8. Přednáška - Sfragistika

15. listopad 2010 | 12.21 | | autor: mistr-bucket
› 

Sfragistika

-        nauka o pečetích

-        zkoumá nejenom dochované hmotné prameny, jimiž jsou pečetí a pečetidla, ale také texty, které se věnují způsobům použití pečetí (zejména právnické traktáty)

-        pečetí se dochovalo více než pečetidel

-        pečetidla fyzických osob bývala po jejich úmrtí ničena, zejména z důvodů zneužití

-        spíše se nám dochovala pečetidla institucí, která působila dlouhou dobu

-        pečeť sfragistika definuje jako znamení, text nebo obojí společně, otištěné do hmoty schopné je uchovávat (pečeť musí mít trvalou platnost), které jednoznačně určuje konkrétní osobu a slouží k ověřování a zajišťování právní platnosti nebo správnosti písemného pořízení, pečeť měla jednoznačně určovat konkrétní osobu (identifikovat osobu nebo instituci)

-        jestliže pečeť měla identifikovat jednu osobu, neznamená to, že by jedna osoba nemohla používat více pečetí

-        právo pečeti bylo právo – jestliže někdo používal pečeť, bylo to privilegium (podobně jako právo znaku)

-        pečeť měla v průběhu vývoje tři základní formy uplatnění:

o       v antice byla používána sama o sobě (bez spojení s písemností) jako výraz nějakého druhu vlastnictví nebo legitimace úředních osob

o       v novověku se používala k zavírání písemností = zapečetění, kdy pečeť sloužila jako ochrana písemnosti před nepovolanou osobou, jestliže si někdo chtěl tento dopis přečíst, tak nejdřív musel pečeť rozlomit, běžně se to používalo v korespondenci, nejčastěji se používali sekretní pečeti – byly malé, které osoba vozila s sebou (byly na prstenu)

o       připojení pečeti k písemnosti – ten, kdo tam pečeť připojil, dával najevo to, že souhlasí s obsahem písemnosti, tři způsoby, jak pečeť připojit:

§       přitisknutí – pečeť je přitisknuta přímo na určité místo na pergamen (papír), místo se označuje písmeny LS (locus sigeli)

§       přivěšení – pečeti jsou připojeny na buď papírový či pergamenový proužek nebo šňůrku, někdy jen na spodek listiny, někdy se spodek ohnul, aby se posílila spodní hrana, může tam být více pečetí, přivěšení více pečetí pod text mělo určitá pravidla – pečeti se řadily zprava do leva

§       zavěšení ("závěsná pečeť") – kus pergamenu se odstřihl a na odstřihnutý kus se přitiskla pečeť

-        pečeti byly postupně vytlačovány a nahrazovány podpisy a razítky

-        slepá pečeť – pečeť se narazila do vosku přímo na papír – vznikl reliéf

-        čeho si můžeme na pečeti všimnout, kromě připojení k písemnosti se jedná o pět kategorii:

§       tvar pečeti – kulatá nebo oválná, ale můžeme se setkat i s pečetěmi jiných tvarů - štítovité, které jsou typické pro šlechtické prostředí starší doby, zašpičatěné oválné (církevní)

§       velikost pečeti – průměr pečeti se pohybuje v rozmezí od 5 do 150 mm

§       látka – pečeti byly zhotovovány ze dvou základních typů látky

·       vosk - nejprve přírodní vosk, od 12.

st. se do něho přidávalo barvivo – červená, zelená, černá, v použití barev existovali pravidla – za nejnižší barvu se považovala černá, za nejvyšší barvu červená, na používání červené barvy musel vlastnit jedinec privilegium – prostředí panovnické, církevní, vyšší šlechty, královská města, postupně se dostávala i do prostředí nižší šlechty)

·       kov – kovovým pečetím se říká BULY, používalo se olovo, kovové pečeti používala papežská kancelář, některé rytířské řády, méně často se používali zlato a stříbro (spíše se olovo pozlatilo nebo postříbřilo)

§       jednostranná nebo oboustranná pečeť – naprostá většina pečetí jsou voskové, které jsou jednostranné pečeti, ale některé pečeti kovové (buly) jsou oboustranné – musí být obě strany stejně velké, musí se doplňovat – tvoří jeden celek, takovým pečetím, které jsou kovové a oboustranné, se říká mincovní

§       text – na pečeti může být ve dvou podobách:

·       opis – po obvodu pečeti

·       nápis - v pečetním poli

§       pečetní pole – podle toho, co se objeví v pečetním poli, se dochované pečeti dělí do pěti skupin:

·       nápisové pečeti – pouze text

·       znakové pečeti – znak jednoznačně charakterizující osobu

·       portrétové pečetí – stylizovaný portrét majitele

·       obrazové pečeti – co je za obraz na pečeti

·       kombinované pečeti – kombinují některé z výše uvedených možností

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře