Přednáška 10. 12.

4. březen 2011 | 15.37 | | autor: petra.k

-872-874 – tlak VŘŘ na VM, boje mezi Svatoplukem a Karlomanem

-Franská říše přijímá Svatoplukovu iniciativu – 874 uzavřen mír ve Furgheimu mezi Svatoplukem, Ludvíkem Němcem, Karlomanem a jeho synem Ludvíkem III.

-Po smrti Ludvíka Němce nastupuje Karloman

-pod patronací papeže se VM stává samostatnou v rámci univerza – papežská bula – VM zařazena mezi boží království

-80. léta rozmach VM

-874-880 – expanze VM do Slezska a Vislanska

-Čechy – nárazník mezi Franskou říší (Sasko) a VM

-VM – expanze do Čech – vrcholí křtem Bořivoje asi 882

-Bořivojův křest – velké povstání, Bořivoj odešel za svým kmotrem na Moravu – místo něj nastolen Strojmír – dříve ve vyhnanství v Bavorech – už neuměl česky, vojensky se neosvědčil – znovu vyhnán, vrací se Bořivoj

-Bořivoj správce Svatopluka – po smrti Bořivoje vládne v Čechách sám Svatopluk

-880-882 – expanze do stř. Potisí a V pol. dnešního Maďarska – válka mezi Bulhary a Svatoplukem – Svatopluk zvítězil

-881 – v Potisí první vojenské skupiny Maďarů – pomáhaly Svatoplukovi vyhnat z Potisí Bulhary

-Panonie – expanze VM

-884 – jednání mezi Svatoplukem a Karlem III. Tlustým (strýc Karlomana – císař) – uzavírá se mír – zajišťuje nezávislost VM

-Po Karlomanovi nastupuje jeho syn Arnulf

-882-883 boje mezi Arnulfem a Svatoplukem (Arnulf podporoval syny Viléma a Engešalka) – Svatopluk se ubránil; do bojů vstoupilo latinské kněžstvo na VM – snaha připojit se zpět k Bavorsku (VM pokřtěna z Passova) – Nitranský biskup Viching převzal po Metodějově smrti správu Moravy – vyhnání Metodějových žáků – odešly do Chorvatska, Bulharska...

-Po smrti Svatopluka 894 nastupuje Mojmír II. – začíná válku o vládu se svým bratrem Svatoplukem II.

-císař Arnulf zainteresován ve válce – manželka Svatopluka I.

je Arnulfovou sestrou – matka Svatopluka II. – Arnulf na straně Svatopluka II.

-Mojmír poráží Svatopluka II. – uvězněn – vysvobozen bavorským vojskem a 899 odchází z VM do Bavor

-893 Viching utekl z VM, 900 obnovení biskupství – biskupové Daniel a Adam

-901 umírá Arnulf

-902 zahájena válka mezi Maďary a VM – VM vítězná – další válka 906

-bitva u Vratislavi – poslední bitva VM

-907 mizí VM

-Maďaři zlikvidovali elitu VM, ponechali tam část vojenských družin, drancovali majetek VM, ponechali místní vládce

-na začátku 10. stol. mnoho tažení Maďarů podél Dunaje – drancují např. kláštery, dostávají se až na území Francie

-Čechy v písemných franských pramenech jen výjimečně – 791 zpráva o tažení proti Avarům přes Čechy

-805 – velké tažení franských vojsk – pustošení země, zavraždění knížete Lecha/Becha (termín pro označení stařešiny, nemusel se tak jmenovat)

-od 805 odváděny do Franské říše poplatky – 500 hřiven stříbra a 120 volů

-806 – výprava proti Čechám

-Karel Veliký - při tažení do Saska povinen nastoupit každý muž, jenž může nosit zbraň, při tažení proti Čechám každý třetí

-Ludvík Pobožný – nástup 817 – jeho syn Ludvík Němec od něj dostává mimo jiné Čechy

-822 – sněm – Avaři, Češi, Frankové

-boje mezi syny Ludvíka Pobožného Lotharem a Ludvíkem Němcem – synové povstali proti Ludvíku Pobožnému – uvěznili ho, Ludvík umírá

-Ludvík Němec se uchýlil ke Slovanům, často před otcem prchal z Durynska přes Čechy do Bavor

-845 – křest v Řezně – pokřtění elity VM

-845 – zemřel Mojmír I.

        -vojsko Ludvíka Němce táhne na VM

-na VM vládne Rastislav

-Ludvík táhne přes Čechy – poražen

-846 – Češi útočí na Franskou říši – drancování

-849 – problémy s vybíráním franských poplatků – Češi vypovídají poslušnost Frankům, tažení franského vojska – Frankové poraženi

-856 – tažení Ludvíky Němce

-857 – tažení Franků – synové Ludvíka Němce + biskupové

        - tažení proti odbojnému městu vévody Vistracha – po něm nastoupil jeho syn Slavitah – nedodržoval křesťanské zásady, arogantní – proti němu franské tažení – uprchl na VM – vrátil se z vyhnanství Slavitahův bratr

        -Vistrachovo hradiště nejspíš v SZ Čechách

-869, 871 – české vpády do Bavorska

-871 přepadení svatebního průvodu odcházejícího na VM

-872 tažení mohučského arcibiskupa Luthberta – spojená vojska vedená pěti českými knížaty (k nim dodatečně připsán Bořivoj) poražena, část českého vojska utopena ve Vltavě – bitva někde v pražské oblasti

-882 Bořivoj pokřtěn Metodějem, jeho kmotrem Svatopluk

-oblast Kouřimi – velké množství velkomoravských předmětů

-883-884 – poselstva do říše

-Bořivojova a Svatoplukova vláda – relativní klid

-890 – Arnulf potvrzuje svrchovanost Svatopluka nad Čechami

-boje mezi Mojmírem II: a Svatoplukem II.

-895 – zástupci českých knížat Spytihněv (syn Bořivoje) a Vítězslav – skládají holt Arnulfovi – podrobují Čechy říši; několikrát si stěžují na tlak VM

- po roce 900 Čechy pomáhají Bavorům při likvidaci VM

-Čechy se církevní správou připojili k říši – součást diecéze v Řezně (s odtržením Čech souhlasil až sv. Wolfgang) až do vzniku biskupství v Praze

-sjednocovací proces Čech – kvalitnější hospodářství a ekonomika – růst obyvatelstva

-expanze Francké říše od Z, tlak VM od V

-písemné prameny – 845 -14 českých knížat přijímá v Řezně křest

-872 – 5 knížat + dodatečně připsaný Bořivoj

-895 – 2 knížata skládají slib Arnulfovi

-Čechy postupně ztrácejí knížata – sjednocování

-Kosmova pověst o Lucké válce – 9. stol. – vrcholí sjednocovací proces

-Libušín – strategická poloha

-70. a 80. léta 9. stol. – vrchol VM

-Bořivojova vláda – o jeho počátcích nevíme nic – pověst zcela nehistorická, povědomost o původu Přemyslovců už v 10. stol.

-Praha – křižovatka obchodních stezek – výrazné osídlení, dřevěný most na místě pozdějšího Juditina, hradiště – doloženo už z doby Bořivojovy

-sňatek s Ludmilou – dcera Srbského knížete (oblast stř. Labe)

-Bořivoj podporoval expanzi VM

-kněz Kaich – staví se kostel na Levém Hradci – nejstarší český kostel; pod dnešním kostelem zbytek rotundy

-Kristiánova legenda – církevní legendy Čech do sv. Vojtěcha

                                  - lid povstal proti Bořivojovi, protože opouští otcovské mravy – Bořivoj vyhnán – Strojmír (patrně Přemyslovec)

-návrat Bořivoje se Svatoplukovými vojsky - počátky samostatného českého státu

-v prostorách Pražského hradu staví Bořivoj kostel Panny Marie – sněmovní pole ovládnuto křesťanstvím – symbolický akt

-kamenný stolec na Pražském hradě ještě ve 12. stol.

-894 – umírá Svatopluk

-léta přelomu 9./10. stol. – končí Karlovci

-vévodství – Bavorsko, Sasko, Franky – emancipovaná – Východofrancká říše definitivně rozbita

-Čechy se připojili k Bavorům

-Po vládě Konráda nastupuje Jindřich Ptáčník (Sas) – boje mezi Bavory a Sasy o vládu nad Bavorskem – vítězí Sasko, připojuje Bavorsko – Otonská dynastie – vznik SŘŘNN

-894 – nastupuje vládu Spytihněv I. – nejpozději v jeho době opevněn Pražský Hrad – stává se hlavním centrem země (centrum vzniká už za Bořivoje)

-už za Bořivoje pod Hradem opevněné předhradí s tržištěm

-přelom 9./10. stol. – Praha nabývá na významu – obchodní stezky

-Přemyslovci ovládají cca 20 000 obyvatel

-Některá hradiště jako Praha-Šárka zanikají

-přemyslovské vojenské družiny – měli je všichni členové rodu, udržovaly pořádek, chránily své pány apod.

-915-921 – Vratislav I.

-919 – nastupuje Jindřich Ptáčník – sjednocuje bývalou VF říši silou – 921 poráží Bavorsko

-924 nastupuje na trůn sv. Václav – vládne pouze přemyslovské državě ve stř. Čechách – ostatní knížata závislá

-svatováclavská přilba – kříž je ve skutečnosti zobrazení Odina

-Moc Jindřicha Ptáčníka stále rostla – připojil Bavory, Lotrinsko, Švábsko

-926 – Jindřich uzavřel mír s Maďary – platil obrovské výkupné – neměl ale moc peněz kvůli bojům – musel začít expanzi

-928 – masivní útok na Slovany – Havolanové, Velenicové - na jejich území založena Míšeň

-929 – spojený útok německých vojsk do Čech – z jihu Bavoři, ze SZ Jindřich I. sám – obě se setkávají před Prahou

-Jindřich potřeboval obnovit poplatky, které původně šli do Bavor

-likvidace drobných českých knížat

-sv. Václav potvrdil Jindřichovu svrchovanost – poplatky – 500 hřiven stříbra a 120 volů

-postavení Václava kritické – neměl šanci proti německým vojskům

                                             - vystupoval jako křesťanský panovník – zástupce boží v určitém teritoriu – Jindřich ho respektoval jako vládce

– pomazáním se králové stávali božími správci

-Jindřich daruje Václavovi kus rámě sv. Víta – sv. Vít patronem Saska

-Jindřich – nejvyšší mezi rovnými

- od 929 jediným panovníkem země sv. Václav – ostatní knížata zůstávají ve svých údělech, ale jsou mu podřízeni

-Václav kmotřencem císaře, postupně upevňuje v zemi moc

-září 935 – zavraždění sv. Václava Boleslavem

-Ve Staré Boleslavi došlo k hádce mezi bratry – Václav starší a silnější srazil Boleslava na zem, poblíž příslušníci Boleslavovi družiny – mysleli si, že Boleslavovi hrozí smrt a báli se o své životy – zasáhli ve prospěch Boleslava

-Jindřich Ptáčník vážně onemocněl – 936 umírá

-rozsáhlé vojenské akce a zničení nepřemyslovských knížat

-Boleslav – tvůrce České země – rozšiřuje území Přemyslovců až k horám

                - prosadil se zákon, že kníže země České je majitelem veškeré půdy a lidí na ní (vše patří sv. Václavu – kníže je jeho náměstek) – uděluje majetek, určuje správu

-               - začíná využívat dálkových cest přes Čechy

                 -začíná razit denáry – potvrzuje zpráva Ibrahima Ibn Jakuba

-rotunda sv. Petra na Budči – z doby Vratislava

-Boleslav – zabírá Moravu, expanze na Slovensko, na východ až k Červeňským hradům (dnes hranice Polska; Červeňské hrady na Ukrajině) – jeho hranicí je Kyjevská Rus

-Ota I. Veliký  – 936 nastupuje na trůn v říši

-Boleslav – 950 válečný střet s Otou I. – vojsko Oty přitáhlo do Čech – Boleslav si byl vědom výrazného rozsahu německé říše – ustoupil, i když měl vojenskou převahu – neohrozil existenci Přemyslovského státu – Boleslav se zavázal k větší spolupráci s Otou

-Ota připojil k říši italská území – 962 vytvoření Svaté říše římské národa německého

-60. léta – vzniká Polský stát – Piastovci – spojenectví s Čechami – sňatek dcery Boleslava Doubravky s Měškem I. – vznik určité českopolské aliance

-Boleslav se snaží o biskupství – posílá svou sestru Mladu do Říma – žádá o založení kláštera sv. Jiří a o založení biskupství v Čechách a obnovení církevní správy na Moravě

-se vznikem biskupství musel souhlasit Řezenský biskup (přišel by tím o 2/3 majetku), Čechy by získali větší samostatnost

-1. etapa končí 972 – umírá Boleslav I.

-973 – umírá Ota I.

-973 – založeno biskupství – Boleslav II. – povolil biskup Wolfgang

                                            - vzniká nad hrobem sv. Václava – rozšiřování legend

-obnoveno biskupství na Moravě – neustále si však kladl nároky Passov

-Boleslav II. – 80. léta – 1. krize českého státu

-Kyjevská Rus zlikvidovala nejvýchodnější posádky přemyslovských Čech

-982 – umírá 1. biskup Dětmar, nastupuje sv. Vojtěch – usiluje o přísné dodržování křesťanských zásad podle Bible

-983 – umírá Ota II. na malárii – nastupuje regentka Adléta (babička) a jeho matka Theofana – Otovi III. byli 3 roky

-Boleslav II. – obsadil Míšeň

-Měšek I. zůstává věrný Otonům – odměněn

-rozpadá se českopolská koalice

-Čechy ztratili Slezsko – polský útok

-prodej domácích otroků křesťanům – střet s Vojtěchem – odchází 988 do Itálie

-993 – po mrtvici nebyl Boleslav II. schopen vládnout

-995 – vyvraždění Libice

-Boleslav I. instaloval na Libici Slavníka I.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Přednáška 10. 12. naštvaný 27. 03. 2011 - 05:44
RE(2x): Přednáška 10. 12. mistr bucket 27. 03. 2011 - 21:52