Druhá přednáška - 3.3. 2011

18. červen 2011 | 23.51 | | autor: lucie

2. ARCHEOLOGICKÉ DATABÁZE A SYSTÉMY

Archeologická databáze Čech (ADČ)
- databáze spravována URÚ (přes 75.000 záznamů), k její obsluze je určena aplikace ARCHIV (od r. 1992)
- hlavní jednotkou je tzv. AKCE (archeologický výzkum či průzkum, nález nebo jiné zjištění, které má vlastní prostorové vymezení, nálezové okolnosti, autor a doba výzkumu). Ta se dále člení na KOMPONENTY (prostorově související s určitou funkcí a obdobím (zpravidla archeologickou kulturou) = akce se může rozpadat na několik komponentů dodržuje se chronologické členění
- důraz je kladen na přesnou prostorovou identifikaci nálezů (systém PIAN – založen na základních mapách - mapy ZM 1:10 000) - PIAN – číslo 1-4, podle přesnosti, 1 – přesné geodetické zaměření s chybou do 2 metrů, 4 – nejsou přesné prostorové informace, souřadnice označuje střed katastrální obce, pod kterou k tomu nálezu došlo / měření mapy v milimetrech od sekční čáry – tam,kde začíná mapa, od Z a J
- publikace Výzkumy v Čechách (původně Bulletin Záchranného oddělení, odtud běžně užívaná zkratka BZO)
- (není jediný – např. státní archeologický seznam – liší se v evidenční jednotce – co se zapisuje / u ADČ hovoříme o akcích )

- během 80. letech vznikl v archeologii specifický způsob udávání poloh na mapě, související s evidencí PIAN v ARÚ Praha
PIAN =  prostorová identifikace archeologických nálezů
- v době, kdy byly souřadnicové systémy tajné , zavedl se způsob udání polohy pomocí vzdálenosti v milimetrech
- v ARÚ Praha jsou k tomuto účelu standardně užívány  ZM  1:10 000

- www.kontaminace.cenia.cz – starší  i současné letecké mapy, vpravo dole souřadnice XxY (JTSK – nejčastější souřadnicový systém)

Zdroje dat
1) zprávy o archeologické akci (ZAA) – musí být vyplněni po každé archeologické akci
2) záznamy o výzkumech prošlých evidencí PIAN, která byla v ARÚ zahájena zhruba v r. 1984. Od této doby měla hlášení a úvodní listy nálezových zpráv standardní podobu a výzkumy byly vždy lokalizovány souřadnicemi
3) záznamy o výzkumech a nálezech před r. 1984. Tyto záznamy vznikly zpracováním publikovaných soupisů nálezových zpráv, záznamů z periodika Výzkumy v Echách (BZO) z let 1963-1987 a excerpováním nálezových zpráv
4) záznamy z jiných databázových souborů, např. MONUMIS (SÚPP Praha), databáze terénních akcí mostecké expozitury ARÚ ČSAV (dnes ÚAPPSZČ) z let 1953-1992 a další soubory
5) data z projektů nedestruktivního výzkumu a soubory vzniklé dlouhodobou činností některých regionálních institucí

Databáze
Databáze archeologických památek – databáze nemovitých archeologických objektů a jimi vymezených areálů, které lze v krajině rozeznat
databáze archeologických výzkumů a nálezů – mluví se o ní jako o databázi "nalezišť", představuje stále doplňovaný systém evidence nálezů a terénních akcí
Státní archeologický seznam – databáze vedená od r. 1995 b SÚPP Praha, cílem je vytvořit informační systém pro potřeby archeologické památkové ochrany pro celou ČR

Souřadnicové systémy
- mapy se vzájemně liší také způsobem zobrazení zemského povrchu, tj. především matematickým modelem Země a způsobem jeho promítnutí do roviny
- při práci v terénu, popisu nálezů i jejich analýze musí archeolog pracovat s prostorovým vymezením číselnými hodnotami, tj. souřadnicemi
- na našem území se setkáme s několika druhy souřadnicových sítí - buď jsou souřadnicové sítě geografické (WGS 84)  nebo  rovinné (JISK, S 42)

Systémy
JTSK 
= Jednotná trigonometrická síť katastrální
- jde o síť vytvořenou na základě Besselova elipsoidu tzv. Křovákových zobrazení z r. 1922, které umisťuje kužel, na nějž se zemský povrch promítá, tak, aby na území někdejšího ČSR došlo k minimálnímu zkreslení délek a ploch
- výchozí bod systému leží severovýchodně od našeho území, přičemž osa X směřuje k západu a osa Y k jihu
- tento systém je základním souřadnicovým systémem ČR, vychází z něj členěné katastrálních map s Státních  map odvozených
- nevýhody: osy v systému jsou oproti světovým stranám viditelně pootočeny  (komplikuje to práci s GPS), mají-li souřadnicové  hodnoty růst od Z k V (zleva doprava) a od J k S (zezdola nahoru), je nutno je vyjadřovat jako záporná čísla (s nimiž neuměla dříve pracovat některá GPS)
(Křovák – vyvinut Křovákem) – kuželové zobrazení tvaru zeměkoule do rovinných souřadnic, někde v Baltském moři bod O / souřadnice lze rozeznat dle toho, že začíná jedničkou má sedm míst

S 42
- užívaný ve vojenském sektoru
- na vojenských mapách, turistických
- vychází z elipsoidu Krasovského a dělí povrch zeměkoule do
-stupňových pásů, z nichž každý má vlastí pravoúhlou rovinnou síť
- použití topografické mapy, délky se měří od greenwich, využíval se v prostřední armády, vojenských map. Systém společný východnímu bloku. Používali právě vojáci Varšavské smlouvy. Označení též – systém Pulkovo

WGS 84 (UTM 33N)
= Světový geodetický systém - "World Geodetic System 1984"
- v tomto systému pracuje i stanice globálních navigačních systémů (GPS)

UTM
- Universal Transverse Mercator (válcová projekce)
- svět je rozdělen na 60 po 6 stupních vertikálních pásů – každý má šest stupňů délky (kromě polárních oblastí)
- u nás známý zejména z přístrojů GPS
- obecný pojem pro rovinný souřadnicový systém

Příručka ke stažení - http://www.arup.cas.cz/cz/archivy/files/ARCHIV_3_0_prirucka.pdf

Státní archeologický seznam (SAS)
- databáze zpravování NPÚ – vývoj od r. 1995 pro účely ochrany archeologického dědictví (přes 30 000 záznamů)
- hlavní jednotkou je tzv. ÚAN (území s archeologickými nálezy)
- VAL – významné archeologické lokality
- ODAN – obrazová dokumentace archeologických nalezišť

- http://twist.up.npu.cz/  - státní archeologický seznam

ÚAN
- čtyři fáze
1 – území s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů (- můžeme se spolehnout, že tam nějaké nálezy jsou)
2 – území bez nálezů, jejich výskyt je ale pravděpodobný
3 – území u něhož nejsou doloženy archeologické nálezy, nejsou ale vyloučeny (zbytek )zemí ČR)
4 – území na němž není reálný výskyt archeologických nálezů

Digitální archiv (ARÚ)

http://digiarchiv.arup.cas.cz/webtop/component/main?__dmfClientId=1299150153656  - přihlašovací jméno a heslo je "archiv" / po otevření stránky klik vlevo nahoře na "archiv" a otevře se archiv ARÚ

Joža Mádl – podivínský amatérsky archeolog, vymýšlel si některé lokality, nelze považovat za důvěryhodný pramen, jeho dopisy lze prohlížet v archeologickém ústavu

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře