Barbarské státy

17. listopad 2010 | 16.32 | | autor: lucie
› 

Barbarské státy

P1000574

Pohyby hlavních barbarských národů útočících na Západořímskou říše do r. 476

Ostrogóti – byli rozděleni, někteří byli římskými spojenci, jiní se spojovali s nepřáteli Říma a na Řím útočili / po rozpadu hunské říše vytvořili své království v čele s králem z rodu Amalů v Panonii, snažili se však dostat na Balkán

- východní Gótové, východogermánské etnikum

Vizigóti – byli usazeni v severních částech Balkánu, po taženích do Itále se přesunuli do Hispánie, později se přemístili do jižní Galie, r. 421 uzavřeli s Římany smlouvu o vizigótském království v jižní Galii a severní Hispánii

- spojenci Říma

Vandalové – původem ze západních Prus, v 1.pol. 4.století se usadili jako spojenci Říma v Panonii, v letech 406-409 podnikli spolu s Alany a Svéby tažení do Hispánie, kde se porůznu usadili, pod vedením krále Geisericha se přemístila do Afriky a postupně se zmocnili Sicílie, Sardinie, Korsiky a Baleárů

Alani – etnikum kavkazsko-íránského původu, značná část jich setrvala v Černomoří, část se přesunula na západ /porazili je Vizigóti

Svévové – z dolního Polabí, přemístili se už v 1.století do oblasti předního Rýna a pokoušeli se pronikat i ke Keltům za Rýn / táhli do Hispánie, kde v její SZ části založili svévské království

Alamani – snažili se vybojovat sousední římská území, dosáhli ale jen dílčích úspěchů

Burgundové –původem z Lužice, spojili se s Alamany při jejich útocích na římskou Galii, v letech 406-7 došli s Vandaly do Galie, na západním břehu středního toku Rýna založili říši, tu ale Římané spolu s Huny vyvrátili, pak se jako římští spojenci dostali do JV Francie, kde založili království

Barbarské státy

Ostrogótská říšepůvodní sídla u Černého moře, zničena Huny, ústup do Panonie a na Balkán, král Theodorich porazil Odoakara a ovládl Itálii, vznikla tak nová říše s centrem v Ravenně, říši ale vyvrátili Langobardi

Langobardská říše - původní sídla na dolním labi, v 5.století se přesunuli přes Čechy a Moravu na jih a v 6.století ovládli Itálii a založili královtsví, podmanili si je Frankové

Vizigótské království - po nájezdu Hunů s eposunula z Rumunsko do Řecka a Itálie, dobyli r. 410 Řím, pokusili se založit stát v JZ Francii okolo Tolouse, ale pod tlakem Franků (Chlodvík) pronikli až na Pyrenejský poloostrov a založili stát v okolí Toleda, v 8.století byli poraženi Araby

Vandalská říše - posunuli se mezi Odru a Vislu,pak na západ do Galie a Hispánie (sídlo v Andalusii), r. 492 založili v Alžírsku a Tunisku království se sídlem v Kartágu, dobyli a vyplenili Řím r. 455, porazilo je ale byzantské Belisarovo vojsko r. 534

Burgundská říše - z Lužice se posunuli k Visle , po nájezdu Hunů ustoupili do JV Francie a r. 530 se dostali pod nadválu Franků

Francká říše - mocná říše na půdě  bývalé římské provincie Galie, jediná přetrvala, rozvíjela tradice antiky, postupně ovládla celý západogermánský stát

Anglosaská říše - v polovině 5.století přišli Anglové, Sasové a Jutové na britské ostrovy a během 6.-7.století vzniklo na území původních Keltů Z anglosaských království (Kent,Eas Anglia, Northumbria, Mercia, Essex, Sussex a Wessex) =  heptarchie

heptarchi


Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře