Přednáška 12. 11.

4. březen 2011 | 15.36 | | autor: petra.k

Dušan Třeštík – Mýty kmene Čechů

                       - Počátky Velké Moravy

Profantová – Počátky raného středověku v Čechách

P. Sommer – Začátky křesťanství v Čechách

Jan Mařík – Libická sídelní aglomerace

Plsčinsky ?– Vyšehrad, rezidence českých panovníků

Lutovský-Petráň – Slavníkovci, mýtus českého dějepisectví

B. Nechvátal – Radomyšl

Profantová, Profant – Encyklopedie slovanských bohů a mýtů

Váňa – Přemyslovská Budeč

Buchvaldek, Sláma, Zeman – Slovanské hradiště u Kozárovic. Praehistorica 6 / 1978.

Mašek, Sommer, Žemlička – Vladislav II., druhý král přemyslovského rodu

sborník – Bohemia plena est ecclesiis (Čechy jsou plné kostelů)

Hmotné prameny

Členění – dvoustupňové – časná nebo raná doba avarská 567-675 – 3 etapy – příchod do vlasti (567-600), období rané avarské velmoci (600-630), období trvalého usazení (630-675/700)

                                        -pozdní doba avarská(675/700 – 804 + 25 let) -převrstvení novými imigranty z východu (675-700), smíšení obou skupin a vznik lité industrie typu Uponka-Dryv (700-720), období klasického stylu Uponka-Dryv (720-760), Pozdní období typu Uponka-Dryv styl Nagiszentmiklosz (760-804 + vyznívání 25 let)

-sídlišť není zkoumáno mnoho, nemáme žádná hradiště – hmotnou kulturu známe z hrobů – známe cca 20 000 pohřebišť

-převažuje kostrový pohřeb, v hraničních oblastech (př.

Sedmihradsko, Zadunajsko a JZ Slovensko) birituální

-hrobové jámy – šikmé, vodorovné, vypuklé na jednu stranu atd.

                       -orientace – SZ - JV; později V-Z, SV-JZ

                       -často stupňovitá úprava stěn

                        -často obložení – jednoduché nebo dvojité

                        -v jezdeckých hrobech často přepážka oddělující koně a jezdce

                         -překrytí hrobu – víko

                         -kůlové jámy – 2-kůlové, 4-kůlové až 6-kůlové

                         -roštové konstrukce  v krátkých nebo dlouhých stěnách – tvoří výškovou přepážku

                         -rakve doloženy páskovitými železnými kováními

                         -výklenkové hroby – někdy jen výklenek ve stěně, kde jsou uloženy milodary, nebo výklenkové hroby a speciální tunelovité – hlavně bohatší hroby

                         nejvíce v Potisí a na JZ Slovensku

-mrtví hlavně vleže na zádech, ale někdy i na pravém nebo levém boku, na břiše, dokonce i v sedě, někdy dost razantní ohnutí končetin-svázání mrtvého

-1-2% všech odkrytých hrobů v mladší fázi kaganátu – dvojhroby – Slovensko 91 – nejčastěji žena + dítě, muž + žena, ojediněle 2 děti a muž a dítě

                                                                                          -kombinace dospělý + dítě je v polovině těchto hrobů

                                                                                          -výjimečně hrob jedinců stejného pohlaví – př. 2 muži

-Slovensko – 6 trojhrobů – 3x 2 dospělí a dítě a 3x 1 dospělí a 2 děti – z konce kaganátu

-Nové zámky – hrob 139 – 7 jedinců

-pohřeb lidských jedinců a koně – i dvojhroby s koněm -  Slovensko 9 – 4x muž, žena a kůň, 2x muž, dítě a kůň, 3x různé pohlaví a věk + kůň

-symbolické hroby – hrobová jáma s milodary bez skeletu – většinou dětské hroby – skelet se nedochoval – problematická interpretace – často předměty prošlé žárem – někdy se hovoří jako o obětinách nebo depotech

-kenotafy

-jezdecké hroby – muž a kůň, většinou celá zvířata, v nejpozdějším období jen části koně, muž označen ostruhami – soc. diferenciace

                            - Slovensko – 2 skupiny – SZ-JV – hlava na SZ, po levé ruce leží kůň a hlavu má stejně orientovanou, výjimečně uložení koně po pravé ruce jezdce nebo s jinak orientovanou hlavou

                                                                      V-Z nebo JV-SZ – hlava k V, kůň zpravidla uložen opačně než jezdec – typické pro okrajové oblasti kaganátu – Slovensko – především východ

                              - výjimky – jezdec s pokrčenýma nohama uložený na břiše

                                              - jezdec posazený na koně

                                              - žárový pohřeb jezdce a kostrový pohřeb koně

-jezdecké hroby žen běžné – Slovensko 27 – šperky, dámské vybavení – nejsou bojovnice, nejsou meče, šavle

                                                - Slovensko 26 hrobů žena, kůň + děti

-koně – malé exempláře, výška kohoutku 120-150

          - většinou produktivní, mladší 9 let, výjimečně 20 let a starší

          - dominují hřebci

          - polovina má zranění, špatné sedlání, drobné nedostatky

-materiální kultura v hrobech – datování – páskové kování

– nejstarší plechová, lisovaná a tepaná – u nás a v SR výjimečná, v SR pozdní fáze lisovaných kování

- maskovitá – nejstarší – na Slovensku a Moravě chybí

-kování lisovaná, tepaná s bohatým dekorem, v nejbohatších hrobech vložky z drahých kovů

-na počátku pozdního stupně bez výzdoby, s řídkou výzdobou

-mladší fáze – doznívají tepaná kování, objevují se litá – zvířecí a rostlinné motivy

-poslední fáze – velká kování – zoomorfní, antropomorfní, rostlinné motivy

-kromě opasků keramika – dominuje hrncovitý tvar

- keramika – největší soubor hmotné kultury pohřebišť

-různé procento výskytu keramiky na různých pohřebištích

-chronologie podle kovových předmětů

-typický slovanský dekor, ale i jiné tvary – nepozná se, kdo(národnost) ho vyrobil

-zpracovaná v ruce nebo na hrnčířském kruhu

-po páru Sámovy říše Podunajská keramika – točená na kruhu, typická pro 8, stol., překročila hranice kaganátu směrem na Z – až v Z Německu

-formována v ruce a dotočena

-nejstarší fáze bez výroby nebo rýhy a přesekávané okraje

- u keramiky točené na kruhu – rýhy, vlnice

-pro 8. stol. typické zdobení ústí vlnicemi

-keramika sivá - jemná

-keramika žlutá – šálky, koflíky, nádoby s výlevkou – silný vliv Byzance

-poháry, vázovité tvary, lahve – cihlově červená keramika

-sivá, žlutá a červená – jemná, plavená keramika – nezaměnitelná

-dřevěné nádoby – hroby jezdců – kovová držadla – tordovaná, ataše (k připojení držadel) ve tvaru vlaštovky

-dřevěné nádoby pro koně – vědra - často z tisu (jedovatý)

-nože – téměř výhradně mužské hroby – dále také křesací soupravy s ocílkou (často lyrovitá

-pouze křesací kamínek – ženské hroby

-přesleny, jehelníčky (válcovité, žebrované, s dírkami)– ženské hroby

-šperky-náušnice často i v mužských hrobech

-náušnice bronzové, méně časté stříbrné a zlaté

-nejstarší s pyramidovým závěskem – typ 1D – čistě avarské

-s dutým kulovitým přívěskem – někdy i vykládané sklem

-pro celé období kaganátu i Velkou Moravu – náušnice s hvězdovitým přívěskem

-náušnice s válcovitým přívěskem – dutý nebo litý, hladký nebo granulovaný – 7.-8. stol.

-starší fáze kaganátu – bubínkovité náušnice -1-3 – bez výzdoby nebo s filigránem

-lidový šperk – především pozdně avarské období – náušnice s kuličkami, s válcovitým ukončením, kroužek s esovitou kuličkou

-šperky s přívěsky – jednostranné nebo oboustranné

-náušnice z jednoduchých kroužků

-skleněné korálky – na provázku nebo na drátu – velké typové a tvarové spektrum

-perly s očky – pouze v časném stupni

-na přelomu časného a pozdního stupně kovové korálky, potom žluté a černé z nekvalitního skla – rozpadají se

-pozdní období – mnoho variant

-ve všech obdobích korále z drahých kamenů – jaspis, karneol, křišťál

-součástí náhrdelníků mušle, provrtané zuby

-užití zlomků opaskových kování na náhrdelníky

-kování a medailonky

-agrafy – zápony svrchního oděvu

            -kovové oválné, čtvercové...

-nákrčníky – bronzové nebo stříbrné, na konci očko nebo háček, často tordované

                  - objevují se během středního stupně kaganátu

                  -často zlaté nebo stříbrné přívěsky

-náramky – drátěné nebo masivní lité s rozšířenými konci – byzantský původ

-Poklad byzantského kupce

-spony do vlasů – destičkovité a válcovité – mužské i ženské hroby

-udidla – starší dvoudílná, mladší vícedílná

-třmeny – celokovové, v Karpatské kotlině s příchodem Avarů ve druhé pol. 6. stol.

-do příchodu Avarů se nepoužívaly

-řemení ohlávek a faléry – velké deskovité, bronzové, zlacené, s výzdobou – zdobení falér symbolizuje vysoký soc. status zemřelého

-zbraně – kostěné obložení luku, šipky trojboké, některé mimořádně velké, nemusí být špičaté – př. lopatkovité, dvojitě rozeklané

            - štíty neznáme

            - sečné, bodné zbraně

            -šupinový pancíř (z lamel), kroužková zbroj – mladší období

             pancíř, zbroj – jen pár kousků lamel jen pro zvýraznění statutu jedince, zbroj tak drahá, že se nepohřbívala s majitelem, jen symbolicky

             - zbraně s jedním ostřím a dvojsečné

            -chronologie mečů podle kování na opasku mečů

              -meče s jedním ostřím – dlouhá masivní sečná čepel x šavle je prohnutá

              -šavle z Černomoří objevují se od 675-700

              -sax

              -bodné zbraně – kopí a oštěpy, bojové nože – více než 20 cm

-Avaři – jezdci x Slované – pěšáci

-sídliště – málo prozkoumané, značně zaostává za výzkumem hrobů

-čtvercové chaty s hliněnou pecí nebo kamenným krbem v rohu

-mladší typ– dvojkůlová konstrukce

-hospodářské objekty a studně

-datování podle kovových předmětů a keramiky

-straší fáze – 7. stol. – větší hrubostěnné nádoby, dělané v ruce, nezdobené, často přesekávané okraje, občas + sivá, červená keramika

-8. stol. – hrncovité obtáčené nádoby (dělaná v ruce a dotáčená na kruhu nebo desce – dotáčen hlavně okraj)

-úprava okraje šablonou

-mladší stupeň – typická vnitřní výzdoba okraje

                        -objevuje se žlutá keramika

-depoty – železné předměty – většinou z období francko-avyrských válek (konec 8. stol.) – zemědělské náčiní – vinařské nože

               - předměty z drahých kovů – uloupené? získané? – př. dlouhý zlatý řetěz

-obětiny – vykopaná jáma a v ní předměty se stopami žáru – nejčastěji koňské postroje, třmeny a udidla, někdy i kus zbraně apod.

-území pod vlivem kaganátu – 1) získány a uloženy současně s jejich výskytem v kaganátu

                                                  2) antiquity – objevené a druhotně využité předměty avarského původu

                                                   3) jiného charakteru – importy – 2 oblasti – Franská říše, Byzanc

-prvky slovanské, avarské, byzantské a franské

-mince – především byzantské; nejsou-li byzantské, jsou římské

-opasková kování od doby existence římské říše zdokumentovaná – vzhled, vývoj – schopnost datovat na desetiletí

-byzantské opaskové přezky – dobře známá chronologie

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře