Skandinávské státy

4. prosinec 2010 | 17.04 | | autor: lucie
› 

VZNIK SKANDINÁVSKÝCH STÁTŮ - POČÁTKY DÁNSKA, ŠVÉDSKA A NORSKA

Skandinávie v raném středověku

- raně středověké státy - Norsko, Švédsko, Dánsko - zde vznikly mnohem později / výrazněji se začínají projevovat v 9.století / rozhodujícím obdobím je až 10.století

- Skandinávie byla osídlena četnými germánskými kmeny (pouze na severu žili Laponci)

- na území pozdějšího Švédska žili na jihu Gótové, ve sředu Suébové

- Dánsko osídleno řadou germánských kmenů, z nichž vedoucí úlohu sehráli Jutové, žijící ve středním Jutsku a jejich sousedé z jihu poloostrova  - Dánové / poč. 6.století jsou již tyto dva kmeny sjednoceny

- Dánsko patřilo k hospodářsky nejvyspělejším zemím

- v Norsku se usadily různé germánské kmeny

- charakteristickým znakem Sandinávců byla skutečnost, že dlouho a vytrvale odolávalu christianizace a setrvávali v pohanství

Vikingské výpravy

- konec 8.století se s obyvateli Skandinávie setkává řada eropských zemí = začíná období vikinských výprav / trvá několik staletí

- útočili i dříve - ve 4. a 5. století obsadily napřiklad britské ostrovy

- výpravy, které následovali v 8.století měly jiný charakter - výprav se zúčastňovali především bojovníci, kteří šli jako organizovaná síla

- toto období lze rozdělit do několika fází - 1/ v 8.-9.století měly pirátský ráz, 2/ v 9.

-10. století byly výpravy dílem vikinských družin, pevně zorganizované, 3/ v 10.-11.století je již expanzí mladých severských států, mezi nimiž je nejsilnější Dánsko

- vikingové byli proslulými mořeplavic a výborními staviteli lodí - podnikali na nich výpravy za výbojem, kořistí a obchodem / omezeny pouze na jaro a léto

- oblast vikinských nájezdů se rozšířila, když vikingové začali na cestě zřizovat své základny, kam se uschovali na zimu / někdy podnikali obdivuhodné daleké cesty

- kolem 10.století se plavil Erik Červený do Grónska, tam pak také vznikla kolonie Islanďanů / kolem r. 1000 lodě Vikingů, zanesené náhodou silnými větry, dorazily pravděpodobně k severnímu pobřeží Ameriky

- vikinské družiny zaútočili nejdříve na britské ostrovy / pak se to změnilo v pravidelné dobývání anglosaských území / zančná část Anglie se dostala do jejich moci(mír s Alfrédem r. 878, který dal Dánům moc nad severní Anglií)

- současně zahájili útoky na Frísko, Porýní a na franckou říši

- velký význam měly dlouhotrvající nájezdy vikinských družin pro franckou říši - jejich výpravy zasáhli do vnitřních záležitostí francké říše / na francké půdě vznikl pak v důsledku dohody franckého krále Karla Prosťáčka s normanským velitelem Rollem (911) normanský stát, formálně sice podřízený franckému králi (jko korunní léno), prakticky však samostatný - tento stát pravděpodobně zaujímal jen malé území, pak se rozšířil na celou oblast tzv. Normandie / její rytíři pod vedením Viléma Dobyvatele dobyli pak r. 1066 Anglii v bitvě u Hastingsu a ovládli Sicílii, kde založili svůj stát

- Normané však v těchto nových oblastech rychle splynuli s domácím obyvatelstvem a nezanechali si ani svou vlastní řeč

Vytváření raně feudálních severských států

- 9.-10.století je obdobím, kdy se dosud velmi labilní státní útvary začínají poněkud konsolidovat, kdy dochází ke vzniku raně feudálních států v Dánsku, Norsku a Švédsku

- nejlepší podmíniky pro sjednocení mělo Dánsko - hospodářsky nejvyspělejší

- skutečným zakladatelem dánského státu se stal až Harald Modrozubý (945-986), který dobyl také Norsko (970), oslabené vnitřními boji

- do doby jeho vlády spadají pokusy o christianizaci Dánska, uskutečňované s pomocí císaře Oty II.

- vzpoura velmožů nespokojených s Haraldovou vládou - vypudila Haralda

- v čele spoury jeho vlastní syn Svend (zv. S rozčísnutou bradkou) - také se na trůně neudržel / velmoži si proti němu přivolali na pomoc švédského krále Erika (zv. Vítězný) a vypudili ho ze země

- Svend spolu s vypuzeným norským králem Olafem Trygvassonem bojovali  v Anglii - prosluli obléháním Londýna r. 994 a nájezdy na jihoanglické země

- mír s anglosaským králem a smrt Erika je přiměly vrátit se zpět - Svedn na dánský a Olaf na norský trůn / Svend se za nedlouho obrátil proti Olafovi a připojil k dánskému království jižní Norsko

- Norsko se sjednocuje koncem 9. a poč. 10.století za vlády Haralda Krásnovlasého (860-933)  - jeho vláda se vyznačuje silnými domácími rozbroji / v důsledku těchto vnitřních bojů bylo pak oslabené Norsko dobyto dánským králem Haraldem Modrozubým (970), později se z této závislosti vysvobodilo

- část Norů, ktrerá nechtěla uznat Haralda se vystěhovalo / r. 874 založili na Islandu osadu Reykjavík, později hlavní město ostrova

- koncem 10. a poč. 11. století je nejmohutnějším severským státem Dánsko - Svendův zásah mu dal r. 1014 moc nad anglosaskou Anglií / dánský král v této době vládne třem státům - Dánsku, Norsku a Anglii - jeho smrt r. 1014 přispěla k opětovnému rozdělení říše - v Norsku se chopil vlády Olaf Haraldsson, zv. svatý, protože v Norsku upevnil křesťanství / Anglie se vrátila do rukou anglosasům / Svendovu synu Knutovi zůstalo pouze Dánsko - Knut zase svou moc ršířil na Anglii - dobytí Anglie Dány učinilo na krátkou dobu z Dánska, spojeného s Anglií, hlavní velmoc na severu, r. 1028 bylo k této říši připojeno i Norsko

- v 10. století se začíná konsolidovat i švédský stát

- kolem r. 960 vládnou ještě ve Švédsku tři panovníci  - Erikovi se však podařilo vypudit bratry

- jeho nástupce Olaf Skottkonung upevnil sjednocená a zavedl ve Švédsku křesťanství

říše Knuta Velikého, spojující tři raně feudální státy, netrvala dlouho - rozpadla se hned po jeho smrti

- konec raného středověku znaména pro celou Skandinávii nástup raně feudálních států

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře