Pád římského impéria

6. prosinec 2010 | 15.11 | | autor: lucie
› 

PÁD ŘÍMSKÉHO IMPÉRIA A VYTVÁŘENÍ STŘEDOVĚKÉ EVROPY


řím 1

Tzv. stěhování národů a vznik barbarských království

- Evropa je koncem 4.století zaplněna neustále se střetávajícími kmeny barbarů

- r. 375 náraz Hunů z východu uvedl celou Evropu do pohoby

- Hunové dlouho kočovali ve východní Asii, odkud byli vyhnání v 1. století čínskou říší

- Gótové, kteří tu sídlili do 3. století - rozdělelni na dvě části - 1/ východní Góty (Ostrogóty) - nevydrželi útok Hunů a byli jimi podmaněni, /2/ západní Góty (Vizigóty) - začali se stěhovat za Dunaj naa římské území, kde prosili o ochranu hako "foederanti" = spojenic Říma / císař Valens jim ochotně vyhověl

- počet Gótů však stále rostl a přicházeli noví uprchlíci

- Visigóti se dostávají do otevřeného kofliktu se Římem

- císař Valens nečekal na příchod vojska ze západní části říše a utkal se s nimi v bitvě u Adrianopole (378), kde byl poražen a zabit / jeho nástupce Theodosius - podažilo se mu zastavit proud barbarů a uzavřít s Vizigóty mír (382) - přiměl je k návratu do Thrákie, kde se usadili jako jeho spojenci

- klid však netrval dlouho - císař Theodosius rozdělil ještě za svého života říši mezi své dva syny - Arcadius východní říši x Honorius západní říši = osudy, civilizacce a kultura se od této chvíle obou říší rozcházejí

- po Theodisiově smrti vládli za nedospělé syny jejich vojensští velitelé - za Arkadia vládl Stilicho - pokusil se získat vládu nad celou říší, v boji užíval i pomoc Vizigótů, kteří chtěli za odměnu lepší sídla - nebylo jim vyhověno - táhli proto se svým králem Alarichem do Itálie / Stlichovi se je podařilo r.

402 porazit

- r. 405 v Panonii překročil Dunaj houf Ostrogótů a zamířili přímo do Itálie / Stilicho je porazil a donutil je vrátit se zpět za Dunaj /  při svém nárazu ale narazili na Vandaly, Alany a Svéby, kteří r. 406 překročili Mohuč a vpadli do Gálie / Galie se tak stává kořistí útočníků /  nepomohli ani římské legie, které přispěchali z Brtitánie na pomoc (407)

- Stlilicho se pokuší získat pomoc u Vizigótů - v Řmě však propuká protigermánská hysterie a Stilicho byl zavražděn

- r. 410 Alarich útočí na Řím a město dobyl / Alarich ale nestál o ovládnutí impéria a hledal pro svůj lid vhodné místo pro usídlení - Vizigóti proto zamíří do Afriky, přeprava se kvůli bouři nezdařila a Alarich se vrací zpět, na této cestě umírá

- r.409 opustili Vandalové, Alanové a Svébové Galii a pronikli do Hispánie

- Vizigóti pak pomohli Honoriovi znovuzískat Galii a dostali za to území v jižní části země / císař Honorius pak Vizigóty vytlačil do Hispánie

- po Honoriově smrti (423) vládne Valentinianus III. - Řím strácí pevnou vládu

- k moci se pak dostává vojenský vůdce Aetius - Řím se staví na nohy

- r. 429 napadli Vandalové se svým králem Geiserichem severoafrické provincie / Aeteovi se podařilo s Vandali r. 435 uzavřít spojeneckou smlouvu / Geiserich však dobyl Kartágo / Řím byl nucen uzavřít mír, kterám přiznal Vandalům právo na větší část afrických provincií = Vandalové založili v Africe vlastní říši

- z Hunů se pak stávají na dlouhou dobu spojenci Římanů / v 5.století dochází k obratu / vlády nad Hunama se zmocnil Attila - po upevnění své moci zaútočil na území Římanů / prvním cílem byla Galie, kde se r. 451 objevil - bitva na Katalaunských polích - Attila byl krvavě poražen / následujícího roku se Attila objevuje v Itálii, byl však zastaven Aetiem - ten přiměl Attila k návratu / Attila si u římanl vysloužil přízvisko "bič boží" - umírá r. 453 a jeho říše se prakticky rozpadá / Aetius chvíli p oněm zavražděn - tak zahynul poslední schopný vládce Říma

- r. 455 napadli Vandalové Řím

- rozpad říše, v níž se střídal císař za císařem, nezadržitelně pokračoval / Visigóti rozšířili své panství až k Loiře

- r. 475 povstal vojevůdce Orestes a dosadil na císařský trůn svého syna Romula / ten neměl čím odměnit své vojáky, kteří se proti němu vzbouřili a zvolili si svého krále -  Odoakara - ten dal Oresta zavrařdit r. 476, Romula nechal sesadit a sám se stal vládcem v Itálii

- Odoakar se snžil upevnit svou vládu nad Itálií - r. 488 byl proti němu vyslán král ostrgótů Theodorich se svým vojskem / nepodařilo se mu však jedním úderem dobýt Itálii - Theodorich pak Odoakara pod záminkou jednání vylákal z mětsta a r. 493 ho zavraždil -  Theodorich se stal pánem Itállie

- s okolními germánskými říšemi udržoval Theodorich dobré vztahy - r. 526 umírá - na trůn nastupuje císař Justinián - jeden z největších panovníků východu

- v letech 534-535 dobyl Justiniánův vojevůdce Belisar  vandalskou říši v Africe

řím


Barbaři jako dědici Říma

- barbaři zničili a zavraždili římskou civilizaci = toto tvrznení není ničím jiným než pohou legendou / pravda je, že římská civilizace se zničila sama

- celá říše byla už od 3.stoleí v hluboké krizi / invaze barbarů byla jen poslendí ranou

- nová společnost vznikala v Evvropě z hlubokého chaosu, vyvolaného stěhovánímnárodů a úpadkem římského impéria

- charakteristicým rysem raně středověkých států bylo, že jejich správa byla organizovaná

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.17 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře