Čtvrtá přednáška

4. březen 2011 | 15.26 | | autor: lucie

DOBA HALŠTATSKÁ V EVROPA

Řecko

- od 12.st. BC

- 1125-1050 BC – temné období řeckých dějin

- stěhování Dórů a SZ Řeků

- doba mladé řecké kolonizace

- protogeometrické období- typická výzdoba keramiky – kružnice

- geometrické období – možný vzor pro keramiku u nás

- geometrická keramika někdy nazývána Dipylon

- 700-600 – se začínajé objevovat abstraktní výjevy

- Figurová keramika – černofigurové – keramika 600-530

                                  - červenofigurová – 530-400

Thrákové

- vstupují ve starší době železné

- doloženy kontakty s kimerijci

- kultura Bastardi – 8.

-6.století př.n.l.

- dva důležité kmeny – Dákové, Getové

- konfrontace s kmeny – Moesové, Odysové (snažili se vytvořit svůj stát), Tribalové, Keltové (na nějaká čas je ovládli)

- lokalita Pistyros – thrácká lokalita – je tam vidět vliv Keltů

- bohatá mohyla v Bulharsku

- písmo – používali řecké písmo, ale samo nějaké zápisky neprováděli

- nálezy např. na sponách, prstenech

- stříbrné tetradrachny

- vynikali ve šperkařství

- pohřební ritus liůtrální – někteří pokládali zemřelé do sklaních dutin

Illirové

- spíše označení regionální než etnické

- na území bývalé Jugoslávie a Albánie

- skládají se z několika kmenů – národ poměrně rozšířen

            - Venetové, Panonci, Japadové, Liburnové, Dalmatové

- kultura este – do 2,3 století př.n.l. – vniká z ní situové umění

- Panonci dávají název celé oblasti – Panonia

- Illirové byli považováni za jedny z nejschopnějších řemeslníků

- Situlové umění – zobrazeny postavičky – vidíme jaké používali zbraně, jak byli odíváni

Etruskové

- Bouzek- Jiné než ostatní národy

- nejistota ohledně jejich původu

             - teorie – mají původ ve střední Evropě

                        - dneska vylučována

                        - možný vývoj v Malé Asii –v Z části, možná Egejská oblast- asi v důsledku přímořských národů se přesunuli do klidnější oblasti

- v 11. století – oblast Itálie – jasně prokazatelné

- jazyk indoevropský

- písmo převzato od Řeků, ale nerozumíme moc řeči – obsahu sdělení

- většinou zanechali vyryté nápisy

- Kultura Villanovská – 1100-700 př.n.l.

            - jedna z nejvyspělejších kultur – žárové pohřby

            - silně metalizována

            - museum v Boloni

            - měď přicházela asi z Alp

- od 7.st. – vývoj samostatných etruských městských států

- scházeli se k uctívání bohyně – zástupci 12 měst

- náboženství je stmelovalo

- společný symbol byl svazek pentů se sekerou

- dnešní Boloňa je jedním z jejich měst

- největší rozkvět

- d 6. st.- Etruskové začínají být tlačeni ze severu ve 4.st. Kelty

- 265 př.n.l.  – ovládli Římané Volsínii (Etruské centrum) a Etruská kultura zanikla

- od 6.st. – zarí vlastní mince – nebyly používány běžně – v rámci nadregionálního obchodu

- Pohřbívání – objevují se urnu, začínají se objevovat kostrové hroby – budování hrobek, ty jsou bohaté na výzdobu, většinou obsahují o nápisy

- 6., 5. století – objevují se  sarkofágy – je na nich už vidět vliv Římanů

- Kapitolská vlčice – bez Romula a Rema – je Etruským výtvorem

- Etruská zcadla – většinou výjevy

- indoevropský národ

- otázka jestli byli příbuzní Kimerijců – příbuznost pravděpodobná, ale Skytové jsou samostatný národ

- v 7.st. – nápor od S Černomoří

- S Balkán – smíšené s Thráky

- do Malé Asie

- území rozšířené – Povolží na V až do Karpatské kotliny

- u nás – na Moravě největší nález na Býčí skále

- nálezy šipek – u nás na Moravě

- Mitszkowo (Mitaškovo) – na pozemí Polska a Německa, nález zlaté ryby, meč s pochvou, pravděpodobně kořist vzatá Skytům

- Skytská kultura – Koštanovická k. – rozšířená na V Slovensku a části podkarpatské Rusi, není příliš bohatá

                            - Vekerzugská k. – někdy i na J Moravě, rozšířena hlavně v Maďarsku, pohřebiště v Chotíně

- jejich kovářské, kovotepecké umění bylo dobré, šikovní zlatníci

- Akinaky – typické skytské zbraně – krátké mečíky (záštita vytvářející srdce)

- Kurhan – někdy až obří mohyly, určitý orientační smysl,

- zvířata v podobě kování plastik, na zbraních, na pochvách

- Solocha – zlatý hřeben znázorňující bojovou scénu

- základem bylo pastevectví – skot, koní, ovce

- Agatyrsové, Sigynové – nejzápadnější Skytové

Skytové

- pohřební ritus – žárový i kostrový, poměrně výrazná mohylová pohřebiště

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře