Osmá přednáška

26. listopad 2010 | 17.16 | | autor: lucie

Chronologie německých dějin v 10.-13.století

- Konrád I. (z Frankonie): 911-918

- Otoni (ze Saska): Jindřich I., Ota I.-III.: 919-1002

- Jindřich II. (Z Bavorska): 1002-1024

- salská dynastie )Konrád II., Jindřich III.-V.): 1024-1125

- Lothar III. (ze Saska): 1125-1137

- Štaufská (Konrád III., Friedrich I., Jindřich VI., Filip Švábský, Friedrich II.): 1138-1250, ale též Ota IV. Brunšvický (z rodu Welfů): 1198-1214

Karolínská dynastie a východofrancká říše /Francia orientalic/ Germania):

- Karel Veliký (768-814), pak jeho syn

- Ludvík Pobožný (84-840), pak jeho syn:

- Ludvík Němec (840-876) -  a jeho 3 synové ( jako spoluvládci, v různých částech říše)

- Markoman (Bavorsko do 880, Ludvík Mladší (Sasko, Durynsko, Franky do 82, Karel Tlustý /Alamansko/ Švábsko) do 887, pak Markomanův syn

- Arnulf (887-.

.

Vnitřní členění východofrancké říše

- na území dn. Německa žily v raném středověku různé germánské kmenové svazy:

- Sasové, část Franků (většina odešla na Západ, část Svébů (někteří totiž migrovali západním směrem a skončili v SZ Španělsku), Durynkové, Alamani, a z různých etnik tu vznikl nový národ: Bavoři("muži ze země Bójů?")

- na území Německa bylo germánských menů původně mnohem více, ale řada z nich se sloučila do výše uvedených kmenových svazů s jiné úplně odešly (Vandalové, Burgudni, Langobradi /Itálie)

- mnoho tzv. východofranských kmenů tu buď nesídlilo nikdo nebo tudy jen procházelo (v 1. -3. stolení n..l., šikmo přes Evropu ze Skandinávie do JV Evropy, k dolnímu Dunaji): Gótové, Vejdi, Skirové, Bastardi, Rugiové a Herulové (jejich část šla dokonce u opačným směrem! – za vlády císaře Justinina se část rozhodla vrátit zpět do své pravlasti- Skandinávie – skutečně tak učinili, že se vrátili zpět, část Herulů zůstala a pak na pomezi byzantské říše zanikla)

Vnitřní členění východofranské říše

- takže kmenových svazů byl na území dn. Německa koncem antiky / začátkem středověku omezený a již ustálený počet. Etnickým hranicím těchto necivilizovaných a pohanským kmenů zhruba odpovídaly i hranice  vévodství, která tu postupně vznikala

- "stará kmenová vévodství" (ältere Stammesherzogtümer) vznikala tehdy přirozenou cestou a mohl být překážkou vzniku říše

- Karel Veliký tyto vévody nahradil svými lidmi, aby získal kontrolu (-...)

- "král" – vznikl ze slova/ jména Karel Veliký

Příklad: Bavorsko

- Karel Veliký podrobil své moci

- Bavorsko patřilo k nejmocnějším a nejvíce nezávislým částem francké říše doby Karla Velikého.

- Tasilo III. byl sesazen 788 (paktoval s prý s Langobardy a pak dokonce i s Avary)

- Bavorsko však nebylo zbaveno žádného území ani kmenového práva. Z východu je chránily marky

- Navíc Karel z Bavorska učinil církevní provincii (arcibiskupství v Salcburku 798)

- Pravda, Bavorsko přišlo o statut vévodství – Karel je rozdělil na hrabství, do kterých dosadil své lidi

- tito lidé zde však hbitě zapustili kořeny a smísili se sňatky s místní aristokracií

- takže už za Ludvíka Němce (826-876) začíná být Bavorsko nazýváno "regnum" (Teilkönigreich)! (= království – ne doslova, král tu nebyl)

- Einhard – životopisec Karla Velikého / Vita Carovi Magni

- jazyková situace v Německu v 6.-11. století – několik dialektů, která se od sebe lišila(nevíme do jaké míry) – od severu – friština, saština, frančtina, atamanština, bavorština

Jak homogenní byla franská říše? Příklad: Štrasburské přísahy (842)

- zajímavé je jakými jazyky byla psána – 3 jazyky – latinsky, starofrancouzsky  - podobný latině, lidový jazyk (mluvilo se na území franské říše – podobný němčině)

Die (jüngeren) Stammesherzogtümer

- Sachsen (Saxonie) - (9./10. století)

- Thrüngen – 780 / Karel / 839, ale od 908 – Sasko

- Franken –Konrád I. (911-918)

- Schwaben – začátek 10.století

- Beyern – vévoda Arnulf, 907

Zrození Německa

- Ludvík Dítě umírá 911

- ve Forchheimu (Frankonie) se sešli vévodové čtyř nejdůležitějších německých vévodství (Frankonie, Saska, Bavorska a Švábska), aby si zvolili krále

- teoreticky mohli zvolit Karla prosťáčka (893-922), ale neměli zájem. Mohučský arcibiskup Hatto soudil, že bude nejlepší zvolit někoho z "říšského lidu" (Franků), a to byl zvolen frankovský vévoda Konrád (911-918).  Hatto je pomazal a vše se zdálo být v pořádku

- nicméně Konrád ovládal jen své vlastní území a místo aby bojoval proti Maďarům, musel přimět k poslušnosti bavorského vévodu Arnulfa, který bojoval proti Maďarům

- Lotrinsko odpadlo k západofranskému králi

- Nájezdy Vikingů, boje se Slovany

- při druhé výpravě do Bavorska byl Konrád smrtelně zraněn a poslal říšské insignie saskému vévodovi (aby takto podpořil kandidaturu saského vévody)

Zdroje

- Widukind – z Corvey (zemřel po 973), saský mnich kláštěra v Corvey v severním Porýni- Vestfálsku, autor tří knih saských dějin

(Volba Jindřicha I. králem (květen 919)

- Liutprand – (Asi 920-970), biskup v Cremoně, pracoval pro Otu I., autor děl Histori ,Ottonis, Antapodosis (odplata)

- Thietmar – (Dětmar) z Merseburgu, biskup tamtéž, žil asi 975.1018, Jeho Chronocion (8 knih) se týka Saska a pokrývá dobu 908-1018

- Hrotsvirha – (asi 935-975), jeptiška kláštera v Sasku, autorka šesti dramat a několika legend o světcích, ale také dála Gesta Oddonis (v hexametrech). První německá básnířka

Jindřich I. Ptáčník (919-936)

- přízvisko je pozdější

- dobrý vojevůdce a ještě lepší politik. Po dařilo se mu zpacifikovat Šváby a Bavory, kteří uznali jeho svrchnost

- také se mu podařilo 925 znovu získat Lotrinsko, které od německé říše odpadlo po 911

- dokázal se však dohodnout jak s burgundským králem, ta ks několika francouzskými králi

- Zvládl i Vikingy, polabské Slovany a Čechy

- především ale musel čelit náporu Maďarů, kteří pustošili celou střední Evropu. Jindřich měl štěstí, že zrovna na začátku jeho vlády dali na pár let pokoj. Až v roce 924 své nájezdy obnovili, ale Jindřich si od nich koupil mít na 9 let, Když tento mír skončil, postavil  se jim s vojskem a porazil ne u Riade (933), pravděpodobně u řeky Unstrut, Durynsko

Jindra jede do Prahy

- roku 929 se Jindřich "s celým svým vojskem" objevil u pražského hradu a přijal do poddanství jejího krále

- kníže Václav pak až do konce života zůstal Jindřichovým vazalem. A tak se král, po té se Čechy učinil poplatnými, vrátil do Saska

Spear of Destiny (kopí osudu)

- Jindřich získal této hrot od burgundského krále Rudolfa. Kopí se stalo jednou z mnoha ceněných relikvií a císařských insignií Svaté říše římské národa německého (až do jejího konce) – byl jím probodnut Kristus

Vláda Oty I. (936-973)

- při korunovaci / v Cáchách/ jej pomazal mohučský arcibiskup a sklonili se přes ním všichni vévodové. Zatím!

- ta postupně sesadil /případně porazil v bitvě) vévodu frankovského, bavorského , lotrinského a švábského, a dosazoval do vévodství své lidi

- objevily se také potíže v rodině: nejprve Otův starší bratr Thangmar (938), pak mladší bratr Jindřich (938 a 941), pak Otův syn Ludolf (953)...

Vzájemně výhodná aliance

- Ota pevně kontroluje církev:  jeho bratr Bruno je arcibiskupem kolínským, syn Vilém arcibiskupem mohučským. Ale hlavně: právo dosazovat biskupy  a opaty má panovník, ne vévoda!

- církev bohatne a získává velké pozemky, nad kterými nemají místní šlechtici žádnou kontrolu

- zřizování biskupství na nových územích – hlavně na východních – dnešní bývalí východní Německo

- církev a státní správa  se zčásti překrývá

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře