Třetí přednáška

4. březen 2011 | 15.26 | | autor: lucie

Kontakty se západem

- bronzová mísa – typu hatten  - našla se u Soběslavi

- bronzové pochvy – Dražičky

- u nás nepřeberné množství lokálních stezek

- dálkové stezky – u nás se možná kopírovali středověká Zlatá stezka

- Jantarová stezka – Pobaltí (SV Polsko), od 6.st. posunutá více na západ nebo její rozdvojení

- západohalštatský okruh – od V Francie – Rakousko, Německo – Čechy

- východohalštatský okruh – Morava, Střední Podunají – východní část Alp

- Iberové (JZ), Figurové (J), Etruskové (J), Ilyrové (J), Řekové (JV), Thrákové (JZ), Venetové, Keltové, Skýtové (V), Praslovani (SV), Prabaltové (S), Pragermáni (S)

- od Karpatské kotliny Skýtové na východ – velmi rozšířeni

- vrcholné sociální zrůznění

- velmožská vrstva

- možná se nějaká vrstva mohla dostat do otroctví

- od počátku doby HA se budují dominantní sociální postavení – dvorce na výšinách

- bohatá velmožská vrstva

- v pozdní době HA – výrazné zbohatnutí

- Heuneburg – centrum JZ Německa

- Závist

- Vladař u Žlutic – Stolová hora

- v Evropě vzniká systém těchto kmenových svazů, ale ještě se nedá mluvit o státních útvarech

- Stuttweg – v Rakousku, vozík na čtyřech kolech – bohyně drží mísu, z bronzu

- Höchdorf – v Německu, mohyla

- v mohylách někdy doloženo pivo, víno nebo medovina

- některé hrobky byly opravdu bohatě vybavené

- v JČ – nejsou tak bohaté mohyly

- bohaté hroby u Protivína – nejsou nejbohatší

- vědro zdobené vytepávanou výzdobou – např. scény ze života

- ve středních Čechách – první zobrazené lidi – vidíme jaké měli účesy, oblečení, pokrývky hlavy, jaké hráli hry..

- zřejmě z oblasti Slovinska i JZ část západohalštatského okruhu

Lužická kultura

- u nás se již říká Slezskophtěnická

- pohřbívání podobné jako v popelnicových polích, chybí bohatší pohřby

- Biskupin – osada v Polsku, sídliště opevněno jednoduchou dřevěnou hradbou

- velké změny, zaniklá laténská civilizace

- začíná nastupovat Keltská kultura

- návaznost na popelnicová pole

- Apollónský kult boha slunce

- vrstva vykonavatelů kultu – možná předchůdce keltských drujdů, léčitelů, soudců

- možná domněnka, že se zavěšovaly na strom

- nachází se tam shluk kůlových jam

- možné obětování zvířat a lidí

- nález bronzového býka s vložkami se železa – vystaven ve Vídni

- měsíční idoly – neví se zda připomínají půlměsíc nebo rohy

- rytá mohylová výzdoba

- některé výběžky připomínají např. Část lidského těla

Hůrka u Němejice – kruh a kružnice – čtyři ptáčci zobají z misky – připojen k němu řetízek

- nejspíše symbol slunce

- v HA kvetla sakrární keramika = používána k náboženským rituálům

Býčí skála – názory badatelů se liší – jestli to byli jednorázové nebo opakované akce, velké množství zajímavých nálezů

JČ – svatyně na vrcholu Burkovak u Němejice, dochována zhruba tisícovka předmětů – prakticky všechny mají otvor

Kuřim – nedaleko Brna, část výrobní a obytná, kruhová část – ve prostřed kůl – možná kultovní místo

Náboženství

- na konci Laténu A je velká změna – opuštěná hradiště

Situlové umění

Mohyly

- Hradec u Němetic – sídlili tam místní  velmoži

Společnost

Etnika/národy

- východohalštat nejsou Keltové

Kulturní rozdělení

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře