Sedmá přednáška

4. březen 2011 | 15.26 | | autor: lucie

Pozdní Halšttat

- v západohalštatské oblasti mizí bohaté knížecí mohyly

- masové osidlování hradišť, výšinných lokalit

- hl. oblast - západohalštatský okruh

- kultury splývající, unifikují se - na našem území

- Jižní Morava - dříve

- Černov u Ježkovi - hradiště - depot železných nástrojů

- více žárových hrobů

- končí v latén A asi příchodem Keltů

- mizí masivní velké amforovité zásobnice

- lahvovité amfory s dlouhým hrdlem

- soudkovité tvary, situlovité

- různé profilované mísy

- braubašská keramika - velice jemně zdobená - kružítkem

- ubývá malování

- střední a severní Morava je asi opožděná

- pohřebiště Slatinky - pozdě halšttatská až časně laténské období

            - slatěnský typ keramiky (dnes už se tento název neužívá)

- bohaté hroby se 4kolovými hroby nejsou

- žárové pohřebiště ne moc bohatě vyzdobené

- hradiště - Střední Čechy

- ve své době jedno  z největších ve střední Evropě

- vývoj na 3 fáze

- v pozdním HA - opevněný dvorec

- vzniká složitý systém bran a hrade

- osídlení i v místech , která dříve byla neosídlená

- Krašovice u Sedlčan

- dvorce - žádná souvislá zástavba

Keramika

- profilované misky

- miska se zataženým krajem

- čočkovitá láhev - dlouhá hrdla a tělo stlačeno

- končí malování, nastupuje tuhování keramiky - jako na Moravě

- kružítková výzdoba, kolkování

- u hrubé keramiky - výzdoba spíše plastiková

            Nádoby - sídlištní

            - amforové zásobnice s široce rozevřeným okrajem, s pupky

            - amforovité nádoby bez ucha

            - tzv.

květináče - hrncovité tvary většinou soudkovitého těla, s okrajem oble        vklopeným

            - koflíky - zaoblené tělo, ucho nad okrajem, jako stolní jemnější keramika se objevují     tvary s odsazenými uchy

            - misky a mísy jsou nejčastnějším tvarem

            - vyskytují se cedníky oblého těla nebo vykuřovadla s velkým otvorem

            Nádoby - funebrální keramiky - hrobová

            - amforovité zásobnice

            - amforovité nádoby

            - drobné tvary amforovitých nádobek

            - mísy a misky

            - koflíky

            - talíře

            - situly

            - pokličky - terčovité ploché nebo s okrajem na jednom místě zvednutým k lepšímu        uchopení

            - nádoby zoomorfních tvarů - 3-4 nožičky a picí trubička

- nárůst rovinných sídlišť

- Plzeň - Roudná - řecká keramika

- s jihočeskou mají specifikum - stále knížecí mohyly

- zobákovité bronzové konvice

- Poříčí

- Hájek u Štáhlav

- Manětín Hrádek - maskovité spony

- Kyšice

- Nová Huť

- Svržno - dvorec téměř čtvercového půdorysu

- Planá-Radná - opevnění valem

Radobyčice - spona pocházející z oblasti Švýcarska

- Vladař u Žlutic - jedna z největších archeologických lokalit, jezírko, které poskytovalo profil vrstev k radiokarbonové databázi, nožička, stále ještě zkoumaný, rybníček z jedné strany lemován roubenými komorami

Jansová: Příspěvek k chronologii jihočeského pozdního halštatu, památky archeologické

Michálek: Knížecí mohyly z časné doby laténské u Hradiště, okr. Písek, archeologické rozhledy

Hrubý: výšinné lokality pozdní doby halštatské a časné doby laténské v jižních Čechách

Trvale osídlené oblasti

- Pošumaví - sídliště i ploché hroby

- Horaždavicko - část Strakonicka

- Českomoravsko, Písecko, Táborsko

- otázka - noví obyvatelé?, přechod na jiný styl?

- několik bohatých: Dražečky u Tábora, Skalice u Soběslavi, Hánov - nádoby cysty - válcovité vědro, Protivín, Hradiště u Písku - 2 mohyly

- mohyly převažují do konce laténu A

Výšinné lokality - opevnění, neopevnění, dvorce

            Dvorce - 3 - Hradec u Němetic - zkoumal Micháek, spona, jehlice

                              - Strakonice - Michálek, nález kusu skla - součást fénické nádoby

                              - Písek - teplárna

            Hradiště - u Lhenic - kopec Hrádeček u Třebanic

                           - Jaroním- Stržíšek - malinké hradiště

                           - Věnec u Lčovic - mohutné předhradí

                           - Sedlo u Albrechtic - nedaleko Sušic - 900 m.n.m.,

                          - Kleť - keramické přesleny - potuhované

- spony - dokáží určit poměrně přesnou chronologii

            - končí jehlice, přicházejí  spony

            - harfovité, hrálovité, čtyřrůžicov - HD

            - HC-HD - loďkovité spony

            - HD - bubínkovité

- jehlice v laténu už končí

- kruhový šperk - náramky s pečetítkovým koncem

- turbany - vytepávané, rytá výzdoba

- kování opasků - trojúhelníkový tvar a je tordovaná

- kování nádoby - velké siluety - u nás nezdobené, misky s držadly bez ouška, cysty - horizontální plastická žebra

- meče - s jazykovitou rukojetí přechází z bronzu

            - typ mindelheim- mírně profilovaná jazykovitá rukojeť s trnem

            - HD meče nejsou

            - LA - úplně nový typ nožů

            - krátké mečíky - s ozdobnou

- dýky - podkovovité rukojeti, nejsou příliš časté

- hroty kopí - většinou ze žebra, HC kratší, HD-LA - protahuje se

- sekery - prakticky všechny ze žebra

            - sekery s tulejí

            - sekery s ramínky - HC

- nože - ze žebra - tvarově podobné  jako u bronzu

- vůz a koňský postroj - udidla, postranice

- možná se dováželo

- korálky z tmavomodrého skla

Halštatské sklo

Halštatský kovový itinerář

Sídliště rovinná - minimálně 200  -Dobev (nedaleko Písku), Radčice, Osek u Milevska, Čakokv

Dominantní mohylová pohřebiště

- Bavorovice - kolem 15-ti plochých žárových hrobů

- posun v pohřebním ritu -  ploché žárové hroby

Jižní Čechy

Hradiště

- hradiště a výšinné lokality

Západní Čechy

Střední Čechy

- početní rovinná sídliště

Závist

Platěnická kultura

Keramika

Morava

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře