Západořímská říše

26. listopad 2010 | 23.25 | | autor: lucie
› 

Západořímská říše a její pád

zřř

- vznikla rozdělením římské říše 395 císařem Theodosiem I., který ji rozdělil mezi své dva syny (Honorius, Flavius - vládne Východní říši)

Honorius (395-423)

402– invaze Vizigótů do Itálie

406 – vpád Vandalů, Svébů a Alanů do severní Galie

409– Svébové, Vandalové a Alani napadli Hispánii

410 – Vizigóti (Alaricha) vydrancovali Řím

418 – Vizigóti usazeni v Akvitánii

Valentinianus III. (425-455oběť vraždy) = ztratil Afriku, SZ Hispánii, uhájil Galii

439 – ztráta provincie Afriky dobytím Kartága

451 – zničena Burgundská říše hunskými sbory, Valentinianus II. zastavil Attilu v Galii (bitva na Katalaunských polích)

454 – Valentinianus nechal zavraždit Aetia

455 – Vandal Geiserich se zmocnil Říma, germánský velitel Ricimer vedl císařskou armádu / téhož roku umírá Valentinianus III.

- ztráta poslední části Galie – Vizigóti – založili si zde Vizigótské království

- 475 – velitel Orestes dosadil na trůn svého syna Romula Augusta (poslední císař ZŘŘ), ten si proti sobě postavil germánského velitele Odoakara – ten chtěl půdu pro své vojsko v Itálii, stejně jako ji dostávali jiní spojenci Říma, Romulus mu však nevyhověl – Germáni tak Odoakara provolali svým králem

- 476Odoakar se zmocnil Ravenny, Oresta dal popravit a Romula svrhl

= abdikace posledního Římana na trůně je významnou událostí, neboť se jádro říše stalo germánským královstvím

- říše tehdy konečně padla – její existence, počítáme-li legendární rok založení Říma 753 př.n.l.za počátek počítání, celých 1229 let – nyní trvala jen Východořímská říše – Byzanc(ta se udrží až do r. 1453)

Vizigóti – Alaricha – Galie = Vizigótské království

Vandalové – severní Afrika / Kartágo

Historici

Zósimos – psal řecky, historie do r. 409

Prokopios – psal o válkách Justiniana (534-552), ale vrací se i zpět

Aurelius Augustinu – biskup, autor mnoha spisů

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře