6. Přednáška - Vývoj diplomatického materiálu

15. listopad 2010 | 12.20 | | autor: mistr-bucket
› 

Vývoj diplomatického materiálu

-         k prvním kontaktům českého prostředí s nějakým dipl. materiálem začalo docházet za Velké Moravy

-         po vzniku samostatného českého státu – středověkého vyvíjely dipl. aktivitu především církevní instituce – biskupství a kláštery – nejstarší české listiny

-         v pol. 11. století  - za biskupa Šebíře, na konci 11. století za knížete Vratislava začínají dipl. činnost vyvíjet i čeští panovníci – nejstarší české panovnické listiny

-         v 11. století se kromě listin uplatňuje další typ dipl. materiálu – akta (aktový materiál – písemnosti sloužící k přípravě a provedení právních úkonů)

-         kontinuální vývoj dipl. materiálu můžeme v Čechách a na Moravě sledovat od pol. 12. století – v Čechách vláda knížete Soběslava II., na Moravě biskup Jindřich Zdík

-         do té doby spadají nejstarší kanceláře – místo, kde vzniká dipl. materiál

-         kancelář – odvozeno od kancléř – hodnostář na dvoře, latinsky kancellaria – označovalo jeho povinnosti, související s přípravou písemností, později označovali i místo, kde tyto písemnosti vznikaly

-         kancelář byla mobilní instituce, která stále cestovala s panovníkem

-         13.

století – přibývají pozvolna další vydavatelé – šlechta a města

o       rozšiřuje se skladba písemností (formulářové sbírky, urbáře)

-         60. let 13. století spadá vznik písemností mimořádně výjimečné pro český stát – desky zemské

-         14. století byly desky zemské vedeny v dalších korunních zemích – na Moravě a ve Slezsku

-         ve 14. Století nastupují Lucemburkové – od doby vlády Karla IV. byla česká kancelář spojena s říšskou kanceláří (1 kancelář)

-         toto spojení končí za husitství – po husitské době byla obnovena pouze česká kancelář

-         po roce 1526 (Habsburkové na trůně) už nikdy nedošlo ke spojení obou, ale byla striktně oddělena – česká kancelář v Praze, po Bílé Hoře ve Vídni, 1749 zanikla a vznikli se společné dvorské orgány pro české a rakouské země

-         města

o       kanceláře vznikají v nejvýznamnějších královských městech, na sklonku 13. století potom hlavně ve století 14.

o       kromě pražských měst, Olomouc, Kutná Hora, Jihlava, České Budějovice,...

o       v městských kancelářích se můžeme setkat s různými typy dipl. materiálu, ale tím hlavním je městská kniha

o       nejstarší městská kniha je Radní kniha starého města pražského z roku 1310

o       městská kniha – vedená městskou kanceláří k pojištění práv jednotlivých měšťanů nebo města jako celku

o       původně byla vedena jedna městská kniha pro různé typy záznamů, později v závislosti na struktuře kanceláře a velikosti města vznikají specializované městské knihy

o       městské knihy se dělí podle obsahu a podle správní oblasti, do které ta kniha spadala

-         církevní správa

o       velkým impulzem bylo založení pražského arcibiskupství

o       v pol. 14. století začíná být vedení velké množství písemností

o       tři významné řady knih – konfirmační knihy, rekční knihy se soupisem majetku kostelů nebo jiných institucí, soudní akta – písemnosti vzniklé se soudní církevní agendou

o       úpadek církevní diplomatiky v Čechách je po období husitství

o       církevní matriky – záznamy o udělení církevních svátostí – křty, sňatky, pohřby

o       1566 – nařídil vedení matrik tridentský koncil

o       Za vlády Josefa II. k církevním katolickým matrikám přibývají matriky nově tolerovaných evangelických církví a v 1784 matriky židovské

o       Monopol církve na vedení matrik byl nabourán v 60. letech 19. století začaly být vedeny matriky pro jednotlivé necírkevní organizace

-         šlechta

o       šlechtické kanceláře vznikají ve 2. polovině 13. století

o       vydávají písemnosti, které souvisí se správou šlechtického majetku

o       urbáře (seznamy poddanského majetku a dávek), pozemkové knihy (evidují směny poddanského majetku), účty (evidují naturální nebo peněžní příjmy a výdaje konkrétního panství nebo šlechtického dvora)

o       

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře