Španělsko

4. prosinec 2010 | 18.57 | | autor: lucie
› 

IBERSKÝ POLOOSTROV  V RANÉM STŘEDOVĚKU

Visigótská říše

- visigótové původně usídlení v jižní Galii, kde vytvořili velkou říši se střediskem v Tolouse, tzv. říši tolosánskou

- za krále Euricha k  ní připojili i území za Pyrenejemi

- r. 507 Frankové pod vedení Chlodvíka rozbili visigótskou říši v Galii / hlavní oblastí jejich sídel se stal Iberský poloostrov - Visigóti tu založili svou říši, existující pak dvě století (507-711)

- visigóti ovšeme nepřišli na nedotčenou půdu - bylo zde obyvatelstvo hispano-řémské / Hispánie byla dlouhá staletí římskou provincií

- hispanořímské obyvatelstvo oddělovaly zpočátku četné zákazy / obě skupiny se také lišily nábožensky / Vizigóti vyznavači ariánství, hispánci katolívi

- královský titul nebyl u Vizigótů dědičný

- hlavním střediskem říše se stalo Toledo

- Rekkaredu - přestup ke katolismu / katolická církev tu získává veliký vliv / ve visigótské říši se poprvé objevuje teorie, že biskupové stojí nad světským panovníme

- existovali rozpory mezi králi a církví (polovina vizigótských králů byla buď svržena nebo zavražděna)

- visigótská říše - uvnitř rozleptávána vývojem feudálních vztahů = snadná kořist pro nové dobyvatele = Araby / přišli z Afriky / dobytí poloostrova mělo za následek, že vývoj malé severní části poloostrova, kam se uchýlily zbytky Vizigótů, šel pak jinou cestou než vývoj mnohem větší části země ovládané Araby

- vedoucí úlohu pak sehrál sever, odkud vyšly snah o znovuzískání arabského území = tzv.

reconquista

Vpád Arabů a vznik córdobského chalífátu (711-1031). Iberský poloostrov pod vládou Arabů

- poč. 8.století visigótská říše, oslabená vnitřními boji, přestala definitivně fungovat - poslední ránu ji zasadili Arabové, kteří sem pronikli z Afriky

- arabský velitel Tarik, který se s arabským vojskem přepravil na poloostrov na tommístě, kde vzdálenost obou kontinentů je nejmenší, připomíná se dodnes v názvu Gibraltaru - džebel - el- Tarik, tj. Tarikova skála

-r. 711 v bitvě u Xeres de la Frontera paadl v bojích s Araby poslední visigótský panovník Roderich

- r. 732 bitva u Tours a Poitiers - zastavila arabskou expanzi do Galie / Tarik, který se rychle zmocnil téměř celého poloostrova, připojil zpočárku celé získané území k damašskému chalífátů Umajjovců / dynastické boje v damašském chalífátu vedly k vyvraždění Umájjovců / ti byli nahrazeni novou dynastií Abássovců

- Iberský poloostrov se tak vymanil ze závislosti na správě arabské říše

- do Španělska uprchl jeden z Umajjovců - Abdurrahmán - pod jeho vládou vznikl z prvu nezávislý emirát (756), ten se později stal samostatným chalífátem (929) se sídlem v Córdobě

- Umajjovci vládli ve Španělsku až do 1. pol. 11.století

- r. 1031 se jednotný chalífát rozpadl na řadu emirátů, často mezi sebou bojujících / pád chalífátu otevřel cestu snahám o sjednocení křesťanského Španělska - začátek reconquisty, tj. boj o vysvobození křesťanského Španělska z nadvlády Arabů

- Arabové zde zanechali nesmazatelnou stopu a pozdvihli tuto zem na mnohem vyšší úroveň / Španělsko pod vládou Arabů hospodářsky rozkvétalo

Reconquista. Vznik raně feudálních států na Iberském poloostrově

- v severní části Iberského poloosrova se udržely jako dědictví po visigótské říši malé křesťanské státy - nejvýznamnější z nich království Asturie, které se koncem 9.století zmocnilo území na jih až k řece Dueru s Leónem jako hlavním městem / na východ od toho bylo království navarrské, které získalo na Arabech poč. 11. století i Kastilii

- ze španělské marky Karla Velikého vzniklo hrabství Katalánie s hlavním městem Barcelonou

- r. 1037 se navarrské království rozpadlo na tři nezávislá královtsví - Navarru, Kastilii a Aragon

- Kastilii a Léon spojil v r. 1037 kastilský král Fernando I. a vytvořil tak silný stát / schopný vvelkých akcí a to především proti Arabům

- toto mohutné hnutí nebylo záležitostí pouze králů, nýbrž i lidu - rolníků toužíc po nové půdě = známo pod názvem reconquista

- první velký úspěch v ní dosáhl kastilský "císař" Alfons VI., který r. 1085 dobyl Toledo - jeho nápor byl však zastaven berberskými Almoravidy

- oslabená Kastilie nedokázala sjednotit ve svých rukou ostatní státy, naopak r. 1157 od ní odpaadl Léon / Navarra byla spojena s Aragonem / Aragon však znovu odpadl a splynul s Kasalánií (1137) a z území Léonu se oddělilo hrabství portugalské (1095), které se brzy stalo samostatným královstvím

mapa-al-andalus

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře