2. Přírodní prostřední pravěku

26. listopad 2010 | 18.32 | | autor: lucie

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ PRAVĚKU

- země prodělala složitý geologický vývoj (prahory, starohory, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory) / dějiny člověka spadají do čtvrtohor, počátky antropogeneze však sahají hluboko do třetihor – ty se dělí na starší (palcogén) a mladší (neogén)

- čtvrtohory se děli na starší (pleistocén) a mladší (holocén)

PLEISTOCÉN

Přírodní podmínky pleistocénu

- kolísání podnebí – jde o periodické střídání chladných a teplých období – dob ledových (glaciálů) a meziledových (interglaciálů)

- v mírném pásmu Země se rozlišují 4 glaciály (označované nejčastěji podle alpských řek) – Günz, Mindel, Riss, Würm

- glaciál – vyznačovali se podstatným ochlazením, zalednění pevniny, výrazný pokles hladiny moří a nástup suchého a studeného klimatu / příznačná je tzv. mamutová fauna (mamut, nosorožec srstnatý, kůň, sob, liška polární)

- interglaciál– dochází vždy ke značnému oteplení, k ústupu ledovců. Ke zvýšení hladiny moří a ke změně klimatu ve vlhké, teplé a oceánské / fauna antikvován (slon, jelen, srna, tur)

Geologie pleistocénu

- 3 typy kvartérních uloženin

- zalednění jednak pevninské, jednak vysokohorské – základním typem ledovcových uloženin jsou morény (tj. masa hornin sunutá a nakupená postupujícím ledovcem)

- ze suchozemských jsou důležité zejména tzv. spraše (vznikala navátím prachových zrn z mrazem rozpraskaných horských čel na návětrné svahy)

- pleistocén končí kolem r. -10.000, jím také skončila starší doba kamenná (paleolit)

HOLOCÉN

Vývoj podnebí v holocénu

- v posledním (würsmkém) glaciálu se vystřídalo několik studených výkyvů

- postglaciálu předchází tzv. mladší dryád, kdy krajinu naposled ovládly stepní až tundrové vegetační formace

- končí pleistocén, po té se stabilizovaly poměry ve staré Evropě

            - Preboreál– vstupní období holocénu, z počátku chladné klima, postupně se otepluje

            - Boreál – pokračuje oteplování, vývoj mezolitické společnosti

            - Atlantik přináší nárůst vlhkosti a teploty, mezolit a neolitická civilizace

            - Epiatlantik – střídání vlhkých a suchých výkyvů, mladší neolit, eneolit, a doba bronzová

            - Subboreál – dočasný návrat suchého klimatu

            - Subatlantik – opět vlhké podnebí, ale také chladnější

            - Subrecent – nastává mírné vysušování a zvýšená kontinentalita podnebí, které je vcelku srovnatelné s naší současností

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.25 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře