Osmá přednáška

4. březen 2011 | 15.26 | | autor: lucie

LATÉN / HONZA

- 19. století nález Duchcovského pokladu

- nález Stradonického oppida – výkopy

- průzkumy laténského kostrového pohřebiště v SZ Čechách v Jenišově Újezdě

Josef Ladisla Píč(1847-1911)

- významný historik a archeolog, spis o nálezech ze Stradonického oppida, svazek laténských pohřebišť v Čechách, spáchal sebevraždu kvůli  pravosti KVR a ZHR

Robert Karl Weinzierl von Weinberg (1855- 1909)

- významný regionální německy mluvící badatel, působil na Teplicku, ustaven komisařem pro pravěk Německa, spojitost s Jenišovým Újezdem – vycházel z různých výzkumů, uvedl je do publikací – proto spojen, také spáchal sebevraždu

Jan Filip (1900-1981)

- orientoval se na archeologii Českého ráje, působil v archeologickém ústavu v Praze, také jako redaktor, publikoval několik prací – Keltové ve střední Evropě (zaměřuje se na chronologii Laténského období, typologii laténských artefaktů), Keltská civilizace a její dědictví, seriál Návštěvníci

PhDr.

Petr Drda

- Keltové a Čechy

Mgr. Miloš Hlava, Ph.D.

- znalec laténu v Národním muzeu

PhDr. Jan Michálek

- Jižní Čechy

Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.

- orientuje se na dobu římskou, v minulosti například problematika importu, vzniku a zániku laténských oppid

PhDr. Natálie Venclová, DrSc.

- spoje s výzkumy výrobních aktivit v LA, specializovala se na speciální výrobu (šperky, aj.), výrobní centra, publikace výzkumu laténského dvorce (pochází odtud hlava Kelta)

PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.

- encyklopedie Keltů nebo Keltské kultury (?) – informace o všech laténských lokalit

Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.

- zpracování oppidu České Lhotce

Latén – chronologie (La Téne)

- cca 480-40 BC

LT A   - 480-410 BC

LT B1 – 410-320 BC

LT B2 – 320-250 BC

LT C1 – 250-180 BC

LT C2 – 180-130/110 BC

LT D1 – 130/110-40 BC

LT D2 – 40BC – 9/6 BC

- Laténium – muzeum

- muzeum v Manchingu – situované v oppidu Manching – nejvíce prozkoumané oppidum ve střední Evropě

- Joseph Décheleteue

- rozdělil dobu laténskou podle fenoménu označovaném jako "historická expanze"

Ø      Doba před expanzí (pozdní HA, časný LT)

Ø      Doba historické expanze (4.století BC)

Ø      Doba středoevropské konsolidace – 250-125 BC

Ø      Doba oppid a hospodářský vrchol – 125-50 BC

Ø      Úpadek keltské moci ve střední Evropě – konec 1.století BC

- velkou roli zde měli hrát tlaky přicházející d Římanů, ze SV Evropy Germáni

- jádro na území  střední Evropy – odtud měla směřovat laténská expanze

- kmenový náčelník/král jménem Buenos

Herodotos – 5.století, poprvé termín Keltové (Dunaj prameni v zemi Keltů u města Pyrene..)

Polybios – zachycuje válečné konflikty v Itálii – invaze kolem r. 400 B

Poseidonios – 2.století – o konzumaci vína (neředí ho vodou), informuje o sociální struktuře – bardi a druidové

Ceasar – "De bello gallico" – zápisky o válce galské, události v letech 58-51 BC

Obsazení předalpské Galie

225 BC – bitva u Telamónu

191 BC – konečné vítězství Římanů

82 BC – Pallia Cisalpina se stává  římskou provincií

Identita:

Jazyková – keltské jazyky

- podle Ceasara mluvili různými jazyky x podle Strabóna mluvili stejnými jazyky

- biologická – mutace genu G551D?

- kulturní – laténský výtvarný styl

-  velká centralizovaná sídliště, menší osady

- velké sociální rozdíly – bohaté hroby

- specializace vázaná na elitu

- rozvinutý dálkový obchod

---TRANSFORMACE---

LT B1-C1

- decentralizace, rovinné osady a dvorce

- plochá rodinná (kmenová) pohřebiště

- menší rozdíly, početnější elita

- omezený dálkový obchod, posuny osob vzhledem k tažením

- vojenská demokracie – v hrobech především válečníci

---TRANSFORMACE---

LT C2-D1

- nukleace – zakládání oppid, + rovinné osady a dvorce

- chybí pohřebiště – začínají mizet – D1 prakticky bez hrobů

- elita – napojená na dálkový obchod

- centralizovaná specializovaná výroba na oppidech a dvorců

- rozvinutý dálkový obchod

HA D/LT A

Keltové

Historické prameny

Z geografického hlediska

Jan Filip – historická periodizace

- lokalita Latén – La Téne – ve Švýcarsku – velké množství nalezených železných artefaktů (železné zbraně, zbytky štítů, železné meče, železné hroty, kopí, částečně rozptýleny i lidské kosti, a další věci organického charakteru – dřevně kola)

Reineke

Současní badatelé

Badatelé

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře