Povolení k provádění archeologického výzkumu

15. listopad 2010 | 22.01 | | autor: lucie

Povolení k provádění archeologických výzkumů a uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti státního příslušníka jiného členského státu Evropské unie než České republiky


Fyzické osobě, která je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie než České republiky (dále též "uchazeč"), Ministerstvo kultury udělí povolení k provádění archeologických výzkumů, pokud jí je uznána odborná kvalifikace.

V případě řízení o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů státnímu příslušníkovi jiného členského státu Evropské unie než České republiky se vede společné řízení o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů a o uznání odborné kvalifikace.

1.       KDO JE OPRÁVNĚN VE VĚCI JEDNAT

Fyzická osoba, která je příslušníkem některého členského státu Evropské unie a která získala odbornou kvalifikaci pro provádění archeologických výzkumů v jiném členském státě Evropské unie než v České republice a hodlá provádět archeologické výzkumy na území České republiky.

2.     Jaké jsou základní podmínky

a)   odborná kvalifikace fyzické osoby žádající o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů a uznání odborné kvalifikace nebo odborná kvalifikace fyzické osoby, která je v pracovním nebo jiném obdobném poměru k žadateli, jejímž prostřednictvím bude zajištěna odbornost provádění archeologických výzkumů,

b)   vybavení laboratorním zařízením a prostory nezbytně nutnými pro vědecké poznání a dokumentaci archeologických nálezů a dočasné uložení movitých archeologických nálezů,

c) záměr provádět archeologické výzkumy v České republice nikoli pouze ojediněle nebo dočasně.

  1. JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ TÉTO SITUACE

Písemnou žádostí o povolení k provádění archeologických výzkumů a uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti.

4.       ZÁKLADNÍ obsah a přílohy podání

A.    podání musí obsahovat

a)   identifikace uchazeče - tj. jméno, příjmení, státní příslušnost, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování  písemností,

b)   popis vybavení laboratorním zařízením,

c)  identifikace nemovitosti, ve kterých se nacházejí prostory pro vědecké poznání a dokumentaci archeologických nálezů a pro dočasné uložení movitých archeologických nálezů (č.p., katastrální území, adresa),

d)   popis územního rozsahu požadovaného povolení (nebo konstatování, že je žádáno o povolení pro území celé republiky), popř. popis věcného rozsahu předpokládaného povolení, má-li být předmětem povolení jen určitý typ či typy výzkumů,

e)   regulovanou činnost, kterou hodlá uchazeč v České republice vykonávat – tj.   provádění archeologických výzkumů,

f)    zamýšlenou formu výkonu činnosti (podnikatel, zaměstnanec).

B.    Přílohy podání

I.      k žádosti o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů musí BÝT PŘILOŽENY:

a)   doklad o dosažené kvalifikaci fyzické osoby, jejímž prostřednictvím bude zajištěna odbornost provádění archeologických výzkumů:

        doklad o vysokoškolském vzdělání získaném studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii,

        doklad o minimálně 2 letech odborné praxe,

b)      doklad o oprávnění disponovat prostory pro vědecké poznání a dokumentaci archeologických nálezů a pro dočasné uložení movitých archeologických nálezů (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, atp.).

II.    K ŽÁDOSTI O UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A BEZÚHONNOSTI MUSÍ BÝT PŘILOŽENY:

a)      průkaz totožnosti a doklad osvědčující státní příslušnost žadatele,

b)      doklad o odborné kvalifikaci, tj. doklad o vzdělání a odborné přípravě, z něhož musí být zřejmý jeho stupeň a musí z něj vyplývat délka a obsah vzdělání a přípravy, který prokazuje (např. vysokoškolský index),

c)      doklad o jiné způsobilosti, resp. bezúhonnosti, tj. výpis z rejstříku trestů,

d)      doklad o zaplacení správního poplatku.

Doklady je nutné předložit v originále nebo ověřené kopii. Doklady o odborné způsobilosti musí být přeloženy do češtiny, pokud v ní nejsou vydány, nebo pokud mezinárodní smlouva (Haagská úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, uveřejněná pod č. 45/1999 Sb.), kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

5.      NA JAKÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT

Ministerstvo kultury.

6.      Jaké jsou správní a jiné poplatky

Správní řízení o  uznání odborné kvalifikace podléhá podle položky č. 22 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správnímu poplatku ve výši 2 000,- Kč.              

7.      Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vydání povolení k provádění archeologických výzkumů jsou stanoveny v § 6 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Lhůta k vydání rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace je 60 dnů ode dne předložení úplné žádosti, včetně všech dokladů nezbytných k posouzení žádosti (§ 24 odst. 5 zákona č. 18/2004 Sb.).

8.      Kteří jsou další účastníci postupu

Ministerstvo kultury může udělit povolení k provádění archeologických výzkumů jen po dohodě s Akademií věd České republiky.

9.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), v platném znění.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

10.  JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění.

11.    Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí Ministerstva kultury o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů a rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti nebo zamítnutí žádosti lze podat písemný rozklad. Rozklad se podává u Ministerstva kultury a rozhoduje o něm ministr kultury na základě návrhu rozkladové komise.

12.    JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH POVINNOSTÍ

Za provádění archeologického výzkumu v rozporu s § 21 odst. 2 zákona o státní památkové péči nebo provádění archeologického výzkumu, přestože pachatel není osobou oprávněnou k výzkumům podle  § 21a odst. 2 zákona o státní památkové péči, nebo za postup v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 4 nebo § 39 odst. 4  zákona o státní památkové péči je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která poruší povinnosti podle § 21 odst. 2 zákona o státní památkové péči při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 500.000,- Kč.

Za provádění archeologického výzkumu v rozporu s § 21 odst. 2 zákona o státní památkové péči nebo provádění archeologického výzkumu, přestože pachatel není osobou oprávněnou k výzkumům podle  § 21a odst. 2 zákona o státní památkové péči, nebo za postup v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 4 nebo § 39 odst. 4  zákona o státní památkové péči je možné uložit fyzické osobě neuvedené v předchozím odstavci (zejména fyzické osobě nepodnikající) pokutu až do výše 50.000,- Kč.

Ministerstvo kultury zakáže provádění archeologických výzkumů osobě oprávněné k provádění archeologických výzkumů, pokud provádí archeologické výzkumy, které archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují, a to až na dobu 2 let.

13.  NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY VEŘEJNOSTI NA TOTO TÉMA A ODPOVĚDI NA NĚ

         Musí každá fyzická osoba, která je příslušníkem některého členského státu Evropské unie (a získala odbornou kvalifikaci v jiném členském státě Evropské unie než v České republice) a chce provádět v České republice archeologické výzkumy, žádat Ministerstvo kultury o udělení povolení k této činnosti a o uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti?

Nikoli. V případě, že příslušník členského státu Evropské unie hodlá provádět archeologické výzkumy v České republice pouzeojediněle nebo dočasně, nemusí žádat Ministerstvo kultury o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů a uznání odborné kvalifikace, nýbrž je postačující, když tento svůj záměr Ministerstvu kultury oznámí. V takovém případě Ministerstvo kultury řízení o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů a uznání odborné kvalifikace nevede a fyzické osobě vzniká oprávnění k této činnosti již doručením úplného oznámení Ministerstvu kultury.

14.  Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Formulář žádosti o uznání odborné kvalifikace je možno získat na stránkách www.msmt.cz (http://www.msmt.cz/eu/uznavani-kvalifikaci).

15.  Související situace

---------------------------

16.    Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor památkové péče

17.    Za správnost návodu odpovídá pan/paní

----------------------------

18.    Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2008

19.    KDY BYL NÁVOD NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN NEBO BYLA OVĚŘENA JEHO SPRÁVNOST

4.7.2008

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře