstevné – už v 8. století, pak spáleno, osídlení pokračuje v 9. století

-          palisády – pro 8. století běžné téměř všude

-          Klučov datují kovové předměty – ataše věder, nákončí opasků

-          doklady výrobní činnosti – tyglík

-          zvířecí kosti v objektech – skot, jelen, pes atd. – vše co už bylo v jiných lokalitách

Doubravčice – vznikají v 7. století, v 8. století už zaniká – je spáleno

-          1, 33 ha opevnění akropole, opevňují ji 4 valy

-          na akropoli – 3 polozemnice

-          předpolí akropole – zde vzniklo jakési předhradí, jsou zde doklady práce s ohněm – kovolijectví apod.

-          stará keramika – pozdní pražský typ, na to navazuje keramika 8. století

-          zaniká dříve než ostatní hradiště na Českobrodsku (ty zanikají až v 9. století)

Libice – východní hranice středních Čech

-          navazuje na pražskotypové osídlení

-          Slavníkovci

Morava – nejvýznamnější sídliště 8. století

-          nekvalitnější půda, přežívají zde ohlasy římského obyvatelstva, kultury

-          v době předvelkomoravské vznikají sídliště, která později souvisí s Velkou Moravou

-          již v 8. století vzniká hradiště v Olomouci - Povel, Mikulčicích,

-          počátky:

o   drtivá většina v lepším terénu – Mikulčice – v raném středověku tato lokalita obtékána koryty, byl to tedy ostrov, nízká nadmořská výška, výměra akropole + štěpnice (7,7 Ha, z toho akropole téměř 5 Ha), kolem vznikají sídliště (satelitní)

o   využívány zejména bahnité břehy řeky Moravy

o   v nejstarší fázi (7., počátek 8.stoeltí bez hradeb)

o   obrovský soubor hmotné kultury – lité garnitury opasků – několik desítek kusů, také fallery s dračími hlavami (silný vliv Asie – Číny); mnoho byzantských importů – bronzové, stříbrné náramky

o   nálezy pocházejí ze sídlištních objektů na akropoli + ze štěpnice

o   osídlení keramiky pražského typu

o   žárové hroby – tedy bylo zde sídlištní pohřebiště – nezdobená keramika

o   pod opevněním akropole je (náleží už do Velké Moravy) na hraně ostrova severní strany byla zachycena podélná břevna – snad doklady zbytků opevnění, je tam také palisáda – zaražené kůly, které lemují břeh říčního koryta

o   štěpnice- 3 sídlištní horizonty – 1)nejmladší horizont – hroby - pol. 9. století

o   2) střední horizont – podlahy srubových objektů – zde lité garnitury opasků, keramika přelomu 8. a 9. století

o   3)nejstarší horizont - vrstva střepů a uhlíků, která je pod opevněním – kostěná kovová industrie – přelo 7. a 8. století

o   opevnění – akropole – na severní straně (zde je 1. a 2. kostel) – kamenná velkomoravská hradba, 5 metrů před ní zachyceny palisády z jiné doby, objeveny v celé ploše akropole (plánovitě rozdělovaly areál), i přes jejich vznik v 8. století, tak i později fungovalo toto rozčlenění plochy

§  štěpnice – 20 m od břehu říčního koryta v hloubce 2,2 m – konstrukce dřevěných kůlů – tvořily komorovou konstrukci, opevnění pokračuje dále k řece  - 8. století

§  kamenná hradba datována do 9. století

o   základem velkomoravské hradby = 1 m hlíny – muselo dojít ke zvýšení terénu

o   nálezy předvelkomoravských nálezů je téměř stejně jako těch velkomoravských

o   snad jedno z center, kde sídlili Mojmírovci, odtud snad začínali proces sjednocování Velké Moravy

o   v okolí Mikulčic je řada lokalit, které tvoří hospodářské zázemí

o   zvířecí kosti – skot, ovce, kozy, kuře, nejvíce vepř, kůň (pouze 2%)

o   "princip Mikulčice" – kůlové objekty vymezeny pouze odpadky

o   dřevěné harpuny

o   řemeslná výroby – soustružnické nože, dláta, doklady slévání kovu – tyglíky, železná struska, zpracování parohoviny – z akropole a štěpnice se výroba postupně stěhuje do okrajů dvorců

o   šperkařská dílna – u 5. kostela, 2 objekty – zemnice s výhní (7. století), 2. objekt o trochu větší, je mladší (8. století) – doklady zpracování železa, slévání bronzu, tavení skla; objekty na sebe bezprostředně navazují – objekt 1 stojí na místě, kde pak bude stát objekt 2

Staré Město Uherského Hradiště

-          z ostrova sv. Jiří – jsou nálezy, které jsou podobné mikulčickým – háčky, bronzové ostruhy, doklady zpracování kostí, kůží, kovářství, železářství

-          dnes tato plocha zastavěna

-          na dvou ostrovech řeky Moravy byla sídliště, která byla opevněna palisádou – severní ostrov – akropole; osídlení se velmi podobá Mikulčicím

-          radiokarbon z palisády – 650 – 630

-          na severní straně ostrova – byla věž, na jižní – zachycena palisáda, za ní byla dřevohlinitá hradba

-          hospodářská zázemí v prostoru Starého Města – připojení venkovských sídlišť, která vytváří toto zázemí – vzniká velká sídlištní aglomerace

-          ostrovy jsou zvednuty nad hladinu řeky Moravy o 2 metry

Dolní Kotvice – ostruhy s háčky

Uherský ostrov – Plačice – zbytky garnitury kování opasku

sever – Brněnsko:

-          Staré zámky u Líšně – ostrožina nad říčkou, je převýšená nad ostrožinou o 60 metrů

o   je tvaru trojúhelníku

o   jádro – 1. přehradí + akropole – několikanásobná palisáda, obrovské kůlové jámy – v šíji snad byla původně věž (spíše spojována s Velkou Moravou)

§  1. předhradí opevněno valem

o   2. přehradí vymezeno příkopem a valem

o   nálezy: velké množství předvelkomoravské keramiky, ostruhy s háčky, soubor části litých garnitur opasků, části udidel, třmenů

-          Zelená Hora u Vyškova – malé trojúhelníkovité hradiště

o   palisáda – bude staršího charakteru

o   ostruhy s háčky

-          Černov u Ješkovic

o   kovové předměty časného laténu, našly se další už předvelkomoravské – rolnička, kování opasků, zemědělské nástroje

Hornomoravský úval, část Hané:

-          Olomouc – Povel

o   akropole 600 m od řeky Moravy

o   plocha hradiště 80 x 50 m

o   opevnění – nejméně 3 palisády, dřevohlinité opevnění

o   přes 50 zahloubených objektů

o   nadzemní stavby srubové konstrukce – k obývání (dochovávají se jako zbytky mazanice a také zbytky dřev)

o   nálezový fond – nejpočetnější je keramika, stříbrná omegovitá spona – alamanská – přelo 7. století, zlatá tordovaná náušnice s očkem – Bavorsko – 6. století, zlaté čtvercové kování – výzdoba opasků, 2 železné a 2 lité bronzové ostruhy s háčky, 9 ks litých garnitur opasků, hladká kování z přelomu 8. a 9. století; 11 perel z 8. století, příčně členěné perly, kostěná šídla, přesleny; zpracování kovů – struska, zlomky tyglíků, mazanice s natavený bronzem, nastříhané pásky z bronzového plechu

o   největší rozkvět během 8. století, kolem roku 800 násilný zánik; v malém předhradí trvá život ještě v 9. století

-          Znojmo – Svatý Hypolit

o   litá kování již z 8. století

o   22 Ha

Slezsko:

-          Opavsko – západoslovanské osídlení, souvisí s tím, co známe z osídlení Polska

o   keramika již 7. století

-          Víno - ovál, z východní a severní strany jsou zachovány 3 valy

-          Hrad Landek - doklady osídlení již v 8. století

o   strategický bod

-          Chotěbuz – Obora – severní předpolí Moravské brány

o   velké, akropole je v nejvyšší poloze

o   každé předhradí má své opevnění

o   1. fáze - lužická

o   2. fáze - slovanská – pol. 8. století

o   3. fáze v pol. 10. století

o   vlastní obytné plochy se vázaly na val

pro Slezsko jsou typické výšinné lokality

Vznik Velké Moravy

Blatnicko – Mikulčický horizont

-          složitá kulturní rovina, kde se protínají vlivy karolínské, doznívající vlivy avarské a také vlivy domácí

Historické souvislosti:

-          klíčové jsou vztahy v severním kaganátu

-          Frankové potřebují mocenského partnera k expanzi – byli to Slované, kteří intenzivně pomáhají zničit Avarskou říši

-          rozšiřuje se Franská říše

-          na přelomu 8. a 9. století dochází k velkým bojům na levém břehu Dunaje (bývalé avarské území), přesně v té době se objevují sídliště velkomoravského rázu až u Váhu, Slované z jižní Moravy už bojují o území, Mojmírovci expandují až na jihozápadní Slovensko (překročili Malé Karpaty)

-          začínají se stavět kostely, a začíná výrazná misijní činnost – začínají okamžitě po pádu Bavorské říše, již v roce 776 byla svolána synoda Karlem Velikým, kde se řešila christianizace Avarů

-          817 vyjmenována statuta říše, Čechy a Morava jsou formálně jmenovány jako součást Franské říše (vliv Franků byl tedy velmi významný)

-          822 se objevují na říšském sněmu Bohemané a Moravané – vyslanci obou našich zemí

-          Východní část Franské říše roku 826 dostal Ludvík Němec – nebezpečí expanze Bulharů, je třeba chránit Bavorsko, snaha posílit hranice – Ludvík se tedy dostává do úzkého kontaktu s velmoži z Moravy; Karel Holý – Neustrie, Španělsko, Akvitánie, Lothar – Lotharingie; bitva u Fontenoi – nejstarší z bratrů se chce stát vrchním vládcem, Lothar je ale svými bratry poražen, o dva roky později musí dojít k Verdunské smlouvě

-          831 – pasovský biskup Reginhar – provádí křest všech Moravanů (křest velmožů a jejich vojenských družin), tímto způsobem začínají tendence připojit toto slovanské území legálně k Franské říši

-          dále pokračují expanze slovanských velmožů –

-          832 – z Nitry vyhnán kníže Pribina, Nitransko je připojeno k slovanskému území

-          po zabrání Nitranska Mojmírovci, Pribina odchází na hranice Franské říše (k vévodovi Radbodovi) – má bavorskou manželku; Radbod ho vyhání, protože není křesťan, přechází k Bulharům, odtud také vyhnán

-          848 – Ludvík Němec přijímá Pribinu a vyčlení mu speciální místo, kam ho posílá – území Velké Moravy

-          843 – vývoj samostatných států – Francie, Španělsko, Lotharingie po smrti Lothara zaniká,

-          830 – 844 – říše zaměstnána vlastními boji o moc, nemá tedy čas sledovat co se děje na území Velké Moravy

-          volný prostor pro vojenskou sílu, která by byla schopna odolat největší mocenské síle – Franské říši

-          (po uzavření Verdunské smlouvy je hlavním cílem Ludvíka Němce zaútočit na Slovany, protože postupem doby se vyvlíkli z placení tributu Frankům)

-          846 umírá Mojmír – začínající Velká Morava ztrácí panovníka, začíná drobná vnitřní válka o to, kdo bude vládnout, to je příležitost pro Ludvíka Němce, aby určil dalšího panovníka Rastislava

-          846 – 849 se Ludvík Němec zapletl do válek s Čechy – tato válka je neúspěšná, Velká Morava má čas na uspořádání poměrů, následuje Rastislavova vzpoura – 850 vyhnal všechny pasovské kněze ze země (pochopil, že jejich přítomnost znamená snahu připojit území k Franské říši); pokud kněze vyhnal, musí sehnat jiné

-          863 příchod Cyrila a Metoděje – nepřichází do pohanské země, ale do prostoru, kde působí bavorsko - křesťanské misie

-          a Rastislav - spojenci proti Pribinovi, pak i proti Ludvíku Němcovi

-          tažení přes Velkou Moravu – velké plenění, Rastislav odpověděl pleněním u Dunaje

-          ještě v témže roce tažení vévody Ernsta – jedno vojsko táhne na Moravu v čele s Ludvíkem Němcem, druhé v čele s Ernstem na Čechy

-          Karloman se spojil s Rastislavem a svými lidmi nahradil hrabata východní marky a s pomocí Rastislava ovládl větší množství, než mu přidělil jeho otec

-          862 se Karloman podvoluje otci, pak opět boj Rastislava a Ludvíka Němce o nadvládu ve Velké Moravě

-          862 - v podstatě vůbec nešlo o křesťanství, šlo o to, kdo bude mít moc nad Velkou Moravou

-          864 – vojenský útok Ludvíka – obležení Děvína

-          869 – 1. zmínka o Svatoplukovi, tažení Franské říše – výsledek je ovšem tristní – podařilo se jim vypálit většinu říše, ovšem Ludvík Němec se boje neúčastnil, vážně onemocněl, část vojska Karla Holého – jen drancovala

-          870 – Ludvík Němec stále nemocný

-          po zajetí Svatopluka došlo ke zhroucení, Karloman bez jakéhokoliv odporu obsadil všechny hrady a uloupil poklad Mojmírovců, zajat byl i Metoděj a tři roky vězněn

-          Edešalk a Vilém – 2 vládci dosazeni Franskou říší

-          začalo povstání na Velké Moravy a došlo k zhroucení franské správy – do čela byl postaven kněz Slavomír, obnovili ústřední moc a radikálně si vyřizují účty s franskými vojáky, Ludvík posílá Svatopluka zpět i s dary, protože Svatopluk slibuje, že obnoví pořádek ve Franské říši

-          Svatopluk tedy přichází a vstupuje do hradu, kde došlo k domluvě a obránci a schované slovanské vojsko se Svatoplukem v čele zničí Karlomanovo vojsko, a vyženou kněze

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře