Stěhování národů

26. listopad 2010 | 23.37 | | autor: lucie
› 

Stěhování národů

- 375překročili Hunové Don a narazili na germánské kmeny Gótů – tento náraz uvedl do pohybu obyvatelstvo téměř celé Evropy

- první signál velikého stěhování národů, které se definitivní platností rozdělilo římskou říši

- konec 4.století – Evropa zaplněna neustále se střetávajícími kmeny barbarůnáraz Hunů375 uvedl tyto masy do pohybu

- Hunové kočovali v Asii – odtud byli vyhnáni Čínskou říší

- Góti – Ostrogóti (východní) – nevydrželi útok Hunů a byli jimi podmaněni, Vizigóti (západní)– začali se stahovat za Dunaj na římské území, ke prosili o ochrnu jako spojenci Římacísař Valens jim vyhověl

- počet Gótů stále rostl – Vizigóti se brzy dostali do otevřeného sporu s Římany

- císař Valens se s nimi utkal v bitvě u Adrianopole r.

378, kde byl poražen a zabit

- nástupce Theodosius– zastavil prouc barbarů, uzavřel s Vizigóty mít r. 382 – přiměl je k návratu do Thrákie, kde se usadili jako jeho spojenci

- klid netrval dlouho – příchod nových a nových uprchlíků

- Theodosius rozdělil říši mezi své dva syny

- osudy, civilizace a kultura obou částí se od té doby rozcházejí – latinský západ zaniká po nájezdech barbarů a řecký východ se uzavírá do sebe – Byzanc

- po Theodosiově smrti vládli za nedospělé syny jejich vojenští velitelé

- za Honora vládne Falvius Stilicho

Flaviu Stilicho

- stal se vládcem západní části říše namísto nedospělého Theodosiově syna Honoria /prakticky vládl západu v letech 395-408

- syn římského důstojníka vandalského původu, vrchní velitel západní armády

- chránil hranice, 4x porazil Alaricha (395, 397, 402, 403), zničil invazi do Itálie (405-6), porazil uzurpátory

- jeho úspěchy zvěčnil Claudianus  

- ve stěhování národů sehrálo důležitou roli několik kmenů:

Ostrogóti– 375 náraz Hunů, vytlačeni do Itálie, zavraždili Odoakara a vytvořili Ostrogótskou říši (493-555)

Langobardi z Panonie vytlačeni do Itálie, kde zničili Ostrogóty a vytvořili Langobardskou říši (568-774 – jejich říše byl r. 774zničena Karlem Velikým

Vizigótisídlo Thrákie, r. 410v čele s Alarichem dobyli Řím, poté zamířili do Afriky, cesta se nezdařila a tak se usadili v jižní části Galie – hl. město Tolouse – vizigótská říše – 1.germánská říše na území římské říše, odtud je ale vypudili Frankové a proto odešli na Pyrenejský poloostrov, kde vytvořili na počátku 5.století svůj druhý stát – jeho existenci ukončil r. 711 nájezd Arabů

Vandalové – napadali severoafrické provincie a dobyl ji je založili v Africe svou vlastní říši

REPETE

- Hunové r. 370 pronikli do Evropy

- r. 375porazili Ostrogóty na pobřeží Černého moře – Gótové tak začali ustupovat na jih od Dunaje na území Římské říše

- Vandalové byli původně vytlačeni Góty na území mezi Vislou a Odrou

- r. 406 Vandalové, Svébové, Alamani překročili zamrzlý Rýn a vpadli do Galie

- r. 409dosáhli Pyrenejského poloostrova, odkud je však po několika letech vytlačili Vizigóti ve službách západořímské vlády – pod vedením Geisericha se pak po této porážce přesunuli do Afriky

- r. 439dobyl Geiserich Kartágo a založil tak říši Vandalů – Vandalové jako jediný germánský kmen vytvořili ohromnou námořní moc, která pak ohrožovala celé západní Středomoří

- r. 455dobyli Vandalové Řím – později ovládli Sicílii, Sardinii a Korsiku

- teprve r. 534zničil říši Vandalů východogermánské vojevůdce Belisar

- v pol. 5.století Hunové přímo zaútočili na Římskou říšipod Atilovým vedením pronikli až do Galie, ale r. 451 byli spojenými silami římskými vojsky poraženyna Katalaunských polích – a byli nuceni stáhnout se do východních oblastí / Attila r. 453 umírá a hunská říše se rozpadá

 • 166180Markomanské války na středním Dunaji
 • 250270 Gótové využívají anarchie v římské říši a vpadají za Dunaj, plení Balkán, Řecko a Malou Asii
 • 375 Nomádští Hunové porážejí Alany a společně s nimi tlačí na gótské Greutungy
 • 376 Tervingové a Greutungové žádají císaře Valenta o azyl v impériu, záhy vypuká rozsáhlá vzpoura Gótů v říši
 • 378 Bitva u Adrianopole, naprosté gótské vítězství, císař Valens umírá
 • 382 Theodosius uzavírá s Góty smlouvu, je jim přidělena půda a povoleno vlastní zákonodárství
 • 395 Smrt císaře Theodosia, římská říše je rozdělena na západní a východní
 • 395 Počátek gótské revolty, v čele stojí Alarich
 • 395420 Přesun Hunů ze severního Černomoří do Velké uherské nížiny
 • 401402 První Alarichovo neúspěšné tažení do Itálie
 • 406407 Vpád Vandalů, Alanů a Svébů do Galie
 • 408409 Alarich využívá zmatku v západořímské říši po zavraždění Stilichona k novému tažení do Itálie
 • 410 Alarich dobývá Řím
 • 418 Smlouva s Římany zajišťuje Vizigótům sídla v jižní Galii
 • 439 Náčelník Vandalů Geiserich dobývá Kartágo, završuje tím tak dobytí Afriky Vandaly
 • 440 Attila se stává hunským králem
 • 451 Bitva na Katalaunských polích, porážka Hunů
 • po 453 Dezintegrace hunské říše po Attilově smrti
 • 455Geiserich dobývá a plení Řím
 • 474Theodorich Veliký se stává králem Ostrogótů
 • 476 Germánský velitel Odoaker sesazuje posledního západořímského císaře a stává se pánem Itálie
 • po 480 Vizigóti se usazují na Pyrenejském poloostrově
 • 488 Theodorich Veliký táhne s Ostrogóty do Itálie
 • 493 Theodorich obsazuje Ravennu, Odoakerova smrt
 • 507Bitva u Vouillé (výslovnost: [vualé]): Frankové poráží Vizigóty, kteří odcházejí z jižní Gallie na Pyrenejský poloostrov
 • 534 Belisar vyvrací říši Vandalů v severní Africe
 • 536 Belisar se vyloďuje v Itálii, válka Římanů s Ostrogóty
 • 552 Římský vojevůdce Narses poráží Ostrogóty u Busta Gallorum, konec říše Ostrogótů
 • 558 Příchod Avarů do Evropy
 • 568Langobardi napadají severní Itálii, která je součástí Východořímské říše
 • 626 Společný neúspěšný útok Avarů, Slovanů a Peršanů na Konstantinopol
 • 711-713Arabové porážejí a likvidují vizigótskou říši na Pyrenejském poloostrově
 • 810 Likvidace AvarůKarlem Velikým
 • 895/896 První Maďaři se objevují v Karpatské kotlině

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře